Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
често поставувани прашања
Работни односи
Pocituvani Imam zasnovano ravoten odnos od 2000 godina togas JPAU Makedonija pa AD Aerodroomi na Makedonija so doaganeto na koncesierot DOOEL TAV Makedonija . vo sto se sostoi moeto prasanje : TAV Makedonija ne dava kako sektor na sosem druga firma koja ne e navedena vo dogovorite za rabota , pa me interesira dali spored zakonot za rabotni odnosi e dozvoleno takvo prefrluvanje na rabotnicite od edna vo druga firma? Vi blagodaram Oliver Poposki
Prasanjeto ne e dovolno jasno ,zatoa ve molime obratete se po pismen pat do Ministerstvoto za trud i socijalna politika.
Ме интересира дали педагог со полно работно време вработен во државно училиште смее да работи и како педагог во приватно средно училиште.
Бидејќи сте засновале работен однос со полно работно време,немате право да работите кај друг работодавач за време додека ви трае работниот однос со полно работно време.
Dali rabotodavecot moze da ti dade otkaz za vreme na porodilno boleduvanje i dali po zavrsuvanjeto na porodilnoto moze vednas da ti dade otkazno resenie?
Согласно член 101 од Законот за работните односи работодавачот не смее да го откаже договорот за вработување на работник за време на бременоста,раѓање и родителдтво и отсуство поради нега и чување на деца. Затоа согласно член 77 од истиот закон одобреното отсуство поради бременост,раѓање и родителство и нега и чувањње на деца спага во неосновани причини за отказ.
На кој начин се пресметува ноќниот труд ? и работење на празник
Согласно Законот за работните односи и Ооштиот колективен договор за јавниот сектор на Република Македонија, работникот има право на плата и додатоци за плата .Пресметувањето на ноќниот труд и работењето на празник се врши на тој начин што основната плата на работникот се зголемува по час и тоа за работа ноќе 29%,а за работење на празник 42%.
Дали има одредба во законот за работни односи или друг сроден закон во кој работникот плаќа глоба доколку не пријави работодавач за неисплатени плати? И доколку го има во кој закон и кој член и каде може да се најде електронска форма од законот. Ви Благодарам
Ppocituvani, jas del od vaseto prasanje ke go citiram za poubavo da me razberite. Dali rabotnikot plaka globa dokolku ne prijavi rabotodavac za neisplateni plati. Vo Zakonot za rabotni odnosi sl.vesnik na RM 158/2010 godina ,predvideni se prekrsocni odredbi za pravno i fizicko lice megutoa vie kako sto go postavuvate prasanjeto za rabotnik da plati globa dokolku ne prijavi rabotodavac za neisplateni plati ne postoi prekrsocna odredba. Dokolku vi trba podetalno objasnuvawe vi go pisav sl.vesnik kade mozi da pogledate ili obratete se do nas povtorno. pozdrav
pocituvane me interesera vo vrsak so samovrbotuvanjeto so kreditiranje,ova sto e za sopstven biznis,jas imam,sopstven dukan,i sakam da otvoarm kolonijalna prodvnica(malski dukan)pa mi trebe paricna pomos ,ako moze da mi pomognite nekako da doznaam ot kade i kako da gi nabavam tie sretsva,odnapret vi blagodaram pocituvane me interesera vo vrsak so samovrbotuvanjeto so kreditiranje,ova sto e za sopstven biznis,jas imam,sopstven dukan,i sakam da otvoarm kolonijalna prodvnica(malski dukan)pa mi trebe paricna pomos ,ako moze da mi pomognite nekako da doznaam ot kade i kako da gi nabavam tie sretsva,odnapret vi blagodaram pocituvane me interesera vo vrsak so samovrbotuvanjeto so kreditiranje,ova sto e za sopstven biznis,jas imam,sopstven dukan,i sakam da otvoarm kolonijalna prodvnica(malski dukan)pa mi trebe paricna pomos ,ako moze da mi pomognite nekako da doznaam ot kade i kako da gi nabavam tie sretsva,odnapret vi blagodaram
Pocituvani, Po odnos na ova prasanje za informacii treba da se obratite do Agencijata za vrabotuvanje Pozdrav
pocituvan kako sss m. tehnicar a na rabotno mestohaus majstor kolku e zakonski koeficientot vo mtsp.
Почитувани, Според член 105 од Закон за работните односи ("Службен весник на Република Македонија" број 62/05), работникот има право на заработувачка-плата, согласно со закон, колективен договор и договорот за вработување. Основната плата се определува земајќи ги предвид барањата на работното место, за кое работникот го склучил договорот за вработување. Доколку Ви требаат поконкретни информации обратетесе писмено до Mинистерството за труд и социјална политика. Со почит, МТСП
Dali nevraboteno lice moze da skluci dogovor na delo?
Pocituvani, Zakonot za rabotni odnosi nepoznava dogovor za delo,vo zakonot ima dogovor za vrabotuvanje sklucen na opredeleno i neopredeleno vreme,sto znaci vo zakonot ne postoi termin dogovor za delo.
Вработен сум во основно училиште како наставник на неопределено работно време. Дали можам да извршам промена на работно место од едно во друго училиште во иста општина, доколку на пример некој наставник се пензионира, а при тоа да го задржам статусот на вработен на неопределено работно време и доколку сте во можност да ме упатите на потребната процедура за реализација на истата.
Pocituvani, Vo vrska so prasanjeto treba da se obratite do Ministerstvo za obrazovanie i nauka So pocit MTSP
dokolku rabotnikot ima skluceno dogovor na opredeleno vreme a vo meguvreme pred istekot na dogovorot mora da koristi porodilno otsustvo, dali sleduva kompletno otsustvo i dali rabotodavecot e dolzen po istekot na otsustvoto da go vrati na rabota rabotnikot?
Pocituvani, Vo Zakonot za rabotni odnosi ima predvideno dogovor na opredeleno i neopredeleno vreme. Dogovorot na opredeleno vreme e dogovor koj predviduva odreden vremenski rok so sto so samoto prestanuvanje na vremeto prestanuvata pravata i obvrskite na rabotodavacot.Za porodilnoto boleduvanje treba da se obratite vo Fondot za zdravstveno osiguruvanje. So pocit, MTSP
Дали компанија која работи во смени(1,2,3) во исплатните листи за месецот во кој е дадена платата освен саатите кој што се регуларни и каде ги има саатите работени на празник и саатите од боледување, треба да стојат и саатите во ноќна работа? И дали законски е возможно да се оди 5 ноќи последователно ноќна смена, то ест дали е законски во исти ден да се совпаѓа смената-утрото се враќаш од 3та смена и вечерта пак одиш 3та така 5 ноки по ред......а притоа губиш по 1 саат во превоз од и до работното место и да не заборавам смената трае 8часа, но заедно со превозот излегува 10 ч. Ви благодарам
Pocituvani, Vie imate postaveno nekolku prasanja kade sto na prvoto prasanje sami imate odgovoreno i toa e taka da satite od nokna rabota treba da stojat ,od boleduvanje i praznicnata rabota .Sto se odnesuva do drugite prasanja po odnos na smenskata rabota ke vi gi citiram clenovite od od Zakonot za rabotni odnosi koi mislam deka ke vi pomognat na prasanjeto sto go postavuvate: Распоредување на работното време Член 123 (1) Распоредувањето и условите за времено прераспоредување на работното време се одредуваат со закон, колективниот договор или договорот за вработување. (2) Работодавачот мора во писмена форма да го извести работникот за временото прераспоредување на работното време најмалку еден ден пред тоа. (3) При распоредување на полното работно време работникот не смее да биде распореден на помалку од четири работни дена во неделата. (4) Распоредувањето на работното време се врши според природата или организацијата на работата или потребите на корисниците. При распоредување, како и временото прераспоредување на полното работно време, работното време не смее да трае повеќе од 40 часа неделно и не помалку од четири часа дневно. (5) При распоредување, како и временото прераспоредување на работното време се зема предвид работното време како просечна работна обврска во периодот, кој не смее да биде подолг од шест месеца. (6) Одредбата од членот 120 на овој закон за забрана на работа преку полното работно време важи, исто така, и во случај на нееднакво распоредување или прераспоредување на работното време. Прераспределба на работното време Член 124 (1) Прераспределбата на работното време може да се изврши кога тоа го бара природата на дејноста, односно работите и задачите. (2) Во случаите од ставот (1) на овој член, прераспределбата на работното време се врши така што вкупното работно време на работникот во просек да не биде подолго од 40 часа во работната недела во текот на годината. Работа во смени Член 124-а (1) Работодавачот може да ја организира работата и во смени. (2) Работа во смени значи секоја метода на организирање на работата во смени во која работниците се сменуваат едноподруго на исто работно место во согласност со одреден план и кое може да биде континуирано или со прекини, вклучувајќи ја потребата за работниците да работат во различно време во даден период на денови или недели. (3) Планот од ставот (2) на овој член се доставува и до синдикалната организација кај работодавачот, најмалку 10 работни дена пред примената на планот. Распоред на работното време Член 125 (1) Распоредот на работното време го утврдува работодавачот. (2) Распоредот на работното време во областа на сообраќајот и врските, прометот на стоки, здравството, социјалната и детската заштита, образованието и во другите јавни установи, комуналните дејности, угостителството, туризмот и занаетчиството се утврдува со одлука на органот на државната управа од соодветната област. Пресметување на работното време Член 126 (1) Работникот кој поради прераспоредување на работното време и кој во времето пред престанувањето на работниот однос во календарската година поминал повеќе работни часа на работа, отколку што е тоа одредено за работата со полно работно време, може да бара, веќе одработените работни часови да му се пресметаат во работни денови со полно работно време. (2) Според ставот (1) на овој член пресметаните денови се сметаат во работен стаж на работникот, како кога би ги поминал на работа. Вкупниот работен стаж во календарската година не смее да надминува 12 месеца. Ноќна работа Член 127 (1) Ноќна работа се смета работењето во ноќно време. (2) Ноќно време е периодот меѓу 22,00 часот и 6,00 часот наредниот ден. (3) Работодавачот, кој користи редовно работници за ноќна работа е должен да ја извести инспекцијата на трудот. Права на работниците кои работат ноќно време Член 128 (1) Работникот кој работи ноќе барем три часа од својата редовна дневна работна обврска, односно работникот кој одработува ноќе третина од полното работно време од својата годишна работна обврска, има право на посебна заштита за ноќна работа. (2) Ако на работник заради ноќна работа според мислење на лекарската комисија заради таквото работење би можела да му се влоши здравствената состојба, работодавачот е должен да го ангажира на соодветна работа дење. (3) Работодавачот, на негов трошок е должен на работниците кои работат ноќно време да им обезбеди: 1) подолг одмор; 2) соодветна храна; 3) стручно раководство на работниот, односно производниот процес и 4) лекарски прегледи, пред нивно ангажирање во ноќна работа и во редовни временски периоди утврдени со закон. (4) Ако работата се врши во смени, работодавачот е должен да обезбеди периодично менување на работниците. (5) Работодавачот не смее да го распореди на ноќна работа работникот на кој нема да му обезбеди услови за превоз до и од работа. Ограничувања на работата ноќно време Член 129 Работното време на работникот кој работи ноќе на работно место, каде што постојат поголеми опасности од повреди или здравствени оштетувања, не смее да трае повеќе од осум часа дневно. Dokolku nesto ne vi e jasno mozi povtorno da se obratite so vase prasanje. So pocit,MTSP
Ме интересира дали понеделник 02.01.2012 год. бидејќи беше прогласен за празничен ден, ако работникот е на одмор-дали овој ден се брои во одморот или не?
Почитувани, Празничните денови во работен ден прогласени со Закон за неработни денови не се бројат во денови за одмор. Подоле ви го испракам Соопштението за тој ден. Министерството за труд и социјална политика, соопштува дека согласно со Законот за празниците на РМ („Службен весник на РМ„ бр.21/98 и 18/07), 1 Јануари 2012 година (недела), Нова Година, односно 2 Јануари 2012 година (понеделник), е неработен ден за сите граѓани на Република Македонија. Со почит МТСП
Почитвани, во работен однос сум од 1 декември 2011, ми беше кажано дека ќе потпишам договор на три месеци, со фиксна плата и 40 работни часа неделно, истиот сеуште го немам потпишано, немам земено плави картони, добивам образложение дека сеуште не се пристигнати, од друга страна имам потпишано договор со ПИОМ веднаш по почетокот на работата, поради потреба од специфична опрема за заштита при работа приморан сум самиот секојдневно да ја купувам инаку при секое прашање сум соочен со одговор за 10 % кратење од плата истото и за прашање во врска со прекувремено работно време. Ме интересира кои се моите права,каде да се обратам, дозволено ли е кратење поради тие причини, бидејќи сеуште немам потпишано договор,а со свои очи имам видено договор со мој потпис и име и пр. а немам потпишано?. Инаку при вработување услов беше и дека нема потреба од вкв лице и бев приморан да го менувам цв-то со ссс. Со почит
Pocituvani , Vie imate postaveno nekolku prasanja od koj ke vi odgovoram megutoa nekoi ne se jasno postaveni. 1.Vo Zakonot za rabotni odnosi dogovorot za vrabotuvanje konkretno gi ima predvideno pravata i obvrskite na rabotnikot i rabotodavacot. 2.Sto znaci kako sto kazav prethodno so samiot dogovor koj sto se potpisuva se pisuvaat pravata i obvrskite na rabotnikot pogotovo ako raboti so so materii stetni po zdravjeto,tie imaat poseben tretman seto toa epropisano so zakon. 3.Za tretoto prasanje kade treba da se obratite,vo trudoviot inspektorat mozi da se javite na tel.02-3116-110 ili da pisite pretstavka za konkretniov slucaj na adresa ul.,,Partizanski Odredi,,br.48.Skopje So pocit MTSP
Сретнав човек кој работи трети ден,и заедно со него уште најмалку20 луѓе.Глупаво беше да ги прашам сите ,пазатоа само троица. -ИЗВИНИ,КАКО СЕ ВРАБОТИ ОДГОВОРИТЕ: 1.Татко ми со некој пијател (42год) 2.Партија брат,књижица (22 год) 3.Случајно,ме викна пијтел (20год) ИМШЕ ЛИ КОНКУРС? 1 И 2И 3 МНОГОИЛО БИТНО ЗБОЛЕ МЕ.ОДГОВОР Е ОГАШ МЕ ЗАБОЛЕ СРЦЕТО КОГА НЕГО ПИИИИИИИ.43 ГОД.САМОХРАН РОДИТЕЛ,КУМАНОВО,РАБ.МЕСТ ПАРКИНГ НАПЛАТА....ХАХАХА ДЕМЕК КЕ МИ ОДГОВОРИТЕ .ПОДРАВСАМИОТ СЕБЕСИ.
Pocituvani, Bi ve zamolile vaseto prasanje da go postavite vo pismena forma,kako bi vi dale soodveten odgovor. So pocit MTSP
Друштвото ,,ПЛОДОВИ ФРУКТУС.. ДООЕЛ, Струмица е фирма во состав на АГРОКОР - концернот Р.Хрватска и е основано со 100 % странски капитал. и истото се бави со откуп на земјоделски производи. Природата на дејноста е од таков карактер што не е можно да се предвиди константно дневно работно време па од оваа причина Ве замолуваме да ни кжете Вашето мислење во врска со тоа и за таа цел Ви испракаме Одлуката која Што планираме да ја донесеме. О д л у к а СЕ ОДЛУЧУВА да работното време за работниците вработени на определено работно време за вршење на сезонски работи ( сезонски работници) започнува во 7,00 часот, истото биде распоредено во шест работни денови неделно и тоа со дневно работно време од најмалку четири часа до најмногу 12 часа во зависност од обемот на работата за секој ден поединечно, но во просек не подолго од четириесет часа неделно, во текот на годината. Неделен одмор за работниците ке биде еден ден во текот на неделата во зависност од тоа во кој ден од неделата ке се намали обемот на работата, и за тоа работниците ке бидат известувани од својот непосреден претпоставен работник најдоцна еден ден пред денот кој ќе им се даде за неделен одмор. Исто така Ве замолуваме да ни кажете со едно такво распоредување на работното време наведено во одлуката, ако истото го испоштуваме во делот на просечно четириесет часовна работна недела дали ако во текот на некои недели имаме повеке од четириесет часа работа од страна на сезонските работници а на годишно ниво просекот од четириесет часа го испоштуваме, немаме обврска да исплаќаме прекувремени часови на работниците. Прашањето е еднаш поставено пред десетина дена но одговор на добив. Ve zamoluvam da mi go ispratete odgovorot na mojot e-mail.
Според член 116 став 2 од ЗРО полното работно време не смее да биде подолго од 40 часа неделно. Според член 125 став 1 од ЗРО распоредот на работното време го утврдува работодавачот. Согласно член 123 став 4 од законот распоредувањето на работното време се врши според природата или организацијата на работата или потребите на корисниците. При распоредувањето како и времено прераспоредување на полното работното време, работното време не смее да трае повеќе од 40 часа неделно и не помалку од четири часа дневно. Според член 124 од законот може да се врши прераспределба на работното време кога тоа го бара природата на дејноста така што вкупното работно време на работникот во просек да не биде подолго од 40 часа во работната недела во текот на годината. Согласно член 134 од ЗРО работникот има право на неделен одмор. Ден на неделен одмор по правило е недела или друг ден во неделата кој претходно треба да биде определен од работодавачот, но тоа не треба да е поврзано и условено со обемот на работата. Pocituvani ova prasanje e veke odgovarano So pocit,MTSP
Pocituvani 1. Me interesira dali seuste moze da se odjavi vraboten kako tehnoloski visok so ispolneti uslovi ( 16 godini staz i 57 godini starost za zena) za dobivanje paricen nadomest do penzioniranje ? 2. dali vraboten odjaven na 10.01.2012 godina i ispolneti uslovi za tehnoloski visok no seuste nema podneseno baranje za dobivanje na paricen nadomestok ima pravo na dobivanje na paricen nadomestok do penzioniranje ?
Работник , може да биде прогласена за технолошки вишок независно од возраста и пензискиот стаж.Тоа значи дека и работник со навршен 16 год.стаж на осигурување и 57 год. возраст може да биде прогласен технолошки вишок. Пред да биде работникот одјавен како технолошки вишок предходно треба да биде спроведена постапка според Законот за работните односи. Со измените на Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност кој е објавен во”Службен весник на РМ “ Бр.11/2012 на 24.12.2011год.,а ќе стапи во сила осмиот ден од денот на објавувањети се променети условите во врска времетраењето на паричниот надоместок.Според овој закон лицата кој што имаат над 15 години стаж на осигурување и 18 месеци пред исполнување услови за стекнување право на старосна пензија,паричен надоместок му се исплатува до неговото вработување односно до настапувањто на некои од основите за прастанок на правото на паричен надоместок. Вториот дел од прашањето не е доволно јасен,односно дали во конкретниот случај правото на паричен надоместок ќе го остварите според стариот или новиот закон , ќе траба да се обратите во Агенцијата за вработување на Република Македонија со давање на дополнителни поконкретни податоци во врска со текот и постапката за прогласување технолошки вишок кај работодавач.
Pocituvani, me interesira dali nedela kako den od vikend koga se raboti se presmetuva so 42% od dnevnicata ili ima nekoj drug nacin za presmetka ? Blagodaram
Pocituvani, Soglasno Zakonot za rabotni odnosi i Kolektiven dogovor rabotnikot koj raboti vo den na nedelen odmor ima pravo na nadomest na plata sto mu pripaga vo tie denovi koga ne raboti i plata za pominatite casovi na rabota zgolemena ,megutoa procentot e razlicen vo zavisnost od toa dali rabotnikot raboti vo javen ili privaten sektor.
Jas ne sum vrabotena osigurana zdravstveo sum preku soprugot . Denes na maticen lekar bev i kazuva deka ne se vodam kako registrirano lice preku kniskata na soprugot. Fo fondot za zdravsto bev me prakaat od salter na salter kazete kade treba da se obratam a kniskata ima pecat od firmata na soprugot.Jasne primam plavi kartoni od zavod za vrabotuvanje. Za da odam kaj maticen lekar sto treba da se napravi so kniskata.poz
Pocituvani, Za vaseto prasanje treba da se obratite vo Fondot za zdravstveno osiguruvaanje.
Потчитувани, Ние сме група на физиотерапевти вработени во Специјалната болница за ортопедија и трауматологија "Св. Еразмо" - Охрид. Пред3 години 10 од нас дипломираа на Универзитетот Климент Охридски - Битола, Висока Медицинска Школа. Најпрво добивме решение со кое Специјалната болница ќе ни исплаќа плата во висина на нашиот степен на образование(високо образование). Денес директорот на Болницата Св Еразмо заедно со дел од Управниот Одбор излезе со соопштение пред нас дека Високата медицинска школа во Битола не е призната и дека со само 180 ЕКТС кредити ние немаме никакво дополнително образование. Па затоа платата ќе ни биде повторно намалена, а притоа тие што нема да потпишат нов договор во кој ќе земаат плата еквивалентна на средно образование ќе бидат отпуштени од работа. Ве молиме да ни одговорите дали постои таква можност да бидеме отпуштени од работа, и дали навистина Високата стручна школа во Битола не е признаена. И дали може да ни посочите орган и тел. број од соодветниот орган за кој може да се обратиме за дополнителни информации за ова прашање. Однапред ви благодариме!
Pocituvani, Po odnos na vaseto prasanje treba da se obratite vo Ministerstvoto za obrazovanie So pocit
Потчитувани, Ние сме група на физиотерапевти вработени во Специјалната болница за ортопедија и трауматологија "Св. Еразмо" - Охрид. Пред3 години 10 од нас дипломираа на Универзитетот Климент Охридски - Битола, Висока Медицинска Школа. Најпрво добивме решение со кое Специјалната болница ќе ни исплаќа плата во висина на нашиот степен на образование(високо образование). Денес директорот на Болницата Св Еразмо заедно со дел од Управниот Одбор излезе со соопштение пред нас дека Високата медицинска школа во Битола не е призната и дека со само 180 ЕКТС кредити ние немаме никакво дополнително образование. Па затоа платата ќе ни биде повторно намалена, а притоа тие што нема да потпишат нов договор во кој ќе земаат плата еквивалентна на средно образование ќе бидат отпуштени од работа. Ве молиме да ни одговорите дали постои таква можност да бидеме отпуштени од работа, и дали навистина Високата стручна школа во Битола не е признаена. И дали може да ни посочите орган и тел. број од соодветниот орган за кој може да се обратиме за дополнителни информации за ова прашање. Однапред ви благодариме
Pocituvani , Po odnos na vaseto prasanje treba da se obratite vo Ministerstvoto za obrazovanie So pocit
Vraboten sum vo tekstilen kombinat kako rabotnik.sum na rabota poveke od eden mesec i za moite ispolneti obvrski vo eden mesec primiv plata.kako rabotnik me interesira samo da se odviva se vo normalen red.znaci samo sakam da participiram za plata vo legalnata firma.dali zakonski mi sleduva kazna ako sakam da si gi ostvaram osnovnite prava koi mi se zagarantirani so zakonot za da mozam da so toa obezbedam ziveacka i zdravstvena zastita i pridones za penzisko osiguruvanje. drugarski pozdrav , Ilce od Skopje
Pocituvani, Po odnos na vaseto prasanje ne ste mi dovolno jasni.Prvo kazuvate deka rabotite vo tekstilen kombinat i deka e se regularno i deka ste zemale plata. Od druga strana prasuvate da si gi ostvarite svoite prava za zdravstveno itn. Za da dobiete jasen odgovor potrebno e da postavite pojasno prasanje.Imeno: -dali imate skluceno dogovor za rabota so rabotodaavacot? -dali e na opredeleno ili na neopredeleno vreme dogovorot? -nakoj nacin ste angazirani da rabotite? Postavete go uste ednas vaseto prasanje pokonkretno i odgovorete na prasanjata So pocit
Zdravo Dali sekoja firma mora da ima barem eden vraboten? ili moze da funkcionira i bez vraboteni , samo so volonteri.
Pocituvani, Da,sekoj rabotodavac trba ba ima vraboteni so predvideniot plan i programa za rabota koja ja opredeluva rabotodavacot,soglas predvidenite potrebi za rabota.Nacinot na dogovorot dali ke bidi na opredeleno ili neopredeleno vreme odlucuva rabotodavacot.A kako sto kazuvate da raboti samo so volonteri toa ne e propisano tka vo zakonot za volonterstvo.Vo clen 4 od zakonot za volonterstvo decidno pisuva deka liceto dobrovolno dava uslugi i znaewe vo korist na drugi lica bez finansiska ili druga licna dobivka.Dokolku nesto ne vi e jasno obratete se . so pocit
GLEDAM DEKA MNOGU DOBRI ODGOVORI DAVATE NA SEKOJ KOJ VI SE OBRATIL I TOA GO CENAM. ,MEGJUTOA NE GLEDAM NISTO NIKOJ DA PREVZEME POUCEN OD VASITE ODGOVORI OSOBENO RABOTODAVCITE. ZNAM DEKA IMA TAKVI KOI SO STRAV GI DRZAT MNOGU OD VRABOTENITE ,A IMA I TAKVI KOI PET PARI NE DAVAAT DODEKA VEKE SE PREZEME MERKA TIE GI NAPOLNILE TORBITE SOPARI I POTTA OD VRABOTENITE. MNOGU DOBRO I SIROKO STE GO OBJASNILE ZAKON.ZA RABOTNO VREME NA NEKOJ POGORE KOJ VE PRASAL ZA SOVET. NO SEGA JAS BI PRASALA STO STANUVA SO RABOTNOTO VREME NA MLADITE I KUTRI DECA KOI ZA PARCE LEB A I BEZ LEB RABOTAAT PO 1820 SATI I ODMA UTRESNIOT DEN DALI VO6 ILI 7CASOT PAK VO KOLA NESPANI NE UHRANETI VOZAT ZA NEKOJ POLU PISMEN GAZDA NA TAKSI KOMPANIJA KOJ SI NASOL VRSKI DA SE SOKRIE PRED ZAKONOT I DA SE BOGATI. KONKRETNO VO OHRID TAKSI SUZUKI, TAKSI BEL MERCEDES KOI RASPOLAGAAT SO NAJGOLEM BROJ KOLI I VRABOTENI OD KOI NIKOJ NE POVEL SMETKA KOLKU SE PRIJAVENI MAKAR KOLI MAKAR VRABOTENI ZBORUVAM ZA DECA KOI RABOTAAT ZA NIV KAKO GAZDI ,A NE ONIE KOI VOZAT SO LICNO NIVNI KOLI. KOGA GI SLUSAM KAKO TIE GAZDI NA TAKSI KOMPANII BARAAT NEKOI PRAVA NA TV.ZBESNUVAM ZOSTO VEKE ZNAM OD MOETO LICNO ISKUSTVO KAKO RABOTESE I RABOTI MOJOT SIN KOGA MORA I NEMA KADE.DALI IMA ZAKON ZA VAKVI GAZDI KOI VO SEKOJ POGLED PRAVAT ZLOUPOTREBA NA RABOTNIKOT NE OSIGURAN ,ILI SO POLA RAB. VREME OD 4CASA A RABOTI 24 CASA ILI NEKOJPROCENT ZA PLATA NA KRAJOT IAKO NIVNITE VOZILA SE OSIGURANI KADSKO TIE USTE EDNAS BARAAT AKO MALCE ILI NE DAJ BOZE POVEKE DA JA PLATAT I SAMITE VOZACI LICNO TAA STETA. DALI OVIE MINISTRI SE ZAPOZNAENI SO VAKVITE BOLKI NA RABOTNICITE ILI NEMA VO OVAA DRZAVA KOJ DA GI OBAVESTI ZA VAKVOTO RABOTENJE NA TAKVTE GAZDI.MNOGU E ZALOSNO 25 GODISEN DECKO DA RABOTI DENJE NOKE VO SOOBRAKAJ NENASPAN NE NAJADEN NE ODMOREN ZOSTO NE SLEDUVA NI ODMOR .RABOTNICITE VO OHRID VO OVIE PA I DR. KOMPANII ,NO JAS ZBORUVAM KONKRETNO ZA OVIE KADE RABOTELI SUMUVERENA VO NIVNOTO RABOTENJE.DALI INSPEKTORI KOI SE DOBRO PLATENI ZA VRSENJE NADZOR VO VAKVI GRADOVI KAKO STO E OHRID TREBA DA GI STITAT VAKVITE BOGATASI NA RACUN I POTTA NA RABOTNIKOT.VE MOLAM ZA ODGOVOR PA AKO TRBA I POMOS OD VAS DA SE ZASTITAT OVIE VRABOTENI ZOSTO DODEKA NIE PRASUVAME I MOLIME TAKVITE GAZDI VEKE NE ZNAAT STO DA NAPRAVAT SO TOLKU PARI VO NIVNITE TORBI.BLAGODARAM
Pocituvani, So ogled na vaseto postaveno prasanje vie kazuvate deka liceto ne e osigurano ni prijaveno,od druga strana kazuvate deka raboti 24 casa.Od seto kazano toa znaci rabota na crno.Rabota na crno ne e dozvolena.Spored zakonski pravila toa e kaznivo,sto znaci vasiot odgovor ke go najdite vo Trudoviot inspektorat kade inspektorite postapuvaat po prijavi na lica sto zakonskite prava im se uskrateni,a konkretno za vaseto prasanje.Ke vi dadam adresa i kontakt kade mozi da se obratite za ova tuka sto go pisuvate vo pismena forma ke go dostavite vo Drzavniot trudoviot inspektorat ul.Parizanski Odredi,,br.48.Skopje, ili ke se javite na tel.broj.023116110. So pocit
Pocituvani, dali na rabotnik koj treba da odi vo penzija vo sredinata na april ovaa godina poradi vozrast, mu sleduva godishen odmor od ovaa godina i do kolku denovi? Vi blagodaram.
Pocituvani, Godisen odmor na rabotnik koj ke odi vo penzija mu sleduva soglasno zakon ili kolektiven dogovor.Nie ne mozime da kazime kolku dena treba da koristi liceto,toa se racuna soglasno Zakonot za rabotni odnosi ili kolektivniot dogovor kolku dena liceto ima za koristenje od godisniot odmor,megutoa denovite treba da gi iskoristi pred da otidi vo penzija. So pocit
Почитувани,пред две години се вработив и имам договор на неопределено работно време во државно претпријатие. Имам завршено факултет , односно имам високо образование , меѓутоа договорот ми е со средно образование. Дали законски ми следува соодветно работно место со високо образование , односно дали законски имам право да барам промена на работно место со високо образование.
Pocituvani, Odgovorot na vaseto prasanje e sleden.Dokolku e predvideno rabotno mesto so vasata strucna sprema i dokolku ima javen oglas,se razbira dokolku rabotodavacot smatra deka e potrebno takov profil samo na takov nacin mozi da se regulira toa prasanje za koe vie prasuvate za mesto predvideno so visoko obrazovanie.So pocit
Pocituvani Dali mozam da rabotam kaj privatnik so Dogovor za volontiranje na 1 godina i dali rabotodavecot treba ili ne treba da me prijavi vo odnos na pridonesite.Dali postoi Dogovor za volontiranje na 6 meseci ili na 1 godina Pozdrav
Поцитувани ,подоле ви се точките кои треба да содржи договорот според Законот за волонтерство Договор за волонтерство Член 14 Организаторот на волонтерската работа должен е со волонтер-домашно физичко лице да склучи договор за волонтерство во писмена форма, доколку волонтерската работа трае повеќе од 40 часа месечно. Организаторот на волонтерската работа може да склучи договор за волонтерство и со волонтер- домашно физичко лице за волонтерска работа која трае помалку од 40 часа месечно. Организаторот на волонтерската работа должен е со волонтер -странско физичко лице да склучи договор во писмена форма за волонтерство за сите волонтерски услуги. Договорот за волонтерство ги содржи следниве елементи: 1. Договорни страни: - организатор на волонтерска работа (назив и седиште) - волонтер (име и презиме, адреса на живеалиште, односно на престојувалиште); 2. Предмет на договорот; 3. Место на волонтирање и времетраење на волонтирањето, а доколку не постои постојано место, тогаш се наведуваат само местата каде што се даваат услугите ; 4. Волонтерски активности или услуги кои се обезбедуваат; 5. Посебни права и обврски; 6. Начин на осигурување за време на волонтирањето при доаѓање и враќање до местото на волонтирањето и другите активности предвидени за време на волонтирањето; 7. Однапред договорени трошоците за волонтирањето и начинот на надомест на истите; 8. Начин на престанок и раскинување на договорот за волонтирање и 9. Датум и место на склучување на договорот. За времето на договор нема прописано колку треба да биди временски договорот. со почит
Ве молам кажете ми дали стапи на сила новиот закон за технолошки вишок? Имено, тукушто ме погласија за технолошки вишок. Имам ВСС, 56,5 години и 26 години стаж. ме интересира колкав(минимум) надоместок ми следува, од кога ќе го добивам и колкав период ќе го добивам?Многу Ви благодарам.
Pocituvani, Noviot zakon stapi na sila Sl.vesnikna R.Makedonija 11/12 a,se primenuva od 01.02.2012 godina.Pravoto na tehnoloski visok mozi da go ostvari nevraboteno lice zena so 15 godini staz i vozrast 60 godini i 6 meseci i maz 62 godini i 6 meseci vozrast za maz,t.e 18 meseci do ostvaruvawe na starosna penzija.Visinata na paricniot nadomestok se presmetuva spored clen68 Член 68 Висината на месечниот паричен надоместок за време на невработеност се утврдува врз основа на пресметаните и исплатени плати кај работодавачот согласно со закон, колективен договор и договор за вработување и изнесува 50% од просечната месечна нето плата на работникот за последните 24 месеца за лице кое има право на паричен надоместок до 12 месеца, а за лице кое има право на паричен надоместок подолго од 12 месеца, паричниот надоместок за првите 12 месеца изнесува 50% од просечната месечна нето плата на работникот за последните 24 месеца, а за преостанатото време 40% од просечната месечна нето плата. Надоместокот од став 1 на овој член не може да изнесува повеќе од 80% од просечната месечна нето плата по работник во Републиката, објавена за последниот месец.
Pocituvani.Rabotam treta smena vo firma i sekoe moe idenje na rabota se potpisuvam vo tekovniot den a zaminuvanjeto vo naredniot den,megutoa gospozata sto raboti covecki resursi veke dva pati mi go prepravi listot i me opomeni deka treba da se pisuva pristiganjeto i zaminuvanjeto vo tekovniot den kolku e toa zakonski a da napomenam deka firmata ima okolu 40 vraboteni nema aparat za registriranje i evidencija za saatnica?blagodaram
Pocituvani, Za vaeto prasnje treba da se obratite vo Drzavniot inspektorat za trud koj se naoga na ul.,,Partizanski Odredi,,br.48 Skopje ili da se javite na tel.broj 02 3116-110.
Pocituvani.Rabotam vo tri smeni 1 nedela prva, 1 vtora, 1 treta so po dva dena odmor i me interesira dali i nie koi rabotime vo smeni treba da odmarame onolku kolku ima vikendi vo mesecot zatoa sto sekoj mesec ni se pogoduva da rabotime po 6 dena i toa treta smena so samo 1 den odmor i pak da prodolzime 5 dena treta smena i toa sekogas se slucuva pri krajot na mesecot?Vi blagodaram odnapred!!!
Pocituvani. Soglasno Zakonot za rabotnoi odnosi spored clen 124-a za rabota vo smeni glasi : (1) Работодавачот може да ја организира работата и во смени. (2) Работа во смени значи секоја метода на организирање на работата во смени во која работниците се сменуваат едноподруго на исто работно место во согласност со одреден план и кое може да биде континуирано или со прекини, вклучувајќи ја потребата за работниците да работат во различно време во даден период на денови или недели. (3) Планот од ставот (2) на овој член се доставува и до синдикалната организација кај работодавачот, најмалку 10 работни дена пред примената на планот.
POCITUVANI;Dali na rabotnikot koj raboti od 07 do 19 casot ,24 sloboden ,i drugiot den od 19 do 07 ,48 sati sloboden ,toa se 8 dena od 07, a 7 dena od 19 casot,rabotni vo mesecot,go sledva ishrana za nokna rabota ,i dali e utvrdena kolku bi mozelo vo prosek da bidi
Pocituvani,So voveduvnjeto na sistemot bruto plata hranata i prevozot vleguvaat zaedno so platata. So pocit
Pocituvani, kade treba da se obratime dokolku rabotime vo kompanija vo koja sme osigurani na 10 000 plata, i ostanatite gi dobivame na raka? Voedno mesecno se rabotat po 250-300 casovi po 12 casa dnevno (nekogas i poveke) sekoj den... Mislam deka mojot e-mail ke vi pomogne da go doznaete imeto na kompanijata... Vi blagodaram za vasata pomos i vasiot odgovor
Државен испекторат за труд Почитувани, За вашето прашање треба да се обратите до Државен испекторат за труд ул. Партизански одреди бр. 48, Скопје или да се јавите на Тел: 02/3 296 310, 3 116 110 Со почит МТСП
Почитувани! Преку Агенција за привремени вработувања , отстапена сум на работа во едно јавно претпријатие од 01.03.2012 година, за период од 7 месеци, ме интересира дали ме следува цел годишен одмор(претходно имам стаж во друга фирма во траење од 1 год. и 7 месеци) и кој би требало да ми издаде решени за користење на годишен одмор??? Со почит
Поцитувани, Според член 139 од ЗРО работникот кој за првпат заснова работен однос,се стекнува со право на цел годишен одмор ,кога ќе оствари непрекината работа од најмалку шест месеци,без оглед на тоа дали работникот работи полно или пократко работно време .Решение за користење на годичшниот одмор издава работодавач корисник. со почит МТСП
rabotam vo rek bitola vo smeni , do skoro od koga znam drzaven praznik bez razlika dali sum na rab ili ne sekogas variral vo listite za plata i ako istiot pagjase vo vtor den od slobodnite denovi se dodeluvase sloboden den .od skoro toa se promeni taka sto praznikot voopsto ne se registrira vo listite za plata a ne se dodeluva ni sloboden den za istiot..me interesira zosto toa e taka i ako sum osteten kade da se obratam . ova go prasuvam vo ime na smenskite rabotnici pri REK bitola
Pocituvani, So Zakonot za praznici na Republika Makedonija se utvrduvaat drzavnite praznici na RM,i drugite praznici i se opredeluvaat nerabotnite denovi na praznuvanjeto.Dokolku vo vasata firma ne se pocituvaat odredbite od ovoj zakon,potrebno e da se obratite vo Drzavniot inspektorat za trud. So pocit,
Вработена сум во ОУ како наставник во моментот училиштето се реновира и мојата директорка бара од нас наставниците да работиме со мајсторите да дигаме столици и клупи да ги пренесуваме од зградата во училишниот двор да се движиме под скелињата без заштита итн , Ако не сме работеле ке не казнела со дневница. Дали директорот го има тоа право да ни даде задча која се коси со работните задачи од работното место што го имаме
Pocituvani, Soglasno Zakonot, aktite na rabotodavacot I kolektivnite dogovori se utvrduvaat rabotnite zadaci.Dokolku sakate mozi da se obratite i do Drzavniot trudov inspektorat. so pocit
Rabotam so dogovor na opredeleno vreme so prekini od nekolku meseci povece od 6 godini i preku agencija za privremeni vrabotuvanja. Kako bi mozel da go ostvatram pravoto na vrabotuvanje na neopredeleno vreme.
Soglasno zakonot za Rabotni odnosi clen 46 stav 4 predviduva da rabotniot odnos zasnovan so dogovor za vrabotuvanje na opredeleno vreme moze da se transformira vo raboten odnos na neopredeleno vreme i pred istekot na rokot od stav 1 na ovoj clen,ako rabotnikot raboti poveke od od dve godini na rabotno mesto koe e oslobodeno po osnov na penzioniranje ili drugi osnovi i za koe se obezbedeni finansiski sredstva,dokolku rabotodavacot utvrdi deka ima trajna potreba od rabotnikot,pod uslovi i na nacin utvrdeni so zakon.
Pocituvani Rabotam vo softverska kompanija veke 18 meseci, dogovorot mi e na neopredeleno vreme no poradi nedostatok na rabota sega mi nudat da potpisam spogodbeno raskinuvanje na dogovorot za rabora, no jas ne prifativ ve molam za informacija koj se moite prava i koj se dolznostite na firmata dokolku saka da go raskine dogovorot.
Pocituvani, Zakonot za rabotni odnosi poznava dogovor za vrabotuvanje na opredeleno i neopredeleno vreme.Vo konkretniot slucaj kolku sto mozi da uvidime za vaseto postaveno prasanje, vo clen 71 st.3 od ZRO mozi da se vidi deka rabotnikot i rabotodavacot mozat da go otkazat dogovorot za vrabotuvanje vo slucai,odnosno od pricini opredeleni so zakon,kolektiven dogovor, pravilata za rabotniot red i disciplina i dogovorot za vrabotuvanje.Dokolku nesto ne vi e jasno slobodno obratete se. So pocit
rabotam veke 1 god vo konfkcija OKITEKS,rabotno vreme mi bese od 7:00 do 15:00 no nikogas ne se pocituvalo toa rabotno vreme i se rabotese za vreme na drzavni praznici i dojde momen koga trebase da se ostane do 18:00 casot i jas na sefot mu kazav deka nemozam tolku da ostanam na rabota bidejki gradinkata kade sto odese moeto 2 godisno dete rabotese do 17:00 i morav porano da napustam no toa tolku go povredi sefot sto odma me izbrka od rabota i pokraj toa sto dogovorot za rabota seuste ne mi bese istecen.Istiot toj SEF na direktorot mu kaza deka jas nedolicno sum se odnesuvala i deka sum odbivala da rabotam i seto toa da go zeme vpredvid i da mi dade otkazno resenie.Ve molam za sovet i odnapred vi blagodaram.
Pocituvani, Za vaseto postaveno prasanje treba da se obratite do Trudoviot drzaven inspektorat ili da se javite na tel.broj.02-3116-110 So pocit
Pocituvani, Dali vo skoro vreme i koga potocno bi vovele da po zakon , kompaniite sto se zanimavaat so proizvodstvo,konkretno na tekstil mora da vrabotat barem eden diplomiran tehnolog inzener po tekstilno inzenerestvo? Dali za nas bi imalo rabota?? Odnapred blagodaram, so pocit,
Pocituvani, Po odnos na vaseto prasanje treba da se obratite do Ministerstvoto za ekonomija. So pocit
Pocituvani.Bi ve zamolila da mi odgovorite na moevo prasanje i da mi dadete sovet kade da se obratam.Jas kako i ostanati 100tina luge sme vraboteni vo Drzaven studentski centar,sto e drzavna firma i pod kriljata na vladata.Nie rabotime i go potpisuvame,kako sto imavte pogore pisano,nepostoecki dogovor na delo.Zemame plata so docnenje,a za prijavuvanje na nikogo ne mu se slusa.Kazete mi koi prava gi imame nie vo ovoj slucaj i kade da se obratime za resavanje na problemot,bidejki e prijaveno vo drzavniot inspektorat za trud,i od tamu nema nikakva reakcija.Mnogu jasno e deka tatkoto nema da si go kazni deteto sto ne gi pocituva zakonite,taka i nasata vlada ne prevzema nisto vo ramki na nejzinite institucii,Blagodaram
Pocituvani, Za vaseto prasanje treba da se obratite do Drzavniot trudov inspektorat ili da se javite na 02/3116-110 Skopje. So pocit
П очитувани, Јас сум Студент (редовен) и Би сакала да ве прашам дали законот дозволува во текот на студиите да се вработиме ( полно или скратено работно време ) и секако да бидеме пријавени и осигурени.Се надевам на одговор во најкраток можен рок. Однапред Ви благодарам !
Pocituvani, Kako sto ve razbirav,vie ste redoven student,a sakate da rabotite so polno ili skrateno vreme.Zakonot za rabotni odnosi poznava tokmu polno i skrateno vreme megutoa ne od priroda na student koj e redoven student.Vrabotuvanjeto ne e problem dokolku ne go narusuva vasiot proces na studiranje,dokolku toa negativno ke vi se odrazi na studiranjetoi Dokolku nesto drugo imate da prasate ili ne jasno slobodno obratete se na tel. 02-3106-657 Aleksandra So pocit,MTSP
Pocituvani!!jas sum diplomiran profesor po odelenska nastava, dali mozam da rabotam vo gradinka vo grupa na ucilisni deca so prodolzen prestoj ? kade mozam da go najdam toj zakon ? ODNAPRED VI BLAGODARAM
POcituvani,treba da se obratite vo ministerstvo za obrazovanie.
работам во ДООЕЛ .на определено време .На секои три месеци ми се продолзува договорот дали има рок до колку мозе да се продолзува договорот и дали после мозе да се трансформира тој договор на не определено време или мозе да се раскине од страна на работодавацот и ако има потреба од тоа работно место ПОЗДРАВ
Почитувани, согласно Законот за работни односи член 46 договор за вработување на определено време предбидува (1) Договор за вработување може да се склучи на определено време за вршење на исти работи, со прекин или без прекин до пет години. (2) Договор за вработување на определено време за замена на привремено отсутен работник може да се склучи до враќање на привремено отсутниот работник. (3) Работниот однос заснован со договор за вработување на определено време, освен договорот за вработување за вршење на сезонска работа, се трансформира во работен однос на неопределено време, ако работникот продолжи да работи по истекот на рокот од ставот (1) на овој член, под услови и на начин утврдени со закон. (4) По исклучок работниот однос заснован со договор за вработување на определено време може да се трансформира во работен однос на неопределено време и пред истекот на рокот од ставот (1) на овој член, ако работникот работи повеќе од две години на работно место кое е ослободено по основ на пензионирање или други основи и за кое се обезбедени финансиски средства, доколку работодавачот утврди дека има трајна потреба од работникот, под услови и на начин утврдени со закон. Со почит.
Како би покренал пријава против јавна установа НЕ објави оглас во 2 дневни весника, според законот туку некој интерен оглас? Дали ќе добијам отштета како оштетена странка ако ги пријавам? Кои се потребните документи за пријавување на оглас во Основно училиште, ако тоа не е наведено? Дали е НЕОПХОДНО за пријава на оглас да донесам Уверение за неосудуваност(а тоа не е неведено во огласот) или тоа се прикажува дури ако ме вработат? Со ова се користат некои установи како причина за „некомплетна“ документација.
Pocituvani, Dokolku vie ste zasegnata stranka I imate soznanija deka postojat neregularnosti za javniot oglas mozi da prevzemate pravni dejstvija.Megutoa sekoj javen oglas ima propisano svoi kriteriumi za rabotnoto mesto. So pocit,
Pocituvani ! Me interesira dali diplomiran logoped moze da osnova privaten logopedski kabinet,odnosno dali kaj nas postoi zakonska regulativa za privatni logopedi,i dali diplomiran logoped moze da se vrabotuvaat vo gradinki odnosno ustanovi koi zgrizuvaat deca od preducilisna vozrast, i vo osnovnite ucilista kade sto veruvajte ima mnogu golema potreba od vakov kadar,znaci zoruvam za logopedi ne za defektolozi, bidejki ovie deca imaat normalna intelegencija no zakasnet govoren razvoj i problemi so izgovorot poradi sto pokazuvaat slab uspeh vo uciliste
Pocituvani, Za vaseto prasanje treba da se obratite vo Ministerstvo za obrazovanie i nauka.So pocit
Почитувани, работам во фирма во која се доцни со исплата на платите повеке од 5 месеци, ако побарам да ми престане рабтниот однос согласно член 100 од Законот за работните односи, дали ке имам право на паричен надоместок од каде и во кои случаи. Со почит
Pocituvani, imate pravo da gi barate neisblatenite plati,so baranje do rabotodavacot da vi se isplatai paricniot nadomestok za periodot koj ne ste zemale plata.So pocit.
Кои дополнителни надонместоци на плата мозе да добие работник во редовен работен однос. Дали 13 плата мозе да се добие ако работникот не земал 12 плати претходно од истиот работодавец. Дали во овие надоместоци на плата спага регрес на плата (к 15) и во кој износ мозе да биде.
Почитувани, Согласно член 9 став 1 алинеjа 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/2001, 26/2002, 46/2002, 37/2005, 121/2007, 161/2008, 92/2009, 97/2010 и 11/2012), Работодавачот може да врши исплата на надоместоците и тоа најмногу до: 60% за регрес за годишен одмор Надоместоците од став 1 на овој член се пресметуваат врз основа на просечната месечна нето плата по работник во Републиката објавена до денот на исплатата. Надоместокот од став 1 алинеја 1 на овој член се исплатува еднаш во текот на годината. Доколку надоместокот се исплатува во два дела вкупниот износ не може да биде повисок од правото утврдено при првата исплата. Согласно член 105 став 4 од Законот за работни односи ,работодавачот може на работникот да му исплати 13-та плата,доколку работодавачот има можност да ја исплати. Со почит
Pocituvani,rabotam vo firma kade ne e utvrdeno rabotnoto vreme.vo knigata za evidencii nie ne se potpisuvame raboteme po 10-12 casa dnevno odnosno 60 casa nedelno a ne ni e i regulirano godisniot odmor ne ni davaat nikakvi resenija.kako mozam da si go dokazam nadminatoto rabotno vreme odnosno sakam da mi se plati.
Pocituvani,za realizacija na vaseto prasanje treba da se obratite vo Drzavniot inspektorat za trud ili da se javite na tel: 02/3 296 310, 3 116 110 Pozdrav
Pocituvani, ve molam za odgovor: imam firma kade imam potreba i 2 vraboteni koi sakaat da rabotat 2 dena po 12 casa so rabotno vreme od 10 - 22, 7 dena vo nedelata. Dali moze da rabotat 2 dena po 12 casa so pauzi i posle 2 dena slobodni. Taka bi rabotele 15 dena vo mesecot a 15 ke bidat slobodni. Blagodaram na brziot odgovor.
Pocituvani, So ogled na vaka postavenoto prasanje ke vi dadime objasnuvanje na istotodokolku nesto ne vi e jasno mozi slobodno da se obratite so pojasno prasanje. Soglasno Zakonot za rabotni odnosi predvideni se poveke dogovori za zasnovanje na raboten odnos,dodeka vie konkretno ne pretcizirate za kakov vid na raboten odnos stanuva zbor,a dodeka za rasporeduvanjeto na rabotnoto se opredeluvaat so zakon,kolektiven dogovor ili dogovor za vrabotuvanje soglasno clen 123 od Zakonot za rabotni odnosi.So pocit
Pocituvani. Moeto prasanje se odnesuva za reguliranje raboten odnos vo Trgovec-Poedinec TP. Kako sto imam informacija TP moze da otvori sekoe fizicko lice na RM. Me interesira dali moze da se otvori TP a fizickoto lice koe go otvara (t.e. Jas) da ne bide prijaveno vo istoto TP sto saka da go otvori. Toa go prasuvam bidejki sum veke prijaven vo druga firma. Ako ima zakonska regulativa da moram da bidam prijaven vo TP sto sakam da go otvoram me interesira dali mozam so da se prijavam so pomalku rabotno vreme.Spored zakonot polnoto vreme e 40 casa i 10 casa dopolnitelno. Dali ke mozam da se prijavam vo TP so tie 10 casa ili ke treba vo drugoto rabotno mesto da rabotam so skrateno rabotno vreme. Vi Blagodaram odnapred na vasiot odgovor. So pocit
Pocituvani,za vaseto prasanje treba da se obratite vo Ministerstvo za ekonomija.So pocit
Pocituvani , rabotev vo privatna firma na opredeleno na 1 mesec(taka dobiv samo edno resenie na pocetokot) vkupno 4 godini , i sega dobiv kao resenie za prestanak na rabotniot odnos vo traenje od 3 dena.niti sum potpisal nekogas neko resenie,niti nisto.platata posledna sto ja primiv za mesec januari bese 8.500,00 neto a do togas 10.800,00 za 184 sati . sekoja sabota sme terani da rabotime,ponekogas i nedeli i prekuvremeno,kako i za drzavni praznici, a tie sati nigde ne se prikazuvat vo listite za plata i ne ni bea plateni. kade mozam da gi baram svoite prava i nadomest? blagodaram
Почитувани за ова прашање обратете се во Државниот инспекторат за труд на 3116-110 или на емаил dit.gov.mk Со почит
Pocituvani, rabotam vo firma so polno rabotno vreme, dali moze da sklucam dogovor na delo, po zakonot za obligacioni odnosi, za rabota na proekt finansiran od stranski donator za 60 dena godisno.
Da,mozi da sklucite dogovor za delo po Zakonot za obligacioni odnosi,so plakanje na personalen danok .So pocit
Pocituvani, Pri edna postapka za redovna kontrola na UJP , konstatirani se nekolku nepravilnosti pri sto e izrecena kazna ZA PRAVNIOT SUBJEKT I kazna ZA UPRAVITEL. Se raboti za zanaetcija, kade sto za vrsenje na dejnosta e registrirano fizickoto lice. Prasanjeto e , DALI KAJ ZANAETCIITE MOZE DA SE KAZNI PRAVNIOT SUBJEKT (FIRMATA) I ISTOVREMENO I '' UPRAVITELOT'', kade sto kaj zanaetciite ne postoi takva postavenost? Koja od kaznite treba da se primeni? Vi blagodaram
Почитувани за ова прашање обратете се во Државниот инспекторат за труд на 3116-110 или на емаил dit.gov.mk Со почит
Pocituvani do skoro bev vraboten vo pecatnica doo De-Gama Skopje, po prekinot na rabotnoto mesto na 14 septemvri 2012 god.mi bese prefrleno na transakciska smetka polovina plata za septemvri i cela za oktomvri,pritoa mojot poranesen rabotodavac mi kaza deka takva bila procedurata, za potoa da mi gi bara istite nazad ucenuvajki me so toa sto ne mi gi dava dokumentite M-2 odjava koja mi e potrebna za zdravsteni kartoni, moze li da mi kazete dalie toa legalno ili ne, i dali treba da mu gi vratam parite koi jas voopsto i ne parav da mi bidat prefrleni, i koi be prefrlenibez moe znaenje(doznav koga ja proveriv mojata smetka vo banka)
Почитувани за ова прашање обратете се во Државниот инспекторат за труд на 3116-110 или на емаил dit.gov.mk Со почит
Pozdrav i odnapred blagodarnost,dali rabotodavacot ima za pravo svojot vraboten da go kazni 3meseci 15% od plata i koi se tie osnovi po koi smee rabotodavecot da go stori toa?(da pojasnam toa se slucuva otkako rabotodavecot od svoi pricini vo moment na nemok se istura so nervoza vrz svojot vraboten koj sovesno i odgovorno ja izvrsuva svojata dolznost,no i poveke vo smisla raboti raboti koi bi zamenile dvajca baranata brzina po koja rabotodavecot saka rabotite da mu se zavrsat vraboteniot ne e vo sostojba da gi izvrsi i go brka od rabota,so sto naredniot den mu dava za potpis resenie za spogodben prestanok na rabotata,za koj dogovor vraboteniot ne se soglasuva i ne go potpisuva,no po baranje na kolegite koi imaat covecnost i razbiranje rabotodavecot popusta i go vraka na rabotnoto mesto so paricna kazna kako sto napisav na pocetokot i so zakana deka nareden pat ke bide izbrkan rabotata e fizicka vo magacin so zgolemen obem na rabota taka da vraboteniot mora i vo magacin i vo dostava na robata do musteriite zaradi nemanje dovolno personal za rabota) dali ova e zakonski pristap moznost rabotodavecot da se poigruva so cuvstvata,dostoinstvoto na svojot vraboten?.Vi blagodaram
Pocituvani,soglasno Zakonot za rabotni odnosi so clen 84 predvideno e da vo savisnost na odgovornosta na rabotnikot ,uslovite pod koi e napravena povredata na rabotnite obvrski i na rabotniot red i disciplina ,poranesnata rabota,i odnesuvanje na rabotnikot ,tezinata na povredata i nejzinite posledici rabotodavacot moze na rabotnikot da mu izrece paricna kazna ,koja ne moze da bide pogolema od 15% od poslednata isplatena mesecna neto plata na rabotnikot,vo traenje od eden do sest meseci.Megutoa za drugiot del od prasanjeto nadlezen е Државниот инспекторат за труд на 3116 110 или на посетета ја нивната веб страна dit.gov.mk.Со почит
vidi na sitel kako cela makedonija ostana bez rabota tocno na broj znaat vo koj grad kolku nevraboteni ima vo cest na toj Crvenkoski a sega sto prevzede Gruevski za istite ne ostavi bez leb i eden i drug. VO NIV SPAGAM I jas. nema parce leb za nas.
Pocituvani, Ministerstvoto za trud i socijalna politika kreira del od merkite za vrabotuvanje,dodeka Agencijata za vrabotuvanje gi implementira.Za vaseto prasanje najdobro e da se obratite do Agencijate za vrabotuvanje vo mestoto kade sto ziveete.So pocit
Pocituvani , volontiram kaj advokat i sklucivme dogovor za volontiranje , me interesira dali treba da podignam od ministersvo za trud i socijalna politka volonterna kniska ??
Согласно член 6 од Законот за Волонтерство Организатори на волонтерска работа може да бидат: - здружение на граѓани и фондација; - верска заедница и религиозна група; - јавна установа и - орган на државна власт. Организаторот на волонтерската работа од ставот 1 на овој член, ја утврдува потребата од ангажирање на волонтери, видот на услугите и начинот и постапката за обезбедување на истите, врз основа на програмата за волонтирање. Доколку вие спаѓате во овие групи можи да склучувате волонтерски договори,меѓутоа како што кажувате се работи за адвокатска канцеларија ,адвокатските канцеларии се приватен сектор и не спаѓа и не е предвидено согласно законот за волонтерство да можат да склучуваат волонтерски договори согласно ЗВ. Со поцит
vrabotena sum vo privatna firma,na pola rabotno vreme odnosno na 20h.gazdata donese dokument M1 od Fond za PIOM so 40h rabotno vreme da se prikaze ako dojde inspekcija.toa e smao maska!plata ni se pusta 5000 na banka,a ostanato na raka.koj e toj kakva e taa vrska i mafija koja smee da mu izdade doc.so pecat so lazni podatoci cisto formalno??!!uste ni stavi uslov odsega nemame zagarntiran l.d. tuku imame uslov od -do poedinecno sekoj vraboten kolku treba d anapravi promet za da mu se isplati cela plata.dokolku si pod dadeniot iznos togas uste 2,5% ti se odzema od toa sto si go izrabotil!sramota !kaj go ima ova?!so sto nie ke gi gledame nasite deca?ke mi kaze li nekoj kako da se spreci ova?kako smee vaka?
За ова потребно е да го известите Државниот инспекторат за труд на 3116 110 или посетета ја нивната веб страна dit.gov.mk. Поздрав,
Дали оваа страна функционира? Ве молам за итен одговор
Pocituvani,Da ovaa strana funkcionira se razbira vo sekoe vreme i vo interes na graganite na drzavata .Ke napomenam deka dokolku vi e hiten odgovorot ima nasi kontakt telefoni kade sto mozi da ne kontaktirate. So pocit
Почитувани, По седум месечна работа во приватна фирма (комерција) наидов на несогласување со работодавецот (неплатена прекувремена работа, промена на смени на работа секој ден без претходен договор, скратување на износот на плата поради банални причини, непочитување на правото за слободни денови во неделата). Мојата одлука е да ја напуштам фирмата на пристоен начин. На моето барање за Решение за спогодбен престанок на работен однос, добив негативен одговор. Ми беше побарано да си напишам изјава дека ја напуштам фирмата. Ме интересира, дали ќе имам проблеми за пријавување во Бирото за вработување, бидејќи доброволно ја напуштам работата? Дали Изјавата која ке ја доставам до сегашниот работодавец, може да ми наштети во иднина? Ве молам за совет. Однапред благодарам
Почитувани Во врска со вашето прашање Ви го даваме следниот одговор: Согласно член 67 став 1 алинеја 1 и 2 право на паричен надоместок не може да оствари невработено лице на кое работниот однос му престанал поради: - давање писмена изјава од работникот дека сака да му престане работниот однос, освен ако таквата изјава е дадена поради промена на местото на живеење на брачниот другар или склучување на брак; - спогодбено престанување на работниот однос. Гореспоменатите начини на престанок на работен однос нема да Ви пречат да се пријавите во евиденцијата на невработените лица во Агенцијата за вработување на Република Македонија. Со почит,
Na 01.03.2013 pocnav so rabota vo gradezna firma.Primerok od dogovorot za vrabotuvanje do denes ne mi e daden na uvid i jas vo nego ne sum podpisana(mozen e i falsifikat).Ne mi e daden i obrazec M1/M2 i neznam vo kakov raboten odnos sum primana.Jas im imam dostaveno Diploma,licna karta i Ovlastuvanje B za izvedba na gradbi.Dosega imam zemeno edna plata za mesec mart.Plavi kartoni nemam dobieno iako vo zdravstvenata kniska ima niven pecat.Se somnevam deka moeto Ovlastuvanje go imaat iskoristeno za da dobijat Licenca B za izvedba.Od 30.04.2013 mi najavija prestanok na rabotniot odnos.Kako da go dobijam dogovorot i M1/M2 dokolku firmata ne mi gi dava na uvid.Kade da gi prijavam za site nepravilnosti od raboten odnos i zloupotreba na Ovlastuvanjeto
Почитувани ,Согласно законот за работни односи се уредуваат работните односи меѓу работниците и работодавачите кои се воспоставуваат со склучување на договор за вработување, Форма на договорот за вработување,со член 15 од истиот закон предвидено е сл.(1) Договорот за вработување се склучува во писмена форма.(2) Договорот за вработување се чува во работните простории во седиштето на работодавачот.(3) Примерок од склучениот договор за вработување му се врачува на работникот на денот на потпишувањето на договорот за вработување. Страни на договорот за вработување,со член 16 страни на договорот за вработување се работодавачот и работникот.Доколку вие нешто се сомневате во лоча намера на работодавачот можи да се обратите до Државниот инспекторат за труд или да се јавите на тел.број. 02/3116-110 Со почит
Почитувани сакам да ве прашам за следната ситуација : Татко ми почна на работа на 30.10.2012 год. со договор на определено време. Договорот на два пати му беше продолжен и сега му е до 30.05.2013. За 2012 искорисисти 4 дена годишен одмор. Колку денови годишен одмор му се следуваат за 2013? Дали доколку сега го отпуштат од работа има право на исплата на деновите од годишниот одмор?
Почитувани ,согласно Законот за работни односи ("Службен весник на Република Македонија" бр.62/05, 106/08, 161/08,114/09,130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12 , 13/13 и 25/13) со член 145 е предвидено Работникот има право на надоместок на неискористениот дел од годишниот одмор пред престанок на работниот однос, ако претходно побарал користење на годишен одмор, а не му било овозможено користење на годишен одмор, а работниот однос му престанал не по негова вина и волја. Стекнување право на годишен одмор со член 139 од истиот законработникот кој за првпат заснова работен однос се стекнува со правото на цел годишен одмор, кога ќе оствари непрекината работа од најмалку шест месеца кај ист работодавач, без оглед на тоа дали работникот работи полно работно време или пократко работно време од полното. Со почит
Pocituvani kako da se izdejstvuva da se smeni inspekciskiot nadzor vo trudovata inspekcija,bidejki zenata e potkupena i ne prevzema nisto za prijavi po osnov: za ne pocituvanje na zakonot za rabotni odnosi? Imeno se raboti za edna tekstilna fabrika vo centarot vo Skopje do klinicki centar kade ima enormno nepocituvanje na zakonite za rabobni odnosi (se raboti za praznici,rabotnoto vreme e od petok do sabota i sabota od 07-15 casot,a se raboti prekuvremeno-skrisno do docneznite casovi, i vo nedelite, ima kratenje na platite,?So iminja nemozeme da se sluzime bidejki se plasime da ne ja izgubime rabotata! Ve molime da izdejstvuvate i ova prasanje da bide i apel za dejstvuvanje za podobruvanje na nasite rab.prava Pozdrav,od 100-tina vraboteni vo fabrikata!! Pocituvani kako da se izdejstvuva da se smeni inspekciskiot nadzor vo trudovata inspekcija,bidejki zenata e potkupena i ne prevzema nisto za prijavi po osnov: za ne pocituvanje na zakonot za rabotni odnosi? Imeno se raboti za edna tekstilna fabrika vo centarot vo Skopje do klinicki centar kade ima enormno nepocituvanje na zakonite za rabobni odnosi (se raboti za praznici,rabotnoto vreme e od petok do sabota i sabota od 07-15 casot,a se raboti prekuvremeno-skrisno do docneznite casovi, i vo nedelite, ima kratenje na platite,?So iminja nemozeme da se sluzime bidejki se plasime da ne ja izgubime rabotata! Ve molime da izdejstvuvate i ova prasanje da bide i apel za dejstvuvanje za podobruvanje na nasite rab.prava Pozdrav,od 100-tina vraboteni vo fabrikata!! Pocituvani kako da se izdejstvuva da se smeni inspekciskiot nadzor vo trudovata inspekcija,bidejki zenata e potkupena i ne prevzema nisto za prijavi po osnov: za ne pocituvanje na zakonot za rabotni odnosi? Imeno se raboti za edna tekstilna fabrika vo centarot vo Skopje do klinicki centar kade ima enormno nepocituvanje na zakonite za rabobni odnosi (se raboti za praznici,rabotnoto vreme e od petok do sabota i sabota od 07-15 casot,a se raboti prekuvremeno-skrisno do docneznite casovi, i vo nedelite, ima kratenje na platite,?So iminja nemozeme da se sluzime bidejki se plasime da ne ja izgubime rabotata! Ve molime da izdejstvuvate i ova prasanje da bide i apel za dejstvuvanje za podobruvanje na nasite rab.prava Pozdrav,od 100-tina vraboteni vo fabrikata!!
Почитувани, би ве замолиле за превземање на конкретни мерки да ни достават име на фирмата и локација, како и тоа кај кој инспектор се обратиле за да можеме да го разгледаме случајот за неговото непостапување.
Почитувани, ме интересира дали при вработување кога работодавецот е странец, договорот за вработување е законски доколку истиот е склучен само на англиски јазик?
Pocituvani,vo R.Makedonija sluzben jazik e makedonskiot, i toj jazik se upotrebuva i dogovorot treba da bidi na makedonski jazik za upotreba,a interno na kakov jazik sakate mo\i da komunicirate. pozdrav
bev vrabotena 27 i 3 meseci vo Stopanska banka-sv.nikole.bev nepravedno otpustena i za 6 meseci ne ostvariv tehnoloski visok.primav 1 godina nadomest.vo avgust ke polnam 60 godini.sakam da znam dali 18 meseci pred penzija me sluduva na domest.
Почитувани, Во врска со вашето барање за остварување право на паричен надоместок Ве известуваме за следното: Врз основа на вашиот стаж согласно член 71 став 2 алинеја 12, вие сте имале право на паричен надоместок во траење од 12 месеци и истите сте ги искористиле. Со правото на паричен надоместок до пензионирање можете да се стекнете доколку ги исполнувате условите од член 65 од законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност односно сте во работен однос во траење од девет месеци непрекинато или 12 месеци со прекин во последните 18 месеци. Поздрав
Почитувани, Со надеж дека овој пат ке добијам одговор, повторно Ви го доставувам моето прашање, малку дополнето. Имено, Во 2003 година се вработив во приватна здравствена ординација. Својот работен однос своеволно го прекинав (дадов отказ и веднаш бев одјавен) на ден 12. Март 2013, за веке на 15 март 2013, да бидам пријавен (засновам нов работен однос на неопределено време во друга приватна здравствена ординација. Ме интересира дали можам да остварам право на целосен годишен одмор земајки во предвид дека за претходната година тоа го немав остварено, за што имам и потврда од претходната приватна здравствена ординација. На новото работно место ми велат дека треба да поминат полни шест месеци за да можам да го остварам тоа право. Воедно ми велат дека евентуално можам за секој изминат месец од месец март (пет месеци) да добијам вкупно 10 денови (по два дена за секој месец), но притоа го губам правото на редовен и целосен годишен одмор. Најитно Ве молам на одговор
Почитувани , Стекнување право на годишен одмор согласно Член 139 од Законот за работни односи работникот кој за првпат заснова работен однос се стекнува со правото на цел годишен одмор, кога ќе оствари непрекината работа од најмалку шест месеца кај ист работодавач, без оглед на тоа дали работникот работи полно работно време или пократко работно време од полното .Имајќи ги предвид горенаведените одредби, во конкретниот случај работникот ќе оствари право на цел годишен одмор по непрекината работа од најмалку шест месеци кај истиот работодавач, но работникот согласно член 140 став 1 има право на користење на пропорционален дел на годишниот одмор во вкупен износ од по два дена за секој месец работа, ако во календарската година во која склучил работен однос не се стекнал со правото на целосен годишен одмор. Со почит, МТСП
Почитувани би Ве замолил за одговор по следново прашање! Во работен однос во приватна ординација бев од први месец 2004 година. На ден 12 март 2013 поднесов отказ на тоа работно место и веке на 17 март 2013 година добив решение за вработување во друга пруватна здравствена ординација. Ме интересира дали имам право на користење на годишен одмор сега во Август месец или морам да чекам да изминат тие шест месеци??. Напоменувам дека на страрото работно место го немав искористено годишниот одмор, а овде на новото работно место ми рекоа дека поради прекин на работниот однос тие неколку дена во март, ке треба да чекам да изминат тие шест месеци.
Почитувани прашањето по втор пат го одговараме Стекнување право на годишен одмор согласно Член 139 од Законот за работни односи работникот кој за првпат заснова работен однос се стекнува со правото на цел годишен одмор, кога ќе оствари непрекината работа од најмалку шест месеца кај ист работодавач, без оглед на тоа дали работникот работи полно работно време или пократко работно време од полното .Имајќи ги предвид горенаведените одредби, во конкретниот случај работникот ќе оствари право на цел годишен одмор по непрекината работа од најмалку шест месеци кај истиот работодавач, но работникот согласно член 140 став 1 има право на користење на пропорционален дел на годишниот одмор во вкупен износ од по два дена за секој месец работа, ако во календарската година во која склучил работен однос не се стекнал со правото на целосен годишен одмор. Поздрав
Врз основа на Член 3 и Член 4 за издавање на лиценца за вршење на психолошка дејност од Законот за вршење на психолошка дејност ( Службен весник на Р.Македонија бр 6/05 од 28.01.2005 година), Врз основа на Член 28, 29, 30, 31, 32 од Точка 5 за психолози приправници од Законот за вршење на психолошка дејност и Врз основа на Статутот на Комората на психолози на Р.Македонија, треба да склучам договор за стажирање во некоја институција во времетраење од една година, пред да се здобиам со правото да полагам стручен испит за добивање на лиценца за вршење на психолошка дејност. Во договорот за стажирање кој што го дава коморота на психолози на Р. Македонија, Член 5 гласи: Паричен надоместок - Институцијата/канцеларијата за приватна пракса не е обврзана да дава паричен надоместок за ангажманот на психологот приправник. Меѓутоа, ако договорот предвидува стажирање подолго од 3 месеци, во случај на заемен договор помеѓу двете страни (психологот приправник и институцијата/ канцеларијата за приватна пракса) може да се регулира и одреди паричен надоместок за ангажманот на психологот приправник. Доколку би стажирала во подрачна служба на Министерството за труд и социјална политика за тој период од една година мене како приправник со високо образование, дали ми следува паричен надомест и доколку ми следува дали треба сама да го побарам и од кого? Дали од раководителот на подрацната служба или треба да пратам некакво писмено барање до секторот за човечки ресурси во Министерството?
Pocituvani, Po odnos na vaseto prasanje Ministerstvoto za tud i socijalna politika ne e nadlezno za odgovor na ova prasanje,sto mozi da vi pomognime e toa da se obratite vo Komorata na psiholozi na Makedonija. Pozdrav
Pocituvani,vkupno imam raboteno 9 god.i 3 meseci vo drzavna firma so "dogovori na delo".Prviot dogovor glasi DOGOVOR ZA DELO,pa sleduvaat DOGOVOR ZA AVTORSTVO a posledniot od pred tri godini glasi IZVEDUVACKI DOGOVOR.Sega mi se zakanuvaat so otpushtanje od rabota.Prashuvam koi se moite prava.Odnapred blagodaram.
Pocituvani,Ministerstvoto za trud i socijalna politika ne e nadlezno po odnos na vaseto prasanje. Pozdrav
imam 30 god,nevraboten sum a roditelite mi se pocinati koga imav 20 god.dali imam pravo da apliciram za oglasot na koj drzavat ke vrabotuva deca bez roditeli.i dali voopsto ima nekakva pomos za mojot slucaj.blagodaram
Почитувани,Огласот за вработување кој започна на 16.8.2013 година согласно програмата Д-10 се однесува на сите заинтересирани лица кои до 18 годишна возраст имале статус на деца без родители и без родителска грижа, и коишто ќе ги исполнуваат условите и критериумите наведени во огласот, и истите ќе можат да аплицираат во наредните 20 дена за добивање на соодветен работен ангажман во зависност од нивните квалификации. Исто така сакаме да ви укажеме на можностите што ги овозможува Владата на Република Македонија преку активните програми за вработување, евидентираните невработени лица да го реализираат своето вработување или преку различни видови на обуки да ги зголемат своите работни квалификации и на тој начин да бидат поконкурентни на пазарот на трудот. Аплицирањето за овие програми за вработување може да го направите врз основа на претходен јавен оглас објавен од страна на Агенцијата за вработување на Република Македонија и локалните центри за вработуваее и електронските и пишани медиуми. Исто така ви препорачуваме редовно да се информирате за сите активности кои ги спроведува Агенцијата за вработување, а се однесуваат на невработените лица со цел навремено да се вклучите во некои од нив. За вас е добро доколку не сте регистриран во Агенцијата за вработување, да се регистрирате. Поздрав
Pocituvani, dali penzioner moze da raboti so dogovor za opredeleno vreme, odnosno dogovor za delo i od koja dejnost.
Почитувани, корисник на пензија може да заснова работен однос и на опредеелено или неопределено време) или да врши самостојна дејност и во тој случај му се запира исплатата на пензија . Доколку пензионерот има склучено договор за дло не му се запира исплатата на пензијата, бидејќи тоа не е работен однос. Но, доколку биде затекнат на работа со договор за дело од државен инспекторат за труд, ќе му се изреше прекршочна мерка на работодавачот видејќи има непријавен работник поздрав
Здраво.. За работен однос договор на дело колку следува годишен одмор
почитувани,договорот за дело не е работен однос. Договорот за дело е уреден со Законот за облигационите односи (член 619-648).Со договор за дело вршителот на работата (претприемач, изведувач на работи) се обврзува да изврши определена работа, како што е изработка, или поправка на некој предмет или извршување на некоја физичка или интелектуална работа и слично, а нарачувачот се обврзува за тоа да му плати надомест. Со почит, МТСП
Почитувани, доколку во една фирма има вработено лице кое што има положен испит за вршење на работи за безбедност и здравје и тоа лице на сите ново вработени им врши обука, дали мора да се ангажира и надворешна установа за да врши обука на ново вработените? Не ми се јасни законските одредби кои го регулираат ова прашање па ве молам за објаснување. Доколку неможете да ми одговорите ве молам да ми дадете контакт каде можам да се обратам. Ви благодарам.
Pocituvani po odnos na vaseto prasanje potrebno e da se obratite do Drzavniot inspektorat za trud ili da se javite na tel.broj.02/3116-110 So pocit ,MTSP
Pocituvani,imav povreda na rabotno mesto i za toa bese izvestena inspekcijata vednas.Po 2 nedeli na moe insistiranje od firmata se javija da prasat do kaj e slucajot bidejki trebase da gi sredam dokumentite za bolovanjeto da mi se isplati 100 %.Dobivme arhivski pecat na dokumentte no ne dojde nikakov inspektor da prasat kako i sto nastanala povredata.Me interesira dali e zadolzitelno da dojde inspektor i vo rok od kolku vreme treba da se pojavi od koga e prijavena povredata?
Pocituvani po odnos na vaseto prasanje potrebno e da se obratite do Drzavniot inspektorat za trud ili da se javite na tel.broj.02/3116-110,Sektor trud ne e nadlezen za odgovor na ova prasanje.So pocit
Почитувани, Ве молам да ми одговорите за следното. Пред 15 години конкурирав за ноќен чувар во основно училиште каде на огласот се бараше основно училиште. После една година јас дипломирав на Педагошкиот факултет КИМ на групата одделенска настава и се стекнав со звање дипл. проф. по одделенска настава. Од тогаш до сега, се обраќав до надлежните во училиштето да ми се признае стекнатото образованието но без резултати. Одговорот на сите досегашни директори и инспектори е дека сум примен како ноќен чувар со основно образование и не се можни никакви промени. Во систематизацијата на училиштето стои дека ноќниот чувар треба да има средно образование но тие и понатаму ме плаќаат со осмо одделение и не ми се признава ни средното ни високото образование.Во меѓувреме од надвор се примија повеќе од 20 наставници, меѓу нив и со Виша педагошка школа а јас со високо образование останав тоа што бев пред 15 години. Кои се моите права? И што можам да преземам за да ги остварам. Однапред Ви благодарам
Pocituvani,so ogled na vaseto prasanje Ministerstvoto za trud i socijalna politika nema nadleznost za odlucuvanje na vaseto prasanje.
Почитувани, дали треба да се назначи нов управител на ДОО поради породилно отсуство на сегашниот управител? Дали Управителот може да остане на функцијата додека користи породилно отсуство? Поздрав
pocituvani,po odnos na ova prasanje nadlezno e Ministerstvo za ekonomija.So pocit
Pocituvani.kakoda se vraboti lice koe e odstraneto od AVRM poradi nenavremeno prijavuvanje. Blagodaram
Pocituvani,otstranuvanjeto poradi nenavremeno prijavuvanje vo AVRM,dokolku imate moznost da se vrabotite otstranuvanjeto ne go odlaga vrabotuvanjeto.So pocit
Pocituvani,sakam da prasam seuste se vodam vo raboten odnos vo firma vo Makedonija koja momentalno ne raboti.Gazdata ne isvesti deka site ke dobivame celosna plata iako nema da odime na rabota no posledniov mesec dobivme plata po 60% iako vo firmite imase prateno mail deka platata ke bide po 70 % no da ne se izvestuvaat vrabotenite.Dali toj ima pravo da ja namali platata bez da bideme izvesteni?
Почитувани, работникот има право на плата согласно со закон, колективен договор и договор за вработување. Работодавачот е должен на работникот да му ја исплати платата на начин утврден со закон. Доколку сметате дека Вашето право на плата, не се остварува согласно закон или договорот за вработување, имате право да пријавите во Државен инспекторат за труд на тел 02 3116 110. Поздрав,
Почитувани, Ме интересира дали при потпишување на договор за вработување, фирмата има право да бара од нововработениот да потпише меница на висок износ со кој таа ќе се обезбеди во случај на грешка од страна на вработениот ? Ви благодарам однапред и ве молам за одговор во што пократок рок. Со почит
Pocituvani,spored Zakonot za rabotni odnosi vo formata na dogovorot za vrabotuvawe nepoznava nikakva menica za potpisuvawe . So pocit
Каде и како е регулирана прераспределбата на работното време, односно ме интресира дали е законски за прекувремена работа во работен ден (од понеделник до петок) да се добиваат онолку слободни часови колку што си бил прекувремено на работа, и исто така за денови од викенд и празници прекувремената работа да се компензира со ист број на слободни часови колку што прекувремено си одработил. Да напоменам дека за прекувремената работа не се исплаќа никаков надоместок на плата. Однапред Ви благодарам
Почитуван,за ова прашање ќе биде потребно да се обратите до Државниот инспекторат за труд на 3116 110 или на dit.gov.mk, бидејќи испекциски надзор кај работодавaчите за начинот на примена на законите и другите прописи од областа на работното законодавство, колективните договори и договорите за работа, вршат инспекторите за труд. Со почит
Ve molam za odgovor, dali mozam da primam penzija koja sum ja zasluzil za dosegasnata moja rabota, i paricna nagrada za moite intelektualni uslugi koi i gi davam na odredena firma. Vo koj oblik moze da se isplatuva toj iznos a da ne se narusi isplatata na penzijata. Blagoja Ilievski, Skopje
Доколку остварувате приход по основ на интелектуални услуги истиот ќе може да го користите истовремено со пензијата. Поздрав
Me interesira dali dodatokot za rabota vo praznik sledi na licata koi ke rabotat na 08.09.2013 ili 09.09.2013.
Pocituvani,ova pravoza dodatok za rabota vo praznik se ureduva soglasno Zakon i kolektiven dogovor. So pocit
Me interesira dali dodatokot za rabota vo praznik sledi na licata koi ke rabotat na 08.09.2013 ili 09.09.2013. Pocituvani,ova pravoza dodatok za rabota vo praznik se ureduva soglasno Zakon i kolektiven dogovor. So pocit
Pocituvani,ova pravoza dodatok za rabota vo praznik se ureduva soglasno Zakon i kolektiven dogovor. So pocit
ve molam da mi kazete kade da prijavam rabota za praznik za vrabotenite koi ke rabotat toj den
Државниот инспекторат за труд на dit.gov.mk, за подетални инфирмации можи да се обратите и на тел број 3116 110 .
Почитувани, вработена сум во државна институција и ме интересира дали раководител на одделение за човечки ресурси или некој друг задолжен за тоа може да изврши промена на работно место на држ.службеник од еден на друг сектор без согласност на лицето кое е предмет на таквата внатрешна прераспредлеба (хоризонтална прераспределба)? Дали при таква промена, работникот потпишува некаква изјава дека се согласува да и се промени работното место? Со почит.
Pocituvani, po odnos na vaseto prasanje treba da se obratite do MIOA tie se nositeli na zakonot za drzavni sluzbenici.So pocit
rabotev vo ad drustvo na smeni me interesira dali za praznik koj se pajga vo nedela a ponedelnikot se smeta za neraboten den mi sleduva praznicno za nedelata
Согласно член 106 став 3 од Законот за работни односи додатоците се определуваат за посебните услови при работа, кои произлегуваат од распоредот на работното време и тоа за работа во смени, работа во поделено работно време, ноќна работа, работа на дежурство, согласно закон, продолжена работа, работа во ден на неделен одмор, работа во празници определени со закон и додаток за работен стаж.Поздрав
Почитувани, јас сум апсолвент со тоа што мојот статус сеуште е студент. Ме интересира дали имам право да засновам работен однос во некоја приватна фирма, на пример како општ работник? Однапред благодарам
Почитувани, вашиот статус на студент не го оспорува правото да се заснова работен однос,мегутоа трба да внимавате да не го загрозите и статусот на студент.Поздрав
Почитуван/а, Пред неполна година бев вработена во едно кафуле, пријавена со договор на полно работно време. Работев точно еден месец и не ми ја исплатија платата ниту пак добив сини картони. Сопственикот на кафулето постојано одологовлекува да ми ја исплати платата и на мене и на мојот колега кој е во иста состојба. Помината е скоро една година па ме интересира кој е најбрзиот и најефикасниот начин да си ја добијам платата која чесно си ја заработив? Дали има закон или било каква регулатива која ги штити работниците во ваков случај на неисплаќање? Ви благодарам
Почитуван,за ова прашање ќе биде потребно да се обратите до Државниот инспекторат за труд на 3116 110 или на dit.gov.mk, бидејќи испекциски надзор кај работодавaчите за начинот на примена на законите и другите прописи од областа на работното законодавство, колективните договори и договорите за работа, вршат инспекторите за труд. Поздрав
Зрдаво почитувани вработена сум во една фирма а управител сум на друга фирма каде само како управител функционирам а има друг вработен и во двете фирми сум основач Проблем е во таа каде сто сум само управител е ДООЕЛ ми требаат пари да извлечам од фирмата итно затоа сто има на сметката Како би можела да извлечам пари па макар и да си платам персонален данок а немозам да чекам крај на година позз
Pocituvani,po odnos na vaseto prasanje Ministerstvoto za trud i socijalna politika ne e nadle\no za predmetnite zakoni treba da se obratite do Ministerstvo za finansii i Ministerstvo za ekonomija.Pozdrav
Дали може вработен и пријавен на 40 часа неделно да биде пријавен на уште 10 часа неделно во друга фирма
Поцитувани,согласно Законот за работните односи со член 121 дополнителното работење со став 1 работникот, кој работи полно работно време, може по исклучок да склучи договор за вработување со неполно работно време со друг работодавач, меѓутоа најмногу за десет часа неделно, со претходна согласност на работодавачите, каде што е вработен со полно работно време.Со почит
vraboten sum vo javna administracija kako noken cuvar, pa me interesira da mi objasnite dali treba strikno 40 casa vo nedelata da rabotam, i dali mi sleduva nadomestok za nokna rabota i praznicno. vi blagodaram
Pocituvani, vaseto prasanje e uredeno vo Zakonot za rabotnite odnosi i treba da e uredeno so Kolektiven dogovor.So pocit
Прашање: Почитувани, дали може да се склучи Договор за волонтирање во адвокатско друштво? Бидејќи според Законот за волонтирање децидно не е наведено. Фала многу.
Почитувани, Согласно Законот за волонтерство Службен весник бр.85/07,многу јасно е пропишано со член 6 кој можи да биди организатор на волонтерска работа Организатори на волонтерска работа може да бидат: - здружение на граѓани и фондација; - верска заедница и религиозна група; - јавна установа и - орган на државна власт. Организаторот на волонтерската работа од ставот 1 на овој член, ја утврдува потребата од ангажирање на волонтери, видот на услугите и начинот и постапката за обезбедување на истите, врз основа на програмата за волонтирање Поздрав
Почитувани.направен е анекс на договор за продолжување на волонтерство во државна админстрација, а потоа е добиен допис од влада за прекинување на сите волонтерски договори на волонтерите на р.м. Овој допис не е испочитуван и волонтерте уште работат како волонтери и не и е сменет статусот волонтер. На кој начин може да се смени овој статус за вработување? Имат ли право да продолжат да работат како волонтери?
Почитуван,за ова прашање ќе биде потребно да се обратите до Државниот инспекторат за труд на 3116 110 или на dit.gov.mk, бидејќи испекциски надзор кај работодавaчите за начинот на примена на законите и другите прописи од областа на работното законодавство и договорите за работа, вршат инспекторите за труд. Поздрав
Pocituvani. Jas sum student otsek Osiguruvanje, poradi privatni pricini neuspeav na vreme da go zavrsam fax, 6 god studiram nie 2 plakam 3690 den. Ispit dodeka novite generacii 1000den so toa imavme pravo ist predmet da polagame 2 sesii, sega vovedeno ni e novo pravilo studentite so staz da plakaat sekoja sesija po 3690d. Dali ima nekoj slicen problem i moze da mi pomogne bidejki slusnav deka studentite so staz neplakaat kazni..Vi Blagodaram Odmapred.Pozz
Pocituvani, Po odno na ova prasanje Ministerstvoto za trud i socijalna politika ne e nadlezno,obratete se vo Ministerstvo za obrazovanie.Pozdrav
Ve molam da mi kazete dali sleduva porodilno boleduvanje za individualen zemjodelec, imeno jas sum registrirana kako zemjodelec od 17.09.2012 godina na najniskata stavka za pridonesi od mesecen iznos od 1550denari. Ako sleduva isto taka me interesira i iznosot na istata. Odnapred vi blagodaram
Pocituvani, Za vaseto prasanje treba da se obratite vo Ministerstvo za zdravstvo.Pozdrav
Pocituvani Dali moze da se zasnova raboten odnos od 40h nedelno(polno rabotno vreme)kaj eden rabotovavac i dopolnitelni 10h nedelno kaj drug rabotodavac.Odnapred blagodaram
Почитувани,Законот за работни односи согласно член 121 го дозволува дополнителното работење со став 1 од истиот закон работникот, кој работи полно работно време, може по исклучок да склучи договор за вработување со неполно работно време со друг работодавач, меѓутоа најмногу за десет часа неделно, со претходна согласност на работодавачите, каде што е вработен со полно работно време. Поздрав
Zdravo... Imam edno prasane no vas, kolku dena unazad agencijata ZA privremeni vrabotuvana ima pravo Da go osigura rabotnikot ? Da receme sum pocnal na rabota od prvi a seuste ne su osiguran dali e mozno ko ke me osiguraat da me osiguraat od denot koga su pocnal na Rabota???? Ve molam za odgovor najbrzo sto moze.... Pozdrav i sekoe dobro...
Согалсно со Законот за работните односи договор за вработување со член 13 се предвидува: (1) Со потпишување на договорот за вработување се заснова работен однос меѓу работникот и работодавачот. (2) Правата, обврските и одговорностите врз основа на вршењето на работата од работниот однос и вклучување во задолжителното социјално осигурување врз основа на работниот однос, започнуваат да се остваруваат со денот на стапувањето на работникот на работа, договорени во договорот за вработување. (3) Работодавачот е должен да поднесе пријава/одјава (електронски образец М1/М2 испечатен од системот на Агенцијата за вработување на Република Македонија) за работникот во задолжително социјално осигурување (пензиско и инвалидско, здравствено и осигурување во случај на невработеност), во согласност со посебните прописи, во Агенцијата за вработување на Република Македонија, по електронски пат или непосредно во Агенцијата, со приложување на ППР образец, овластување на овластено лице со список за лица кои ги пријавува/одјавува, во кое се наведени името, презимето и ЕМБГ, како и бројот на договорот за вработување и датумот на склучување на договорот за вработување, пред работникот да стапи на работа. Заверена фотокопија од пријавата или извод од компјутерски запис од информацискиот систем на Агенцијата му се врачува на работникот во рок од три дена од денот на стапувањето на работа. (4) Агенцијата за вработување на Република Македонија, Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија се должни да водат и трајно да ја чуваат евиденцијата на пријавите и одјавите во социјално осигурување и на барање на лицето да му издадат податоци за состојбата и промените во врска со социјалното осигурување на работникот. (5) Агенцијата за вработување на Република Македонија, Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија, вршат размена на податоците во врска со социјалното осигурување. (6) Ако датумот на стапување на работа не е определен во договорот за вработување, како датум на стапување на работа се смета наредниот ден од датумот на потпишувањето на договорот за вработување, а работникот се пријавува во Агенцијата за вработување на Република Македонија на датумот на потпишувањето на договорот за вработување. (7) Работникот не може да стапи на работа пред да се склучи договор за вработување и пред работодавачот да го пријави во задолжително социјално осигурување. (8) Правата, обврските и одговорностите врз основа на вршењето на работата од работниот однос и вклучување во задолжителното социјално осигурување врз основа на работниот однос, започнуваат да се остваруваат со денот на стапувањето на работа, исто така, и во случај ако на тој ден работникот од оправдани причини нема да започне да работи. (9) Оправдани причини според овој закон, заради кои работникот не отпочнува со работа на денот определен со договорот за вработување, се случаите кога работникот е отсутен од оправдани причини утврдени со закон, колективниот договор и договорот за вработување. (10) Ако работникот неоправдано не стапи на работа првиот ден на денот определен за стапување на работа, согласно со ставот (6) на овој член, ќе се смета дека не засновал работен однос. (11) Доколку работодавачот по престанокот на работниот однос, во рок од осум дена од денот на престанокот на работниот однос, не го одјави работникот од задолжително социјално осигурување, одјава на работникот може да се изврши по барање на работникот врз основа на претходно доставен записник од инспекторот на трудот до Агенцијата за вработување на Република Македонија. Pozdrav
registrirana sum kako individualen zemjodelec so 40 saati nedelno,pa me interesira dali postoi nekakva zakonska moznost ova osiguranje vo ovaa grupa na osigurenici da se skrati na pola ,ili ako ne moze dali jas imam pravo na nekakva rabota od 10 saati nedelno,ili pravo na volonter ili pak na rabota so dogovor na delo .odnapred blagodaram
Согласно со Законот за работни односи со член 116 став 3 предвидено е со закон, односно со колективен договор може да се одреди како полно работно време, работното време кое е пократко од 40 часа неделно, меѓутоа не помалку од 36 часа неделно, со член 117 став 2 прекувремената работа може да трае најмногу осум часа во текот на една недела и најмногу 190 часа годишно, освен за работите кои поради специфичниот процес на работа не можат да се прекинат или за кои нема услови и можности да се организира работата во смени.дополнително работење со член 121 со став 1 предвидено е работникот, кој работи полно работно време, може по исклучок да склучи договор за вработување со неполно работно време со друг работодавач, меѓутоа најмногу за десет часа неделно, со претходна согласност на работодавачите, каде што е вработен со полно работно време.Ови се можностите кои ги предвидува законот за работните односи, доколку несто невие јасно обратете се повторно.Поздрав
Почитувани, која е процедурата за продолжување на работниот век на жена која навршила 62 години старост а има 35 години стаж? Дали може да продолжи да работи до 64 години и што треба да направи? Дали треба да поднесе барање до .... работодавачот, УО, Директорот? Работи како одделенски наставник. Благодарам, Поздрав,
Согласно со Законот за работните односи со со член 104 прекин на договорот за работа поради возраст на работникот со став 1 работодавачот го прекинува договорот за вработување на работникот кога работникот ќе наполни 64 години возраст и 15 години пензиски стаж. а, став 2 предвидува работодавачот, на барање на работникот од ставот 1 на овој член може да му го продолжи договорот за вработување најмногу до 65 години возраст, доколку со закон поинаку не е утврдено.Поздрав
pozdrav:me interesira kolku imaat pravo izvrsitelite da ti soprat mesecno pari na ime dolg 9100den.a zemas penzija 6900den.i kade imame pravo na zalba .blagodaram
Почитувани,по однос на вашето прашање надлежно е Министерство за правда.Поздрав
pocituvani Me interesira koi se uslovite za isplata na 13 plata?
почитувани, Согласно со законот за работните односи со членот 105 став 4 предвидено e да работодавачот може на работникот да му исплати 13-та плата, доколку работодавачот има можност да ја исплати.Поздрав
Дали може да се даде отказ на работник кој не се јавил на директорот во рок од 48 часа( а се јавил на секретарот,меѓутоа директорот тоа јавување не го признава) кој беше на боледување од 06.09.2013 година до 04.10.2013 година и ние и го прифативме боледувањето , и одбивме колку треба и сега си е на работа работникот, меѓутоа денес 13.11.2013 год. на директорот му текна да и дадам отказ . Ве молам веднаш да ми одговорите затоа што незнам како да го спроведам кога помина време од 2 месеци. Благодарам однапред ! Со почит
Почитувани, Согласно со Законот за работните односи со членот 81 е предвидено откажување на договорот за вработување поради кршење на работниот ред и дисциплина или работните обврски со отказен рок во сл.случаи: (1) Работодавачот може да му го откаже договорот за вработување на работникот поради кршење на работниот ред и дисциплина или неисполнување на обврските утврдени со закон, колективен договор, акт на работодавачот и договорот за вработување со отказен рок, особено ако: 1) не ги почитува работниот ред и дисциплина според правилата пропишани од страна на работодавачот; 2) не ги извршува или несовесно и ненавремено ги извршува работните обврски; 3) не се придржува кон прописите што важат за вршење на работите на работното место; 4) не се придржува на работното време, распоредот и користењето на работното време; 5) не побара отсуство или навремено писмено не го извести работодавачот за отсуството од работа; 6) поради болест или оправдани причини отсуствува од работа, а за тоа во рок од 48 часа, писмено не го извести работодавачот; 7) со средствата за работа не постапува совесно или во согласност со техничките упатства за работа; 8) настане штета, грешка во работењето или загуба, а за тоа веднаш не го извести работодавачот; 9) не ги почитува прописите за заштита при работа или не ги одржува средствата и опремата за заштита при работа; 10) предизвикува неред и насилнички се однесува за време на работата и 11) незаконски или неовластено ги користи средствата на работодавачот. (2) Со закон, колективен договор и со правилата на работодавачот за работниот ред и дисциплина може да се утврдат и други случаи на кршење на работниот ред и дисциплина. (3) Правилата за работниот ред и дисциплина, работодавачот е должен да ги истакне на видно место во работните простории на работодавачот и да ги достави до синдикатот. Со член 82 предвидено е откажување на договорот за вработување поради кршење на работниот ред и дисциплина или работните обврски без отказен рок (1) Работодавачот може на работникот да му го откаже договорот за вработување без отказен рок во случаите на кршење на работниот ред и дисциплина или неисполнување на работните обврски утврдени со овој или друг закон, колективен договор, правилата за работниот ред и дисциплина и договорот за вработување, а особено ако работникот: 1) неоправдано изостане од работа три последователни работни дена или пет работни дена во текот на една година; 2) го злоупотреби боледувањето; 3) не се придржува кон прописите за здравствена заштита, заштита при работа, пожар, експлозија, штетно дејствување на отрови и други опасни материи и ги повредува прописите за заштита на животната средина; 4) внесува, употребува или е под дејство на алкохол и наркотични средства; 5) стори кражба или во врска со работата намерно или од крајно невнимание предизвика штета на работодавачот и 6) оддаде деловна, службена или државна тајна. Неосновани причини за отказ Со член 77 од истиот закон предвидена е неосновани причини за откажување на договорот за вработување во сл.случаи: 1) членство на работникот во синдикат или учество во синдикални активности во согласност со закон и колективен договор; 2) поднесување на тужба или учество во постапка против работодавачот заради потврдување на кршење на договорните и други обврски од работниот однос пред арбитражни, судски и управни органи; 3) одобрено отсуство заради болест или повреди, бременост, раѓање и родителство и нега на член на семејството; 4) користење на одобрено отсуство од работа и годишен одмор; 5) отслужување или дослужување на воен рок или воена вежба и 6) други случаи на мирување на договорот за вработување утврдени со овој закон. (2) Со закон и колективен договор може да се утврдат и други случаи на кршење на работниот ред и дисциплина и на работните обврски за кои работодавачот го откажува договорот за вработување без отказен рок. Од сето погоре кажано се мисли доколку работодавач го раскинува договорот за вработување треба да има причина за тоа утврдена согласно со закон,доколку несто не ви е јасно од изнесеното обратете се повторно.Поздрав
Ve molam za tolkuvanje na sledniot propis od zakonot: " Vo RM se praznuvaat i nerabotni denovi za vernicite od pravoslavnata veroispoved se:..." Kako treba da se reguliraat ovie denovi za pripadnicite od katolicka i muslimanska veroispoved? Dali e pravilno na rabotnikot da mu se zeme den od odmor dokolku rabotnata organizacija toj den ne raboti. Ve molam ova tolkuvanje da go potkrepite so podatok spored koj zakon i clen od istiot e tolkuvanjeto. Blagodaram
Почитувани, согласно со Законот за работните односи oтсуство од работа поради празнување е регулирано со член 148 со ставовите: (1) Работникот има право на отсуство од работа со надоместок на плата за празниците на Република Македонија, коишто се определени како слободни денови од работа и за другите со закон определени слободни денови. (2) Правото од ставот (1) на овој член на работникот може да му се ограничи, ако работниот, односно производниот процес се одвива непрекинато или природата на работата бара вршење на работата и на празничен ден. (3) Во случаите од ставот (2) на овој член работодавачот е должен за секое воведување на работа на државен празник претходно писмено да го извести подрачниот државен инспектор на трудот. Со почит
Na koja adresa treba da se pustat sobranite fiskalni smetki na potrosuvacite?
Почитувани Министерството за труд и социјална политика не е надлежно по однос на вашето прашање. Поздрав
Na koja adresa da se pustat fiskalnite smetki na potrosuvacite vo RMakedonija
Почитувани, Министерството за труд и социјална политика не е надлежно по однос на поставеното прашање. Поздрав
Dezurame vo nedela bez nikakov nadomestok, ni dnevnica, ni patni troshkovi, ni hranarina, sega sum dezurna na praznik 8.12. no velat pak ne mi sleduva plateno praznicno dezurstvo, tuku na onoj koj ke dezura vo ponedelnik-na 9.12.Imaat li pravo?Vo prosveta sum, odnosno javna administracija
Почитуван,за ова прашање ќе биде потребно да се обратите до Државниот инспекторат за труд на 3116 110 или на dit.gov.mk, бидејќи испекциски надзор кај работодавaчите за начинот на примена на законите и другите прописи од областа на работното законодавство, колективните договори и договорите за работа, вршат инспекторите за труд. Поздрав
Pocituvani, Dali ke moze da me informirate vo vrska so praznikot na 8 dekemvri sto se pomestuva na 9ti dekemvri. Ako stanuva zbor za rabota vo smeni (3 smeni) dali na 8 dekemvri treba da se isplatat praznicni dnevnici? (bidejki praznikot e na 8mi, no se pomestuva na 9ti za onie koi ne rabotat vo nedela)Vo ovoj slucaj se raboti za neprekinat proces na rabota. Kako e toa regulirano? Dali se isplakaat praznicni dnevnici za dvata dena ili samo na 8mi odnosno 9ti? Dali i onoj sto ke bide 3ta smena na 8mi (nasprema 9ti) treba da dobie praznicna dnevnica? Blagodaram
Согласно член 106 став 3 од Законот за работни односи додатоците се определуваат за посебните услови при работа, кои произлегуваат од распоредот на работното време и тоа за работа во смени, работа во поделено работно време, ноќна работа, работа на дежурство, согласно закон, продолжена работа, работа во ден на неделен одмор, работа во празници определени со закон и додаток за работен стаж.Поздрав
Ме интересира дали терминот РЕДОВЕН РАБОТЕН ОДНОС е законска термин и дали кога ке се употреби тој термин (во потврди и сл.) се прави разлика меѓу работник вработен на неопределено време и работник вработен на определено време. Дали лицата вработени на определено време ги имаат сите права и обврски од работен однос како и лицата вработени на неопределено време. Однапред Ви багодарам.
Почитувани, Согласно со Законот за работните односи договор за вработување на неопределено и определено време е уредено во член 14 (1) Договор за вработување се склучува за време чие траење однапред не е определено (работен однос на неопределено време). (2) Договор за вработување може да се склучи и за време чие траење однапред е определено (работен однос на определено време). (3) Договор за вработување, во кој не е утврдено времето за кое е склучен договорот, се смета за договор за вработување на неопределено време. Работникот кој склучил договор за вработување на неопределено работно време, има договорни и други права и обврски од работниот однос како и работникот кој работи на определено работно време и ги остварува пропорционално на времето, за кое што склучил договор за вработување, освен тие за кои со закон поинаку е определено. Поздрав
pocituvani bi sakala da prasam za mojot soprug koj veke dve godini e prijaven vo peralna koja ne raboti vsusnost otkako gazdata na taa peralna go prijavi kako vraboten nabrzo i ja zatvori istata no go nema odjaveno soprugot so toa ne moze da se vraboti na drugo mesto. nie bi sakale da prasame sto treba da napravime za da moze da se odjavi soprugot bidejki gazdata ne saka ili ne znaeme od koja pricina no ne go odjavuva a ne mu plaka nisto nitu imame zdravstveno osiguruvanje ili sl. go imame tuzeno za toa no imame za odgovor deka ne moze da se dejstvuva bidejki imeto na adresata se vodi kaj nego doma a ne na mestoto na peralnata sto mozeme drugo da napravime i kade da se obratime ve molime za iten odgovor fala.
Почитуван,за ова прашање ќе биде потребно да се обратите до Државниот инспекторат за труд на 3116 110 или на dit.gov.mk, бидејќи испекциски надзор кај работодавaчите за начинот на примена на законите и другите прописи од областа на работното законодавство, колективните договори и договорите за работа, вршат инспекторите за труд. Поздрав
Pochituvani, Mojata sopruga e na porodilno boleduvanje do 10ti Januari, 2014 a nejziniot dogovor za rabota gazdata i i go ima prodolzheno vo Septemvri 2013 do 31vi Dekemvri, 2013.Rabotniot odnos i e prekinat na 31vi Dekemvri so odkazno reshenie a boleduvanjeto i e do 10ti Januari. Moeto prashanje e dali imame pravna osnova da podigneme sudska tuzba protiv rabotodavachot? Bidejki kako shto znam po zakonot ne smee da odpushti od rabota vraboten koj e na posporodilno boleduvanje.Voedno i rabotodavachot ne i go ima vracheno odkaznoto reshenie licno ili preku pravnata sluzba tuku preku drug vraboten. Odnapred Vi se zablagodaruvam na odgovorot.
Pocituvani,dogovorot za vrabotuvanje na opredeleno vreme e dogovor koj se sklucuva za odredeno vreme.Posle prestanuvanjeto na dogovorot za vrabotuvanje na opredeleno vreme rabotodavacot nema obvrski kon rabotnikot, dokolku se prodolzi dogovorot za vrabotuvanje togas i rabotnikot i rabotodavacot imaat prava i obvrski.Pozdrav
VECE RABOTAM 62 MESECI PO DOGOVOR NA ODREDENO VREME A SEGA POTPISAV NA USTE 6 MESECI,DOSEGA IMAM POTPISUVANO NEKOLKU PATI DOGOVOR NA OPREDELENO VREME NO DOSEGA NE MI E PREKINAT NITU DEN STAZOT.DALI MOZAM DA DOBIJAM OTKAZ PO ZAVRSUVANJE NA DOGOVOROT. ODNAPRED VI ZABLAGODARUVAM NA ODGOVOROT.
Почитувани,согласно со Законот за работните односи во член 14 став 2 договор за вработување може да се склучи и за време чие траење однапред е определено (работен однос на определено време).Што значи дека правата и обврските престануваат кога договорот за вработување ќе престани.поздрав
Почитувани, Ве молам да ми укажете каков е начинот на пресметка на дневница за патување во Републиката и во кој Закон/пропис е регулиран начинот на пресметка. Во оваа насока, доколку вработениот треба да замине на пат и дојде на работа во 8 часот; во период од 8-9 часот пред да замине на пат прави припреми кои се врзани со неговото патување; во 9 часот тргне на пат со тоа што првата наплатна рампа ја помине во 10 часот; последната наплатна рампа при враќање ја помине во 19 часот; на работното место се одјавува во 20 часот, колку часа се смета дека има работникот за пресметка на дневница? Однапред Ви благодарам. Поздрав
Почитувани, Согласно член 113 став (1) точка 1)од Закон за работните односи ("Службен весник на Република Македонија" бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09,130/050/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12 , 13/13, 25/13, 170/13 и 187/13), работникот има право на надоместување на трошоци поврзани со работата за службено патување. Висината, основицата и рокот за пресметување и исплата на овој трошок се утврдува со закон и колективен договор.
Pocituvani, jas sum na porodilno, treba da go prekinam I da trgnam na rabota vo druga firma vo koja na dogovorot ke mi pisuva na into I neodlozeno, moeto prasanje e Dali ke prodolzam da zemam pari ili me, ako sakate da mi objasnete nesto poveke za toa
Согласно,со Законот за работните односи со член 165 став 1 предвидено е отсуство од работа поради бременост, раѓање и родителство работничка за време на бременост, раѓање и родителство има право на платено отсуство од работа во траење од девет месеца непрекинато, а доколку роди повеќе деца одеднаш (близнаци, тројка и повеќе) една година.Со член 166 став 1 предвидено е повторно враќање на работа од отсуство од работа поради бременост, раѓање и родителство Работничка која користи отсуство поради бременост, раѓање и родителство, ако сака може да се врати на работа и пред истекот на отсуството, но не и пред 45 дена од денот на раѓање на детето.Поздрав
Pocituvani, jas sum na porodilno, treba da go prekinam I da trgnam na rabota vo druga firma vo koja na dogovorot ke mi pisuva na into I neodlozeno, moeto prasanje e Dali ke prodolzam da zemam pari ili me, ako sakate da mi objasnete nesto poveke za toa
Согласно,со Законот за работните односи со член 165 став 1 предвидено е отсуство од работа поради бременост, раѓање и родителство работничка за време на бременост, раѓање и родителство има право на платено отсуство од работа во траење од девет месеца непрекинато, а доколку роди повеќе деца одеднаш (близнаци, тројка и повеќе) една година.Со член 166 став 1 предвидено е повторно враќање на работа од отсуство од работа поради бременост, раѓање и родителство Работничка која користи отсуство поради бременост, раѓање и родителство, ако сака може да се врати на работа и пред истекот на отсуството, но не и пред 45 дена од денот на раѓање на детето.Поздрав
Pocituvani, jas sum na porodilno, treba da go prekinam I da trgnam na rabota vo druga firma vo koja na dogovorot ke mi pisuva na into I neodlozeno, moeto prasanje e Dali ke prodolzam da zemam pari ili me, ako sakate da mi objasnete nesto poveke za toa
Согласно,со Законот за работните односи со член 165 став 1 предвидено е отсуство од работа поради бременост, раѓање и родителство работничка за време на бременост, раѓање и родителство има право на платено отсуство од работа во траење од девет месеца непрекинато, а доколку роди повеќе деца одеднаш (близнаци, тројка и повеќе) една година.Со член 166 став 1 предвидено е повторно враќање на работа од отсуство од работа поради бременост, раѓање и родителство Работничка која користи отсуство поради бременост, раѓање и родителство, ако сака може да се врати на работа и пред истекот на отсуството, но не и пред 45 дена од денот на раѓање на детето.Поздрав
ако сум најавил усмено пред еден месец дека ќе напуштам одработа, дали работодавачот има право да ме дрзе на работа и да ми се заканува дека ќе ме тузи?
Почитувани согласно со Законот за работните односи со член 71 е предвидено дозволеност на отказ став 1 работникот може да го откаже договорот за вработување ако писмено изјави дека сака да го откаже договорот за вработување. поздрав
Почитувани, Моето прашање се однесува на можноста за интерна прераспределба на медицински кадар(средно медицинско) во повисоко звање, односно во правната служба како Дипл. правник во рамките на Здравствен Дом Скопје?. Ве молам одговорете каде можам да се обратам за подетални информации
Почитувани, за поставеното прашање обратете се во вашата служба,Министерството за труд и социјална политика не е надлежно.Поздрав
Дали вработен во државна администрација има право на исплата на патни трошоци,затоа што секојдневно патува до работното место кое е 100 км оддалечено од местото на неговото живеење?Благодарам
Почитувани, за вашето прашање треба да се обратите до Министерство за информатичко општество.Поздрав
Во месец јануари 2014 година регистрирав правен субјект, односно започнав со вршење на дејност како ТП -трговец поединец . Досега не сум бил регистриран за вршење на никаква дејност, додека мојата сопруга во периодот од 2006 до 2009 година беше регистрирана и работеше како адвокат. Денеска не обавува адвокатска дејност. Моето прашање е дали согласно член 98 став 4 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност имам право на ослободување од плаќање на персонален данок од доход за време од 3 години? Прашањето го поставувам од причина што иако во законот нема такви одредби, постојат одредени шпекулации дека доколку некој од потесното семејство (во мојот случај сопругата) имал регистрирано дејност од 07.08.1997 година па наваму ќе немам право на ослободување на персонален данок од доход. Ве молам за одговор!
Почитувани, Согласно член 98 од Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност, работодавачот кој започнува вршење на дејност како трговец-поединец или основа трговско друштво, како и физичко лице кое врши дејност во согласност со закон, има право на ослободување од плаќање на персонален данок од доход за нововработените работници за време од три години, доколку достави доказ од надлежниот регистарски орган дека пред отпочнувањето на вршењето на дејноста не бил регистриран за вршење на дејност. Значи, доколку ги исполнувате условите согласно наведената одредба, ќе имате право на ослободувањето на персонален данок од доход за нововработените работници, за време од три години.Поздрав
podnesov otkaz,prijavena sum na neopredeleno vreme,koi se posledicite dokolku ne go ispocituvam otkazniot rok od 30dena.Dali firmata moze da me tuzi?Ve molam za iten odgovor
Почитуван,за ова прашање ќе биде потребно да се обратите до Државниот инспекторат за труд на 3116 110 или на dit.gov.mk, бидејќи испекциски надзор кај работодавaчите за начинот на примена на законите и другите прописи од областа на работното законодавство, колективните договори и договорите за работа, вршат инспекторите за труд. Поздрав
Вработен сум со полно работно време во државна фирма и истовремено сум основач и сопственик на ТП (трговец поединец) во кое во моментов нема вработени. Прашањето е дали согласно член 121 од Законот за работните односи можам да се вработам со допонителни 10 часа неделно во сопственото ТП, секако со претходна согласност од мојот сегашен работодавач? Како предлагач на ЗРО ќе Ве молам за Ваше правно мислење и одговор.
Почитувани, СОгласно со Законот за работните односи предвидено е дополнително работење во член 121 во став1 работникот, кој работи полно работно време, може по исклучок да склучи договор за вработување со неполно работно време со друг работодавач, меѓутоа најмногу за десет часа неделно, со претходна согласност на работодавачите, каде што е вработен со полно работно време, во став 2 обврзен составен дел на договорот за вработување според ставот 1 на овој член е договорот за начинот на остварувањето на правата и обврските од овој работен однос со оглед на правата и обврските на работникот кај работодавачот, каде што е вработен со полно работно време, а додека во став 3 на работникот, кој склучува договор за вработување според ставот (1) на овој член, престанува да му важи договорот за вработување во согласност со овој закон, по изминувањето на договореното време, или ако е повлечена согласноста на работодавачот, каде што работникот е во работен однос со полно работно време. Поздрав
kade mozam da se obratam za neisplateni plati i pridonesi rabotam vo mlecen restoran vegera vo ohrid gazdata e prijatel so nacalnikot na ujp vo opstina ohrid vi blagodaram
Почитуван,за ова прашање ќе биде потребно да се обратите до Државниот инспекторат за труд на 3116 110 или на dit.gov.mk, бидејќи испекциски надзор кај работодавaчите за начинот на примена на законите и другите прописи од областа на работното законодавство, колективните договори и договорите за работа, вршат инспекторите за труд, во подрачната служба каде сто работите.Поздрав
Zdravo me interesira edno prasanje i ve molam za sovet vaka dedo mi vo 2008 g napravi notarski dogovor i mu go prefrli ciot imot na sim nu notarskiot dogovor ne go vpisaa vo katastar posle 3 godini otkako sin mu pocinuva tatkovo se predomisluva od x pricini nezadovolen od snaata i nejzinite postapki i ne stoenje na obvrskite koi gi zele pred notarot vo prviot dogovor toj pravi nov dogovor i samo del od imotot koj e spomnat vo prviot dogovor im go prepisuva na 2 te kerki za da go dogledaat i zemat obvrska za nego do krajot . pocna postapkata na sud ... vo osnovniot sud kerkive go gubat sporot a od povisokata institucija celo vreme na sudiiteod osnovniot sud im sugeriraat deka ne se sudi pravilno i posle nekolku zalbi nosi pravosilna presuda sto da se pravi ovde kako da se postapi za da se zadovoli pravdata ? pravdata i zelbata na pokloodavatelot a ne alcnata potreba na Snaata ? Pokratko koj ima Validen dokument prviot dogovor koj ne e do sproveden ( najverojatno od nezainteresiranost ni za imot a ni za obvrskite kon starecot ) ili vtoriot koj e kompletno ureden pred zakonot ? odnapred vi blagodaram
Pocituvani,Ministerstvoto za trud i socijalna politika ne e nadlezno po odnos na vaseto prasanje.Pozdrav
Здраво,сакам да прашам,дали како управител во фирма во која сум само јас вработен,а тројца се основачи,смее еден од основачите да се откаже од сопственост а притоа да не се извести управителот,и дали смена на управителот може да се изврши без негово знаење? фала
Pocituvani,Ministerstvoto za trud i socijalna politika ne e nadlezno po odnos na postavenoto prasanje.Pozdrav
Почитувани, од Општински просветен инспектор и овластен ревизор имаме записник дека едно лице вработено во нашата институција не ги исполнува условите за воспитувач, односно тоа лице има завршено студии по одделенска настава.Лицето со спогодба е префрлено од основно училиште во ученички дом. Законот вели дека воспитувач може да биде лице кое ги исполнува условите за наставник во средно образование, педагог или психолог. Дали Треба да постапиме по добиените записници, односно дали треба да се даде отказ на лицето? Ви благодариме!
Pocituvani, za postavenoto prasanje ministerstvodo nemoze da donese odluka,odnosno ne nosi zaklucoci za prasanja koi ne se vo domenot na odlucuvanjeto.Za ova prasanje obrate te se MON.Pozdrav
Pocituvani Ve molam da mi odgovoritete dali zakonot za visokite zdravstveni skoli e veke vo sila.Da pojasnam,diplomirav na VZS-visoka zdravstvena skola ,no se uste ne mozam da si go ostvaram pravoto za povisoko rabotno mesto ,neli bese "znaenjeto e sila znaenjeto e mok".Si vlozivme sredstva vo obrazovanieto a sega ni velat ako direktorot saka .Sto stana so zakonot koj trebase da pocne da vazi od 01-01 2014g.dali veke e vo sila i kolku moeto pravo na ostvaruvanje ne e vo vrska so toa dali saka rabotodavacot ili ne.Sopocit pozdrav.
Pocituvani, za vaseto prasanje obrate te se vo Ministerstvo za obrazovanie.Pozdrav
Pocituvani,Ve molam objasnuvanje okolu slednovo:ako rabotnik koi raboti vo smeni (turnus) se povredi na rabotno mesto mu se isplaka 100% od licniot dohod,dali mu se nadomestuvaat i dodatocite na plata (nokniot trud) za vreme na boleduvanjeto.
Pocituvani,toa se regulira soglasno zakon i kolektiven dogovor.Pozdrav
Dali Javno Pretprijatie moze da isplaka plata sukcesivno, odnosno da isplaka plata na edni podruznici a na drugi ne?
Pocituvani,obratete se do Ministerstvo za finansii- Uprava za javni prihodi.Pozdrav
sakala da znam dali ostvaruvam pravo za slobodni denovi-odmor i kolku. Rabotam od april 2013 god. Prv pat vo april potpisav dogovor na tri meseci i od togas na sekoi tri meseci rabotodavacot mi go prodolzuva dogovorot. Vo zakonot za rabotni odnosi vidov deka imam pravo na godisen odmor dokolku rabotam neprekinato 6 meseci. Dali ova prodolzuvanje na 3 meseci pravi razlika vo presmetkite? Odnapred blagodaram
Почитувани, Согкласно со Законот за работните односи стекнување право на годишен одмор е предвидено со член 139 кога работникот кој за првпат заснова работен однос се стекнува со правото на цел годишен одмор, кога ќе оствари непрекината работа од најмалку шест месеца кај ист работодавач, без оглед на тоа дали работникот работи полно работно време или пократко работно време од полното. Поздрав
pocituvani me interesira dali elektronskoto prijavuvanje vraboteni se naplatuva od strana na knigovoditelite sto vrsat knigovodcstvo na firmata , i ako se naplatuva dali taa cena e postavena od strana na nekoj nadlezen organ iili sekoj proizvolno si stava cena koja mu odgovara . ako e toa krivicno delo me interesira kade mozam da se obratam i koj e nadlezen za knigovoditelite vo makedonija ,mislam kade mozam da podnesam zalba ako e toa veke prekrsok .mi barat 300 den za prijava i 150 den za odjava .
Почитувани, по однос на ова прашање Министерството за труд и социјална политика не е надлежно .Поздрав
Почитувани Ве молам за информација кога има спогодбен престанок на работен однос, дали работникот кој спогодбено ја напушта компанијата мора да се пријави во АВРМ како невработено лице или АВРМ го евидентира како невработен се додека работникот не најде друга работа?
Pocituvani, po odnos na prasanjeto treba da se obratite vo Agencijata za vrabotuvanje, kako funcionira sistemot na odjava prijava i dali posle spogodbeniot prekin na rabotniot odnos avtomatski ve evidentiraat kako nevraboteno lice Ministerstvoto za trud i socijalna politika ne e nadlezna.Pozdrav
Почитувани Јас сум во редовен работен однос во приватна фирма. Пред некое време основав и сопствена фирма каде има вработено Управител и неколку вработени.Значи Јас сум основач на фирмата а работам во друга приватна фирма. Прашањето е дали можам да работам по договор за дело во фирмата што сум ја основал. Поздрав
Pocituvani,po odnos na prasanjeto dali smeete da rabotite po dogovor na delo, treba da se obratite do ministerstvo za pravda.
Pocituvani, dali moze rabotnikot da dade otkaz od rabotnoto mesto a pritoa da e na neopredeleno mesto , i od dogovorot da ostane uste 1 mesec za rabota? Bidejki se zakanuvaat so tuzbi , jas podnesov pismen otkaz no mi go odbija dali toa e vozmozno da me zadrzuvaat so sila na rabota? I sto bi se slucilo dokolku ne se pojavam...
Pocituvani,bi ve zamolile pojasno da go postavite prasanjeto,ne e dovolno jasno.Pozdrav
Imam skluceno dogovor za vrabotuvanje na opredeleno vreme od 6 meseci. Po istekot na ovoj period uste kolku pati spored Zakonot moze da go prodolzuvam dogovorot na opredeleno vreme, za da posle toa sklucam dogovor na neopredeleno vreme. Odnapred Vi blagodaram
Почитувани, согласно со зЗаконот за работните односи Договор за вработување на определено време со член 46 став 1 договор за вработување може да се склучи на определено време за вршење на исти работи, со прекин или без прекин до пет години. ПОздрав
Почитувани, Ве молам за информација. По истек на договор минатата година искористив паричен надомест во тек на три месеци (април, мај и јуни) врз основа на 4 годишен работен стаж. Во јули се вработив на 6 месеци па со истек на договор невработена сум од 15.01.14. Дали повторно имам право на надомест? (12 месеци вработена со прекин во последните 18 месеци / правото на втор надомест се засметува од последниот надомест Добив две различни толкувања). Благодарам однапред. Поздрав,
Во врска со Вaшето прашање Ве известуваме за следното: По искористувањето на паричниот надоместок, по повторното вработување треба да сте во работен однос најмалку девет месеци непрекинато или 12 месеци со прекин во последните 18 месеци. Во Вашиот случај тоа значи дека се сметаат месеците по искористувањето на паричниот надоместок. Поздрав
Доколку се нарача некоја услуга без предходно склучување на договор и лицето не ја исплати истата има можност за поднесување на тужба, или пак тужбите се прифаќаат само со склучен договор од двете страни ? Благодарам однапред
почитувани,Министерството за труд и социјална политика не е надлезно за васето прасанје.Поздрав
Pocituvani, dali Privatna firma treba da ima kolektiven dogovor
ПОЧИТУВАНИ, СОГЛАСНО ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ, НА НИВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СЕ СКЛУЧУВА ОПШТ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРИВАТНИОТ СЕКТОР ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО И ОПШТ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНИОТ СЕКТОР. ОПШТ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРИВАТНИОТ СЕКТОР ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО СЕ ПРИМЕНУВА НЕПОСРЕДНО И Е ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ЗА РАБОТОДАВАЧИТЕ И ВРАБОТЕНИТЕ ВО ПРИВАТНИОТ СЕКТОР. ПОЗДРАВ
Имам прашање во врска со новите измени на Законот за работни односи, конкретно за член 170а. Отсуството за раѓање и родителство ми заврши во декември неколку денови пред донесувањето на измените на Законот. Дали имам право на користење неплатено родителско отсуство, или се толкува дека има ретроактивно дејство, односно не важи за мене бидејќи во моментот на донесување на измените веќе сум била вратена на работа?
Почитувани,Неплатено родителско отсуство уреено е со член 170-а став , по завршување на отсуството од работа поради бременост, раѓање и родителство, работничката има право на неплатено родителско отсуство до три месеци во периодот до навршување на тригодишна возраст на детето, во најмногу три дела, заради грижа за детето,со став 2 уредено доколку за време на користење на правото од ставот (1) на овој член работничката забремени, не го губи правото на надоместок на плата по основ на бременост, раѓање и родителство. Поздрав
Dali za rabota vo praznik na primer padne raboten den a ne e nedala mu sleduva na rabotnikit dodatok za rabota na praznik od 1.5 ili 2.5 dnevnici.
Pocituvani,ova prasanje vi e uredeno so zakon i kolektiven dogovor.Pozdrav
Pocituvani, dali moze rabotnikot da dade otkaz od rabotnoto mesto a pritoa da ima dogovor na opredeleno (3 meseci) i od dogovorot da ostane uste 1 mesec za rabota i dokolku moze kolku e otkazen rok?
Pocituvani,pretcizirajte go pojasno prasanjeto.Pozdrav
Me interesira dali so zakon se predviduva t.e e zadolzitelno sekoja firma da ima zaposleno pravno lice ili da ima skluceno dogovor so advokacka komora ili advokat?
Pocituvani,bi ve zamolile prasanjeto da go pretcizirate.Pozdrav
Почитувани, Вработен сум во една компанија преку агенција за привремени вработувања. Договорите кои ги потпишувам се во траење од 1до 3 месеци. Непрекинато работам во истата компанија повеќе од 5 години. Во првите 2,5 години бев вработен преку една агенција за привремени вработувања, а после тоа преку друга. Ме интересира дали остварувам право за добивање на решение за склучување на работен однос на неопределено време, со оглед дека работам во иста компанија на исто работно место оовеќе од 5 години. Однапред благодарам
Почитувани,Согласно со Законот за работните односи со член 46 договор за вработување на определено време предвидено е : (1) Договор за вработување може да се склучи на определено време за вршење на исти работи, со прекин или без прекин до пет години. (2) Договор за вработување на определено време за замена на привремено отсутен работник може да се склучи до враќање на привремено отсутниот работник. (3) Работниот однос заснован со договор за вработување на определено време, освен договорот за вработување за вршење на сезонска работа, се трансформира во работен однос на неопределено време, ако работникот продолжи да работи по истекот на рокот од ставот (1) на овој член, под услови и на начин утврдени со закон. (4) По исклучок работниот однос заснован со договор за вработување на определено време може да се трансформира во работен однос на неопределено време и пред истекот на рокот од ставот (1) на овој член, ако работникот работи повеќе од две години на работно место кое е ослободено по основ на пензионирање или други основи и за кое се обезбедени финансиски средства, доколку работодавачот утврди дека има трајна потреба од работникот, под услови и на начин утврдени со закон. Поздрав
Почитувани, Дали панзиониран работник на 64 годишна возраста претходно вработен во приватна фирма 25 годни ,со уредно платен стаж и сите останати давачки веднаш после пензионирањето му следат законски 4-6 плати од страна на работодавачот откако ке се пензионира или тоа е воља на работодавецот, Ви Благодарам
Почитувани, согласно со Законот за работните односи со член 113 предвидено е надоместување на трошоците поврзани со работата , со став 2 од истиот член работникот има право на отпремнина при одење во пензија, како и јубилејни награди, а со став (3) висината, основицата и рокот за пресметување и исплата на надоместокот на овие трошоци се утврдува со закон и колективен договор. Поздрав
Pocituvani, ve molam da mi dadete podetalno tolkuvanje na clenot 161 od zakonot za rabotni odnosi (pred se na stavot 2). Dali toa podrazbira deka dokolku imam malo dete koe e bolno i treba da go odnesam na pedijatar, rabotodavecot treba da mi izleze vo presret i da mi ovozmozi toa da go storam ili ne.
Почитувани, членот 161 став 2 не се однесува на тоа доколку имате потреба да одите на лекар и работодавачот да ви дозволи. Поздрав
Pocituvani,dokolku ste nadlezni me interesira slednovo...majka mi treba da odi vo penzija,dali zakonski ja sleduva iskoristuvanje na godisen odmor i istiot da i bide isplaten.Od firmata e informirana deka spored navodno novo donesen zakon,tie nemaat obvrska da go plakaat odmorot pred zaminuvanje na penzija.Vi blagodaram
Почитувани, Согласно со Законот за работните односи со член 145 став (1) Работникот има право на надоместок на неискористениот дел од годишниот одмор пред престанок на работниот однос, ако претходно побарал користење на годишен одмор, а не му било овозможено користење на годишен одмор, а работниот однос му престанал не по негова вина и волја. со став (2) Ништовна е каква било спогодба со која работникот би се откажал од правото на годишен одмор.Поздрав
me interesira dali so zakon za finasiska diciplina mora sekoe pretprijatie da skluci dogovor so advokatska komora ili pak advokat? Dokolku nema vraboten advokat Stanuva zbor za privatno pretprijatie
Pocituvani, postavenoto prasanje ne e vo nadleznost na Ministerstvoto za trud i socijalna politika.Pozdrav
Почитувани, Ме интересира дали како вработена мед. сестра со полно работно време, на неопределено,после работното време би можела да волонтирам во државна болница? Благодарам
Pocituvani dokolku vasiot raboten proces dozvoluva posle rabotnoto vreme da bidite angazirani kako volonter toa ne pretstavuva precka da volontirate.Pozdrav
Ve molam dali moze da mi kazete dali ima promeni vo procentot na presmetka za rabota na praznik, nekoi institucii go presmetuvaat *50% a nekoi 150%. Vi blagodaram odnapred
POcituvani,presmetkite se vrsat soglasno so Zakon i Kolektiven dogovor.Pozdrav
Pocituvani, Imam dadeno otkaz vo firma vo koja rabotev tri godini , no ne zapisav nikakva izjava , odnosno baranje za otkaz vo pismena forma, tuku usno rekov deka od naredniot den nema da doagam na rabota, ne pocituvajki go otkazniot rok koj e predviden so Zakonot za rabotni odnosi. Dali moze rabotodavacot da me kazni i na koj nacin? Otkazot go soopstiv usno bidejki bev psihicki voznemiruvana na rabotnoto mesto i za da ne navleguvam vo konflikti pobarav od drugiot den da ne odam na rabota. Ve molam za povratna informacija.
Почитувани,Согласно со законот за работните односи со член 70 откажување на договорот за вработување може да биди со и без отказен рок (1) Договорните страни можат да го откажат договорот за вработување со отказен рок. (2) Во случаите определени со закон, договорните страни можат да го откажат договорот за вработување без отказен рок. (3) Секоја од страните може да го откаже договорот за вработување само во целост. Поздрав
Брачниот другар е упатен на работа во дипломатско преставништво во странство. Јас сум вработен во приватна фирма со Договор за вработување на определено работно време. Дали според член.152 став.1 и 2 од Законот за работни односи на мое писмено барање за работодавачот е задолзително да издаде решение за мирување на работниот однос. 9628
Почитувани, Согласно со законот за работните односи со членот 152 став 1 е уредено правото да на работник чиј брачен другар е упатен на работа во странство во случаите од ставот (1) на овој член, на негово барање, му мирува работниот однос и има право во рок од 15 дена од денот на престанувањето на работата на неговиот брачен другар во странство да се врати на работа кај работодавачот за вршење работи кои одговараат на неговиот степен на стручна подготовка. Поздрав
Ve molam za najbrz odgovor. Imame vrabotena koja bese na porodilno bolovanje a sega e na koristenje na godisen odmor za prethodna godina, nejzinoto rabotno mesto so viska podgotovka se ukinuva, dali sega mozeme da i dademe premestuvanje na drugo rabotno mesto megjutoa nema da bide soodvetno na nejzinata strucna sprema i dokolku ne prifati promena na rabotno mesto mozeme li da i dademe otkaz ? po koj clen od zakonot da se povikame? Pozdrav
Почитувани,Согласно со законот за работните односи со членот 166 е предвидено повторно враќање на работа од отсуство од работа поради бременост, раѓање и родителство (1) Работничка која користи отсуство по