Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
често поставувани прашања
Остварување право на пензија според билатерални договори
Во февруари месец 2012 година ,ќе наполнам 64 години старост ,што значи дека условот за старосна пензија го исполнувам.Во агенцијата за вработување сум пријавен како технолошки вишок и земам одреден паричен надомест до пензионирање или повторно вработување.Кој документи ми се потребни за побарување на пензијата и дали од Агенцијата за вработување ќе ме исвестат или треба тие документи да ги побарам во фондот за пензиско.И второ што ми е потребно за да остварам право на пензија од Р.Србија ,бидејќи таму имам работено две години.Ви благодарам.
Почитуван Од Агенцијата за вработување ке добитете решеније за престанок на правото на паричен надоместок поради исполнување на услови за старосна пензија. Со тоа решение, копија од лична карта, работна книшка ако ја имате, и образец- барање за старосна пензија кој се пополнува во Фондот на ПИОМ ќе иницирате постапка за старосна пензија. Во барањето ке наведете дека имате навршен стаж во Р. Србија по што фондот на ПИОМ ќе покрене постапка за потврдување на тој странски стаж. Исто така може и предходно преку Фондот на ПИОМ да побарате потврдување на стажоѕ навршен во Р. Србија со што ке се забрза постапката за правото на пензија кога во 2012 година ги исполнувате условите .
на 28.01.2012г ќе бидам пријавена во агенцијата за вработување како технолошки вишок заедно со другите од фирмата .Кои документи мисе потебни задобивање паричен надомест ,имам стаз повеќе од 25 год.Плата немам земено заклучно со месец август 2011,кои ке бидат исплатени мозда после фебруар март ,дали и тиемесеци ке бидат земени во просекот на пресметување на платите. Ви благодарам
Почитувани за поконкретен одговор во врска со вашето поставено прашање потребно е да се обратитет до Агенција за вработување на Р. М. - Центар за вработување каде што живеете, од каде ке добиете по конкретни информации за потребните документи за остварување на правото на паричен надоместок за време на невработеност и за начинот на определување на висината на надоместокот.
на 28.01.2012г ќе бидам пријавена во агенцијата за вработување како технолошки вишок заедно со другите од фирмата .Кои документи мисе потебни задобивање паричен надомест ,имам стаз повеќе од 25 год.Плата немам земено заклучно со месец август 2011,кои ке бидат исплатени мозда после фебруар март ,дали и тиемесеци ке бидат земени во просекот на пресметување на платите. Ви благодарам
Почитувани за поконкретен одговор во врска со вашето поставено прашање потребно е да се обратитет до Агенција за вработување на Р. М. - Центар за вработување каде што живеете, од каде ке добиете по конкретни информации за потребните документи за остварување на правото на паричен надоместок за време на невработеност и за начинот на определување на висината на надоместокот.
на 28.01.2012г ќе бидам пријавена во агенцијата за вработување како технолошки вишок заедно со другите од фирмата .Кои документи мисе потебни задобивање паричен надомест ,имам стаз повеќе од 25 год.Плата немам земено заклучно со месец август 2011,кои ке бидат исплатени мозда после фебруар март ,дали и тиемесеци ке бидат земени во просекот на пресметување на
Почитувани за поконкретен одговор во врска со вашето поставено прашање потребно е да се обратитет до Агенција за вработување на Р. М. - Центар за вработување каде што живеете, од каде ке добиете по конкретни информации за потребните документи за остварување на правото на паричен надоместок за време на невработеност и за начинот на определување на висината на надоместокот.
Почитувани ве молам за одговор, Од 01.07.1982 година до 16.10.1990 година работев во Сојузниот секретеријат за внатрешни работи во Белград во тогашна СФРЈ, со статус на овластено слбено лице со бенифициран стаж 12/16 месеци. Според сегашните прописи на РМ на 01.07.2012 година исполнувам услови за пензионирање по основ на вкупен пензиски стаж од 40 години, додека според Договорот за социјално осигурување меѓу Србија (Југославија) и Македнонија, стражот остварен во Македнонија од 31.12.1991 година наваму не се признава како бенифициран и според тоа во Србија не ги исполнувам условите за пензија според стаж. Бидејќи немам повеќе од 15 години стаж остварено во СФРЈ - Србија, што е услов за старосна пензија која во моментот изнесува 65 години и 6 месеци, ни правото на пензија од Србија неможам никогаш да го остварам а за тие години пензиски стаж остварен во Србија пензијата остварена по основ на стаж во РМ, сразмерно ми се намалува и нема да ми се исплаќа. Дали има прописи по кои можам да остварам целосна пензија и на кого во МТСП или ФПИО да се обратам за да ми се одговри што да правам. Овакви примери во РМ има и ќе има покасно повеќе од 300 лица сега вработени во МВР!
Почитуван Договорот за социјално осигурување меѓу Република Македонија и СРЈ опфаќа остварување право на пензија, собирање на пензиски стаж, потврдување на периоди на осигиривање според прописи од пензиско и инвалидско осигурување, како и здравствено осигурување. При примена на Договорот секоја држава го признава правото на давање ( пензија или здравстевена услуга) според своите прописи а со собирањето на пензискиот стаж во двете држави ако само со пензискиот стаж во едната држава не се исполнети условите за пензија. Утврдување на стаж на осигурување со зголелемо траење според овој Договор се однесува само за период до 31.12.1991 година бидејќи до тогаш двете држави договорнички биле дел од поранешна СФРЈ и применувале исти правни прописи за пензиско и инвалидско осигурување. Со останатите држави со кои Република Македонија има склучено договори за социјално осигурување стажот на осигурување навршен во другата држава се смета само во ефективно траење , затоа што секоја држава има интерни начини на утврдување на бенефициран стаж и н есекогаш исти степени за нзголемување на стажот за исти работни метса. Во вашиот случај, условите за пензија ги исполнување според Законот за внатрешни работи каде што е уредено остварување право на пензија со 40 години пензиски стаж а пресметувањето на висината на пензијата е од најповолните плати остварени во десет години.Овој закон регулира поповолни услови за право ан старосна пензија кои не с есодржани во законот за пензиското и инвалидското осигурување.Правото на старосна пензија од Република Србија ќе го сотварите со исполнување на одредена возраст ( не можам да ви кажам точно бидејќи за бенефицираниот стаж до 31.12.1991 година ќе имате право на намалување на старосната граница). Со почит
Почитувани ве молам за одговор, Од 01.07.1982 година до 16.10.1990 година работев во Сојузниот секретеријат за внатрешни работи во Белград во тогашна СФРЈ, со статус на овластено слбено лице со бенифициран стаж 12/16 месеци. Според сегашните прописи на РМ на 01.07.2012 година исполнувам услови за пензионирање по основ на вкупен пензиски стаж од 40 години, додека според Договорот за социјално осигурување меѓу Србија (Југославија) и Македнонија, стражот остварен во Македнонија од 31.12.1991 година наваму не се признава како бенифициран и според тоа во Србија не ги исполнувам условите за пензија според стаж. Бидејќи немам повеќе од 15 години стаж остварено во СФРЈ - Србија, што е услов за старосна пензија која во моментот изнесува 65 години и 6 месеци, ни правото на пензија од Србија неможам никогаш да го остварам а за тие години пензиски стаж остварен во Србија пензијата остварена по основ на стаж во РМ, сразмерно ми се намалува и нема да ми се исплаќа. Дали има прописи по кои можам да остварам целосна пензија и на кого во МТСП или ФПИО да се обратам за да ми се одговри што да правам. Овакви примери во РМ има и ќе има покасно повеќе од 300 лица сега вработени во МВР!
Почитуван Договорот за социјално осигурување меѓу Република Македонија и СРЈ опфаќа остварување право на пензија, собирање на пензиски стаж, потврдување на периоди на осигиривање според прописи од пензиско и инвалидско осигурување, како и здравствено осигурување. При примена на Договорот секоја држава го признава правото на давање ( пензија или здравстевена услуга) според своите прописи а со собирањето на пензискиот стаж во двете држави ако само со пензискиот стаж во едната држава не се исполнети условите за пензија. Утврдување на стаж на осигурување со зголелемо траење според овој Договор се однесува само за период до 31.12.1991 година бидејќи до тогаш двете држави договорнички биле дел од поранешна СФРЈ и применувале исти правни прописи за пензиско и инвалидско осигурување. Со останатите држави со кои Република Македонија има склучено договори за социјално осигурување стажот на осигурување навршен во другата држава се смета само во ефективно траење , затоа што секоја држава има интерни начини на утврдување на бенефициран стаж и н есекогаш исти степени за нзголемување на стажот за исти работни метса. Во вашиот случај, условите за пензија ги исполнување според Законот за внатрешни работи каде што е уредено остварување право на пензија со 40 години пензиски стаж а пресметувањето на висината на пензијата е од најповолните плати остварени во десет години.Овој закон регулира поповолни услови за право ан старосна пензија кои не с есодржани во законот за пензиското и инвалидското осигурување.Правото на старосна пензија од Република Србија ќе го сотварите со исполнување на одредена возраст ( не можам да ви кажам точно бидејќи за бенефицираниот стаж до 31.12.1991 година ќе имате право на намалување на старосната граница). Со почит
Почитувани ве молам за одговор, Од 01.07.1982 година до 16.10.1990 година работев во Сојузниот секретеријат за внатрешни работи во Белград во тогашна СФРЈ, со статус на овластено слбено лице со бенифициран стаж 12/16 месеци. Според сегашните прописи на РМ на 01.07.2012 година исполнувам услови за пензионирање по основ на вкупен пензиски стаж од 40 години, додека според Договорот за социјално осигурување меѓу Србија (Југославија) и Македнонија, стражот остварен во Македнонија од 31.12.1991 година наваму не се признава како бенифициран и според тоа во Србија не ги исполнувам условите за пензија според стаж. Бидејќи немам повеќе од 15 години стаж остварено во СФРЈ - Србија, што е услов за старосна пензија која во моментот изнесува 65 години и 6 месеци, ни правото на пензија од Србија неможам никогаш да го остварам а за тие години пензиски стаж остварен во Србија пензијата остварена по основ на стаж во РМ, сразмерно ми се намалува и нема да ми се исплаќа. Дали има прописи по кои можам да остварам целосна пензија и на кого во МТСП или ФПИО да се обратам за да ми се одговри што да правам. Овакви примери во РМ има и ќе има покасно повеќе од 300 лица сега вработени во МВР!
Почитуван Договорот за социјално осигурување меѓу Република Македонија и СРЈ опфаќа остварување право на пензија, собирање на пензиски стаж, потврдување на периоди на осигиривање според прописи од пензиско и инвалидско осигурување, како и здравствено осигурување. При примена на Договорот секоја држава го признава правото на давање ( пензија или здравстевена услуга) според своите прописи а со собирањето на пензискиот стаж во двете држави ако само со пензискиот стаж во едната држава не се исполнети условите за пензија. Утврдување на стаж на осигурување со зголелемо траење според овој Договор се однесува само за период до 31.12.1991 година бидејќи до тогаш двете држави договорнички биле дел од поранешна СФРЈ и применувале исти правни прописи за пензиско и инвалидско осигурување. Со останатите држави со кои Република Македонија има склучено договори за социјално осигурување стажот на осигурување навршен во другата држава се смета само во ефективно траење , затоа што секоја држава има интерни начини на утврдување на бенефициран стаж и н есекогаш исти степени за нзголемување на стажот за исти работни метса. Во вашиот случај, условите за пензија ги исполнување според Законот за внатрешни работи каде што е уредено остварување право на пензија со 40 години пензиски стаж а пресметувањето на висината на пензијата е од најповолните плати остварени во десет години.Овој закон регулира поповолни услови за право ан старосна пензија кои не с есодржани во законот за пензиското и инвалидското осигурување.Правото на старосна пензија од Република Србија ќе го сотварите со исполнување на одредена возраст ( не можам да ви кажам точно бидејќи за бенефицираниот стаж до 31.12.1991 година ќе имате право на намалување на старосната граница). Со почит
POCITUVANI PRETPOSTAVENI POD ZAVOD SUM,NE SUM RABOTELA NIKOGAS, IMAM DIJAGNOZ SO KOJA ZIMAM SAMO NEGA. SAMO HRANA MAJKA SUM. DALI MI SE SLEDUVA NEKOJ VID PENZIJA???+PORANO ZIMAV POSTOJANA PARICNA POMOS I DETSKI DODATOK,,,,,,,,,,MI GI UKINAA NAVODNO MOJTE RODITELI BILE DOLZNI DA ME CUVAAT?????? CEKAM ODGOVOR
Инвалидска пензија се остварува доколку осигуреникот има остварено стаж на осигурување. Покрај тоа кај осигуреникот треба да постои ( инвалидност) општа неспособност за работа или професионална неспосбност за работа која се утврдува со наод, оценка и мислење на Комисијата за оцена на работната способност.
zdravo imam edno prasanje rodena sum 1956 godina imam raboten staz 30 godini i veke 4 godini ne rabotim nikade me otpustija kako tehnoloski visok,sega nemam nikakvi primanja treba da cekam za starosna penzija,me interesira dali imam pravo da koristim penzija od mojot soprug koj e pocinat 1994 godina i e so poteklo od srbija.koga pocina od fabrikata od srbija mi predlozija da rabotim tamu, jas odbiv zatoa sto veke imav rabota tuka vo makedonija i imav primanja samo za naseto dete do polnoletstvo,penzija ne mi sleduvase zatoa sto bev mlada.dali sega posle tolku godini imam pravo da pobaram penzija negova?
Почитувана, во врска со вашето прашање на зстекнување право на семејна пензија ве известуваме дека согласно Законот за пензиското и инвалидското осигурување вдовица остварува право на пензија ако : 1) на денот на смртта наполнила 50 години живот; 2) до смртта на брачниот другар била неспособна за работа или таква неспособност настанала во рок од една година од денот на смртта на брачниот другар; 3) по смртта на брачниот другар останале едно или повеќе деца кои имаат право на семејна пензија по тој брачен другар, а вдовицата ги врши родителските должности спрема тие деца или 4) до смртта на брачниот другар имала наполнети 45 години, кога ќе наполни 50 години живот – или ако во тие години станала неспособна за работа. Вдовицата која го загубила правото на семејна пензија по основ на вршење на родителска должност по наполнети 45 години живот, стекнува право на семејна пензија кога ќе наполни 50 години живот. Овие услови се однесуваат ако починатиот брачен другар има барем една година пензиски стаж навршен во Република Македонија.
pocituvani vo vrska so prasanjeto sto go postaviv pred nekoj den za primanje penzija od soprugot za podobro da me razberete, znaci me interesira dali ke mi sleduva negova penzija da znam dali da poddadem dokumenti vo srbija zatoa sto on tamu rabotel a vo makedonija doagase da raboti na teren ispraten od tamosnata fabrika i tuka on nema penziski staz.a koga pocina mojot soprug jas imav 38 godini na starost.cekam odgovor odnapret vi blagodaram
Почитувана во врска со вашето прашање за остварување право на семејна пензија по основ на починат брачен другар кој има пензиски стаж навршен само во Република Србија, ве известуваме дека согласно Законот за пензиското и инвалидското осигурување на Република Србија условите за стекнување право на семејна пензија за вдовица се идентични како и во македонскиот Закон за пензиско и инвалидско осигурување. Во прилог ви доставуваме извадок на членот за остварување право на семејна пензија за водивуца Члан 29. (1) Удова стиче право на породичну пензију: 1) ако је до смрти брачног друга, навршила 50 година живота; или 2) ако је, до смрти брачног друга, или у року од једне године од дана смрти брачног друга, постала потпуно неспособна за рад; или 3) ако је, после смрти брачног друга, остало једно дете или више деце која имају право на породичну пензију по том брачном другу, а удова обавља родитељску дужност према тој деци. Удова која у току трајања права према том основу постане потпуно неспособна за рад, задржава право на породичну пензију док постоји та неспособност. (2) Удова која до смрти брачног друга, није навршила 50 година живота али је навршила 45 године живота, стиче право на породичну пензију кад наврши 50 година живота. (3) Удова која у току трајања права на породичну пензију стеченог на начин из става 1. тач. 2) и 3) овог члана наврши 50 година живота, трајно задржава право на породичну пензију. Удова којој право на породичну пензију престане пре навршене 50, али после навршене 45 године живота може поново остварити право кад наврши 50 година живота.
Pocituvani, vo vrska so benificiran staz za rabotnici koi rabotat na benziski pumpi, dali ima zakon so koj e odredeno pravoto na benificiran staz, i kako moze da se ostvari.
Почитуван Согласно правилникот за работни места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење не е предвидено бенефициран работен стаж за работници на бензиски пумпи. Потребата од утврдување на бенефициран работен стаж ја иницира работодавачот по претходно изготвен елаборат од овлатстена стручна установа во кој ќе се утврди дека постои опасност по здравјето за работни места на бензиски пумпа.
Vo Avstralija ziveam polni 23 godini i ne sum vrabotena. Spored makedonskite uslovi za dobivanje na penzija jas trebase da dobijam penzija koga napolniv 62 godini, bidejki gi ispolnuvam uslovite za ostvaruvanje na penzija megutoa od fondot me izvestia deka nemam pravo na penzija. Moi prijatelki ovde vo melburn veke zemat penzija i pokraj toa sto rabotat i seuste ne gi ostvarile uslovite za dobivanje na penzija. Dali bi sakale da mi odgovorite zosto moeto baranje za dobivanje na makedonska penzija e odbieno i pokraj toa sto gi ispolnuvam uslovite.
Почитувана, согласно македонските прописи правото на старосна пензија се остварува со навршени 62 години живот (жена), односно 64 години живот (маж) и најмалку 15 години пензиски стаж. Тоа значи дека во вкупен стаж се смета времето поминато на работа во Македонија и времето поминато на работа во Австралија или престој во Австралија
Почитувани од ФПИО, би сакал да Ве информирам дека според меѓународното право не е валиден Договорот за социјално осигурување на СРЈ и РМ,бидејќи СРЈ како држава не постои, и по распаѓање на сојузот помеѓу Р.Србија и Р.Црна Гора во 2007 година Р.Црна Гора има ратификуван договор за социјално и пензиско осигурување со Р.Србија во 2011 Р.Црна Гора ратификува договор за пензиско инвслидско осигурување со Р.Македонија. Што значи дека договорот за социјално и пензиско осигурување на РМ и СРЈ ,Законски треба дс биде укинат како невсжечки од страна на Уставниот Суд на Р.Македонија.
Почитуван-а Договорот за социјално осигурување меѓу Република Македонија и СРЈ е на сила и тој ќе се применува се додека не се донесе нов догоор. Во случајот, со престнокот на постоење на СРЈ како држава не престануваат и правните акти на таа држава (закони), туку истите со новиот Устан на Р. Србија се преземени и имаат правна важност. Истото се однесува и за меѓународните договори.
Почитувани! Го имам следниов проблем : Од 1984 до 2004 година работев како возач, со што ми беше плаќан бенифициран стаж. Во извештајот од пензиско стои дека тие години за секои 12 месеци биле плаќани 15, што значи собрано би излегле 4 години бенифиции.Меѓутоа во фондот за пензиско добив одговор дека заради промена на некој закон признаваат само 2 години бенифиции. Во 1993 имав сообраќајка и половона година бев на боледување, незнам дали тоа има некое влијание, меѓутоа и таа година е платен бенифициран стаж. Ве молам за одговор, колку години бенифициран стаж треба да ми следува ?
Почитуван во стаж на осигурување со зголемено траење се смета времето за кое е утврдено дека за тоа работно место е утврдено постоење на бенефициран работен стаж и за кој е платен придонесот за пензиско и инвалидско осигурување. Во бенефициран стаж се смета времето поминато на работа а не на боледување, односно доддека сте на боледување не се плаќа придонес за бенефициран стаж. Од 2008 година се укина бенефицираниот работен стаж 12/13 односно 12 месеци да се сметаат како 13 месеци, а други промени нема. Доколку сте имале право на бенефоциран работен стаж тоа право не ви е укинато. За да добиете целосна информација потребно е да оподнесете барање до Фондот на ПИОМ писмено да ви се образложат причините поради кои одреден период не е засметан како бенефициран работен стаж.
Почитувани, Живеам и работам 12 години во Бугарија,бидејки ми претстои селење во Македонија,ме интересира дали стажот направен во Бугарија ке ми биде признат во Македонија.Ви благодарам.
Почитуван Согласно Договорот за социјално осигурување меѓу Република Македонија и Република Бугарија постои можност за потврдување на периодите на соигурување во двете држави. Така, за остварување право на пензија ќе биде земен и пензискиот стаж навршен во Бугарија.
liceto Trajko D ima raboteno vo Svedska vo periodot 1969-1972 god vo gradot Hegales vo fabrika za cement BULAGET dali go sleduva penzija i dokolku go sleduva kakva e postapkata .pozdrav
Почитуван во однос на остварување право на пензија за стаж остварен во Кралството Шведска, Ве известуваме дека Република Македонија ја применува Конвенцијата за социјално осигурување склучена меѓу СФРЈ и Кралството Шведска од 1.1.1979 година. За потврдување на пензискиот стаж навршен во таа држава потребно е да поднесен барање до Фондот на ПИОМ-Централа во Скопје- Одделение за решавање на предмети со примена на меѓународни договори или на тел. 02 3250 310 , 02 3250 335. Со почит
Imam 11 godini koi se so benificiran staz (12/14) odnosno 22 meseca benificiran staz. Za kolku godini i meseci mi se namaluva starosnata granica za odenje vo penzija?
Пошитуван старосната граница за остварување право на старосна пензија за бенефициран стаж каде 12 месеци се сметаат како 14 се намалува на секоја шеста година помината на работно место со оваа бенефиција и тоа за по една година. Така, треба да те работеле шест години на оваа бенефиција за да се намалин старосната граница од 64 на 63 години за маж, односно од 62 на 61 година за жена .
Pocituvani, imam 61 god., profesor sum vo sredno uciliste. Sakam da Ve prasam dali moze vo obrazovanie da bidam proglasen kako tehnoloski visok, do napolnuvanje na vozrasta koja mi e potrebna za zaminuvanje vo penzija. Vi blagodaram.
Според Законот за работните односи, работник може да биде прогласен за текнолошки вишок, под условите и начинот утврдени во Законот за работните односи. Во законот нема ограничување во врска со прогласување на текнолошки вишок од аспект на возраста. Доколку некој лице биде прогласен за текнолошки вишок работодавачот треба да му обезбеди еден од следните права: Распоредување во друго работно место; Вработување кај друг работодавач без оглас со спогодба за преземање или испратнина во износ утврден во законот според работниот стаж на работникот Ако на работникот му престане работниот однос од деловни причини со право на испратнина истиот работник може да оствари право на паричен надоместок во Агенцијата за вработување на Република Макаедонија, за време најдолго од 18 месеци.
Наполнив 62 години.Последните години работев со скратено работно време како инвалид на трудот со преостаната работна способност.Дали земањето на плата намалена за 15% на едната половина ќе значи и помала пензија или пак пензијата ќе ми биде како да сум земала цела плата. Наполнив 62 години.Последните години работев со скратено работно време како инвалид на трудот со преостаната работна способност.Дали земањето на плата намалена за 15% на едната половина ќе значи и помала пензија или пак пензијата ќе ми биде како да сум земала цела плата. Наполнив 62 години.Последните години работев со скратено работно време како инвалид на трудот со преостаната работна способност.Дали земањето на плата намалена за 15% на едната половина ќе значи и помала пензија или пак пензијата ќе ми биде како да сум земала цела плата.
Почитуван висината на пензијата се прсметува од пензската основа во која се утврдени остварени плати и надоместоци за целиот период на осигурување на работникот.Но платата остварена во годината кога се признава правото на пензија не влегува во пресметак за видината на пензијата. Ва зависнот од платениот придонес за пензиско и инвалидско осигурување се утврдува висината на пензијата. Доколку платата била намалена , тоа знали дека на намалениот износ е платен присонесот за пензиско и инвалидско осигуурвање. Доколку тоа намалување е за краток период нема заначително да влијае на висината на пензијата.
kako da se utvrdi plata na rabotnik na koj mu e utvrdena namalena rabotna sposobnost i rabota so skrateno rabotno vreme a istoto ne regulirano so Kolektiven dogovor na rabotodavacot kako sto bara ZRO clen 178 i clen 122
Со членот 178 се уредуваат правата на инвалидите на трудот. Со ставот (3) од овој член се уредува дека на работник со намалена работна способност за 50% согласно прописите ор пензиско и инвалидско осигурување , има право на скратено работно време, или распоредување на друга работа. Платата за скаретното работно време или другата работа ќе се пресметува како за работа со полно работно време или како за платана старсото работно место ( секако доколку таа плата била поголема) доколку со колективнен договор се утврдени овие права на инвалид на трудот.
Почитувани! Во училиштето (средно) во кое работам , има едно работно место библиотекар , наводно со 20 часа,па ние го делиме со колешка.Таа има 12 часа,а јас 8 часа (со тоа што јас имам и 12 часа во настава)=на полн фонд од вкупно 20 часа. Прашањето ми е: По колку саати (се мисли на ден) треба јас да останувам во неделата за 8 часа библиотека=неделно? Благодарам!!
Почитувана во врска со вашето прашање Министерството за труд и социјална политика не е надлежен орган за наставната програма по училиштата . Одговорни за ова прашање се колегите од Министерство за образование и наука .
pocituvani,imam majka koja e gluva 100%ima napolneto 60 godini ,nema raboten stas cel zivit zemjodelie rabotela dali ja sleduva nekoj vid paricna pomos
Odgovor: Почитувана, право на пензија се остварува доколку лицето работело и се плаќале приднеси за пензико и инвалидско осигурување , најмалку за 15 години. Со оглед на тоа дека родителот нема стаж на осигурување не може да оствари право на пензија. Во однос на оштетувањето на слухот може да поднесете барање за паричен надоместок поради глувост, до Центарот за социјална работа.
pocituvani ke ve zamolim za sovet sakam da ostvarim semejna penzija od mojot soprug on so poteklo e od srbija tamu i rabotel posle negovata smrt ja se vrativ vo makedonija sega mi baraat nekakov dokumen dali od staz ili od smetka od plata ja od toa nemam nisto a i ne sum u mogucnos da idem do srbija da zemem takov dokument.moze li nekako da mi se pomogne ja osven izvod na vencani i posmrtnica nemam drug dokument
Почитувана, Обратете се во фонд за пензиско и инвалидско осигуирување пополнете барање за семејна пензија од странство фондот е надлежен да поднесува до србија документи и ке ве извести за натамосната постапка .
Со кој закон и број на службен весник(сл. лист на сфрј) беше регулирано пензиското и здравствено социјално осигурување (по можност и подзаконските акти) кои важеа во 1987 до 1988 година во РМ (СРМ) и СФРЈ.Благодарам
Почитуван-а, до донесувањето на Законот за пензиското и инвалидското осигурување објавен во Службен весник на РМ бр. 80/93, во период од 1987-1988 година се применуваа одредбите на: Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 23/82, 77/82, 75/85, 8/87, 65/87, 78/89, 44/90 и 89/90) и Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 18/83, 4/87, 4/89, 18/89, 19/90 и Сл. весник на РМ бр. 36/91 и 12/93).
Почитувани, Се стекнав со право на старосна пензија со навршени 64 години возраст. Имам вкупно работен стаж од 38 години и 8 месеци. Но, процентот користен за утврдување на висина на пензискиот износ е 62,9 од просекот на плати (значи земени се предвид само 30 години и 6 месеци стаж). 8-те години поминати во Р.Србија не ми се пресметуваат во вкупниот стаж. Зошто?????
Почитуван, Доколку не сте задоволни со решението за висината на износот на пензијата обратете се до подрачната единица на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување. Во случајов се работи за примена на договор за социјлано осигурување слкучен со Репбулика Србија со што се засметува и стажот навршен во Република Србија. Поздрав и пријатен ден