Кон почетната страница
Почетна страница
За uslugi.gov.mk
Контакт
   Услуги од
Министерства
Министерство за внатрешни работи
Министерство за економија
Министерство за животна средина и просторно планирање
Министерство за здравство
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
Министерство за култура
Министерство за локална самоуправа
Министерство за надворешни работи
Министерство за образование и наука
Биро за развој на образованието
Министерство за одбрана
Министерство за правда
Управа за водење на матичните книги
Министерство за транспорт и врски
Министерство за труд и социјална политика
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи
Царинска Управа на РМ
Секретаријат за европски прашања
Останати Органи
Државен завод за статистика
Државен архив на РМ
Агенција за иселеништво
Агенција за млади и спорт
Агенција за развој и инвестиции
Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
Агенција за катастар на недвижности на Република Македонија
Агенција за вработување на Република Македонија
Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи
Фонд за здравствено осигурување на Македонија
Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
Централен регистар на Република Македонија
Службен весник на Република Македонија
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Универзитет за информатички технологии - Охрид
Државен универзитет во Тетово
често поставувани прашања
Обезбедување на родителски додаток за дете
dali vazi zakonot za 3 dete i dali e ogranicen
Почитувани, Ве информираме дека е во примена Законот за заштита на децата согласно кој може да се оствари правото на родителски додаток за дете(за трето дете).Согласно Законот за заштита на децата може мајката ако ги исполнува условите да оствари право на родителски додаток за трето дете. Конкретно правото се остварува ако се исполнат условите утврдени со Законот, со тоа што родителски додаток за дете остварува мајка за своето трето живородено дете, мајката треба да е државјанин на Република Македонија со постојано место на живеење во Република Македонија последните три години пред поднесување на барањето. Правото на родителски додаток за дете го остварува мајка која непосредно се грижи за детето за кое поднела барање, чии деца од претходниот ред на раѓање не се сместени во установа за социјaлна заштита, згрижувачко семејство или не се дадени на посвојување и на која не и е одземено родителското право над децата од претходниот ред на раѓање. Правото на родителски додаток за дете не може да се оствари : -ако мајката за време на бременоста не ги вршела задолжителните здравствени прегледи и контроли согласно со закон; Правото на родителски додаток за дете не може да се оствари односно ќе се изгуби веќе оствареното право, доколку: -не се вршат задожителните вакцинации на детето согласно со закон и - детето не биде запишано и редовно не ја следи наставата во основно училиште согласно со закон. Правото на родителски додаток за дете не може да се оствари ако мајката во моментот на поднесувањето на барањето живее и работи во странство. Надлежен за решавање по барањата за остварување на правото на родителски додаток за дете е центарот за социјална работа надлежен за подрачјето на кое мајката има постојано место на живеење. Барањето за остварување на правото на родителски додаток за дете со потребната документација се поднесува најдоцна до наполнети три месеци живот на детето и правото на родителски додаток за дете се остварува од месецот во кој настанало раѓањето на детето. Редоследот на раѓањата на децата кај правото на родителски додаток за дете се утврдува спрема бројот на живи деца на мајката утврдени во однос на денот на поднесување на барањето за остварување на правото на родителски додаток за дете, спрема датумот и часот на раѓањата запишани во матичната книга на родените.
Izvinete bi sakala da znam,jas sum samohrana majka,vrabotena,imam 3,5 godisno dete,dali sum oslobodena od plakanke vo gradinkata kade odi moeto dete i dali mi sleduva nesto po osnov na toa deka sum samohrana majka.VI BLAGODARAM
Pocituvana,vo konteks na Vaseto prasawe Ve informirame deka nema osloboduvawe od cenata koja sto ja plakate za prestoj na Vaseto dete vo detska gradinka, odnosno vo momentot od Buxetot na RM ne se participira vo delot na trosocite sto pagaat na tovar na roditelot, a od Buxetot se pokrivaat trosocite do ekonomskata cena na cinewe na prestojot na deteto.
Дали е задолжително изводот на венчаните , изводот на родените на првото и второто дете , со исклучок на новороденото дете како и уверениата за државјнство да се приложат кон барањето во оргинална форма , и не постари од 6 месеци или може да се приложаат без оглед кока се издадени и фотокопие. Со почит.
Pocituvan, Ve informirame deka vo odnos na prasaweto za koi vremenski periot ima vaznost dokumentot istiot ne mora da bide so ponova data na izdavawe, a za ostvaruvawe na pravoto na roditelski dodatok za dete pri ostvaruvaweto na navedenoto pravo ne se podnesuva izvod navencanite.
Дали е задолжително изводот на венчаните , изводот на родените на првото и второто дете , со исклучок на новороденото дете како и уверениата за државјнство да се приложат кон барањето во оргинална форма , и не постари од 6 месеци или може да се приложаат без оглед кока се издадени и фотокопие. Со почит.
Pocituvan, daden e odgovorot.
Кои документи се потребни да се приложуваат кон барањате за остварување на правото на родителски додаток за дете(за трето дете).
Pocituvani, kon baraweto za ostvaruvawe na pravoto na roditelski dodatok za dete (za treto dete) majkata gi podnesuva slednite dokumenti: 1. лична карта од мајката (фотокопија) со оригинал на увид, (а за мајките за кои од личната карта не може да се утврди дека се со постојано место на живеење во Република Македонија последните три години пред поднесување на барањето и доказ со кој се потврдува односно од кој може да се утврди дека се со постојано место на живеење во Република Македонија последните три години, издаден од Министерство за внатрешни работи); 2. доказ за државјанство на мајката; 3. извод од матичната книга на родени за детето; 4. изјава од мајката како поднесувач на барањето дека не живее и не работи во странство; 5.извод односно изводи од матичната книга на родени за детето односно децата од претходниот ред на раѓање на мајката, а ако има починато дете/ца и извод односно изводи од матичната книга на умрените и изјава од мајката за редоследот на раѓања на децата, спрема датумот и часот на раѓањата, запишани во изводот од матичната книга на родени на детето, а ако има починато дете се наведува и датумот и часот на смртта на детето, запишани во изводот од матичната книга на умрени на детето; 6. доказ дека децата од претходниот ред на раѓање не се сместени во установа за социјална заштита, згрижувачко семејство или не се дадени на посвојување, издаден од центарот за социјална работа; 7. доказ дека не и е одземено родителското право на мајката над децата од претходниот ред на раѓање, издаден од центарот за социјална работа; 8. доказ за мајката за извршени задолжителни здравствени прегледи и контроли на мајката за време на бременоста, издаден од соодветна здравствена установа или здравствена легитимација на увид; 9. доказ за вршење на задолжителните вакцинации на детето, издаден од соодветна здравствена установа за трето дете по ред на раѓање, родено од 1 јануари 2009 година; 10. потврда дека детето е запишано и редовно ја следи наставата во основно училиште, издадена од установата во која е запишано - за трето дете по ред на раѓање, родено од 1 јануари 2009 година; 11. потврда за вонредно продолжување на образованието, издадена од образовната установа во која е запишано - за дете кое поради болест или повреда е спречено редовно да ја посетува наставата; 12. потврда за дете дека поради видот и степенот на попреченост не може да се образува, издадена од соодветна здравствена установа. Доказите под реден број 10, 11 и 12 се поднесуваат од започнување на школувањето на детето согласно со закон. За поблиски информации Ве упатуваме на надлезниот центар за социјална работа.
Ве молам дали како самохрана, невработена мајка ми следува некаков паричен месечен додаток? Благодарам.
Почитувана, Ве информираме дека за добивање на конкретен одговор сто мозе да остварите согласно закон потребно е да се обратите во центарот за социјална работа, за да може да Ви дадеме конкретен одговор потребно е да имаме повеке податоци.
Колку е висината на паричниот износ на еднократна парична помош за новороденче Со почит
pocituvan, visinata na ednokratna paricna pomos za novorodence za 2011 godina iznesuva 4.906 денари
Почитувана , дали следува ednokratna paricna pomos ,za трето po red novorodence . со почит
Pocituvan, pravo na ednokratna paricna pomos za novorodence ne sleduva za treto dete, se ostvaruva za prvonovorodeno dete na majkata.
Почитувани. Неодамна ми се роди трето дете и настојувам да ги обезбедам сите потребни документи за Обезбедување на родителски додаток за трето дете. Прашањето ми е, каде да најдам формулар БАРАЊЕ за пополнување. П.С. Преку интернет Благодарам однапред
Pocituvani, Ve informirame deka baraweto za ostvaruvawe na pravoto na roditelski dodatok za dete (za treto dete) moze da go zemete od nadlezniot centar za socijalna rabota.
Почитувани, на ден 20 октомври 2010 год, ми се роди четврто живородено дете , се обратив до службите , и ми беше речено дека настанале измени во законот и дека додаток се додава само за прво и трето дете , додека за второ и четврто престана. Но, после година дена дојдов до сознание дека мајки кои имаат родено четврто дете и после 20 октомври 2010 , имаат решение за остварување на родителски додаток. Сакам да знам дали јас сум измамен од страна на службите и дека можев да го остварам тоа право,и ако е така дали имам право на некоја жалба и да си го барам тоа право родителско право? Однапред ви благодарам !
Почитувани. Ве информираме дека правото на родителски додаток за дете се остварува ако се исполнат условите утврдени со Законот за заштита на децата, со тоа што родителски додаток за дете остварува мајка за своето трето живородено дете, мајката треба да е државјанин на Република Македонија со постојано место на живеење во Република Македонија последните три години пред поднесување на барањето. Правото на родителски додаток за дете го остварува мајка која непосредно се грижи за детето за кое поднела барање, чии деца од претходниот ред на раѓање не се сместени во установа за социјaлна заштита, згрижувачко семејство или не се дадени на посвојување и на која не и е одземено родителското право над децата од претходниот ред на раѓање. Правото на родителски додаток за дете не може да се оствари : -ако мајката за време на бременоста не ги вршела задолжителните здравствени прегледи и контроли согласно со закон; Правото на родителски додаток за дете не може да се оствари односно ќе се изгуби веќе оствареното право, доколку: -не се вршат задожителните вакцинации на детето согласно со закон и - детето не биде запишано и редовно не ја следи наставата во основно училиште согласно со закон. Правото на родителски додаток за дете не може да се оствари ако мајката во моментот на поднесувањето на барањето живее и работи во странство. Надлежен за решавање по барањата за остварување на правото на родителски додаток за дете е центарот за социјална работа надлежен за подрачјето на кое мајката има постојано место на живеење. Редоследот на раѓањата на децата кај правото на родителски додаток за дете се утврдува спрема бројот на живи деца на мајката утврдени во однос на денот на поднесување на барањето за остварување на правото на родителски додаток за дете, спрема датумот и часот на раѓањата запишани во матичната книга на родените. Правото на родителски додаток за дете (за четврто дете) се остваруваше за деца родени заклучно со 11 април 2010 година, согласно донесените измени и дополнувања на Законот за заштита на децата, а потоа за трето дете под услови погоренаведени.
Почитувани, ме интересира дали согласно законот следува паричен надомест за второродено дете и доколку следува кои се условите со кои може да се оствари правото за добивање на надоместокот. Во очекување на Вашиот одгоор однапред Ви благодарам!
Почитувана, согласно Законот за заштита на децата за втородено дете не се остварува право на родителски додаток за дете, Ве упатуваме на центарот за социјална работа да проверите дали мозе да остварите право на детски додаток.
Почитувани, ме интересира дали согласно законот следува паричен надомест за второродено дете и доколку следува кои се условите со кои може да се оствари правото за добивање на надоместокот. Во очекување на Вашиот одгоор однапред Ви благодарам!
Даден е одговор.
Дали следува паричен надоместок /трошоци за починат родител на лице кое е вработено во јавна установа и со кој пропис е тоа регулирано?
Pocituvan, vo odnos na delot od prasaweto so koj propis e regulirano Ve informirame deka e so Zakonot za izvrsuvawe na Buxetot na RM.
Дали следува паричен надоместок /трошоци за починат родител на лице кое е вработено во јавна установа и со кој пропис е тоа регулирано?
Pocituvan, Ve upativme so koj propis e regulirano.
Ve molam da mi odgovorite koi se uslovite za dobivanje penzija za nevrabotena majka koja ce rodi treto dete,dali taa voopsto ne treba da ima ni 1 den staz i koj e iznosot na taa penzija,a isto taka da mi odgovorite kolkav e iznosot na paricniot nadomestok za treto dete i kolku vreme se prima? Vi blagodaram odnapred
Pocituvan, po Zakonot za zastita na deca se ostvaruva pravo na roditelski dodatok za dete (za treto dete), ako se ispolneti uslovite.Period vo koj se vr[i isplata e 10 godini, visinata e 8.048 denari i sekoja godina se usoglasuva so porastot na trosocite od prethodnata godina objaveni vo mesec januari od Drzaven zavod za statistika.Pravo na penzija za treto nema. Согласно Законот за социјална заштита е утврдено дека право на парична помош има мајка која родила четврто живородено дете од 1 јануари 2009 година. Правото го остварува мајка, која се грижела за децата до нивната 18 годишна возраст, која е невработена и не користи право на пензија, по наполнување на 62 години живот. Правото не може да се оствари доколку на мајката и било одземено родителското право над едно од децата.
1395do koga treba da se podnese baraweto za prodolzuvawe na roditelski dodatok za treto dete?do koja data?
Pocituvana,Vo konteks na postavenoto Ve informirame deka baraweto za prodolzuvawe na pravoto na roditelski dodatok za dete so potrebnata dokumentacija se podnesuva najkasno do 31 mart.
Pocituani, do koga trae konkursot za podnesuvawe na dokumenti za treto dete za ovaa godina
Pocituvani, pretpostavuvam deka se interesirate za prodolzuvawe na pravoto na roditelski dodatok do goga e rokot za podnesuvawe na baraweto za prodolzuvawe na pravoto so potrebnata dokumentacija, Ve informirame deka baraweto so potrebnata dokumentacija za prodolzuvawe na pravoto na roditelski dodatok za dete treba do nadlezniot centar za socijalna rabota da gi podnesete najkasno do 31 mart.
Pocituani, do koga trae konkursot za podnesuvawe na dokumenti za treto dete za ovaa godina i dokumenti za detski dodatok
Pocituvana, sigurno se interesirate za prodolzuvawe na pravoto na roditelski dodatok za dete i za prodolzuvawe na pravoto na detski dodatok. Barawata za prodolzuvawe na navedenite prava so potrebnata dokumentacija se podnesuvaat najkasno do 31 mart do nadlezniot centar za socijalna rabota. Ova se odnesuva za prodolzuvawe na pravata.Dokolku se interesirate za ostvaruvawe na pravoto na roditelski dodatok za dete baraweto za ostvaruvawe na pravoto na roditelski dodatok za dete so potrebnata dokumentacija se podnesuva najkasno do tri meseci zivot na deteto. Ve upatuvame da se obratite do nadlezniot centar za socijalna rabota.Ostvaruvaweto i prodolzuvaweto na pravata ne e po konkurs, tuku so podnesuvawe na barawe so potrebna dokumentacija.
Pocituvani, dali sleduva ednokratna paricna pomosh za vtoro dete ili roditelski dodatok, zatoa shto znam deka porano sa davashe? Vi blagodaram.
Pocituvani, Ve indormirame deka za vtoro dete soglasno Zakonot za zastita na decata ne sleduva pravo na roditelski dodatok za dete, a isto ne sleduva i pravo na ednokratna paricna pomos za novorodence.
Pocituvani, ke ve molam da mi kazete dali pri podnesuvanje na na dokumentite potrebni za Baranje za prodolzuvanje na pravoto na roditelski dodatok za dete (treto po red), e potrebno pokraj site prethodni dokumenti da se dostavi i "dokaz za zitelstvo", ako pritoa se ima predvid deka licnata karta na majkata e nova, izvadena na 07.09.2011godina i zivee vo istata opstina, istata adresa kako i prethodnite pati?
pocituvana, rokot za podnesuvawe na barawe za prodolzuvawe na pravoto na roditelski dodatok za dete e do 31 mart 2012 godina,so potrebnata dokumentacija, sigurno ste go spazile rokot, na samoto barawe koe ste go zele od centarot za socijalna rabota tocno se navedeni koi dokumenti se podnesuvaat pri ostvaruvawe na pravoto, a koi pri prodolzuvawe na pravoto, dokazot za postojano mesto na ziveewe vo Republika Makedonija se podnesuva pri ostvaruvaweto na pravoto.
Majka sum na tri deca, najmalata ima dve godini, ne sum vrabotena i niogas ne sum rabotela.dali mi sleduva nekoj detski dodatok za tri deca na nevrabotena majka. mazot mi raboti no ne ostvaruva golemi prihodi.
Pocituvana,Vo konteks na Vaseto prasawe Ve informirame deka Vasiot soprug koj e vraboten ako gi ispolnuvate uslovite moze da ostvari pravo na detski dodatok za Vasite deca, no sepak za konkretni i podetsani informacii vo vrska so ostvaruvaweto na istoto Ve upatuvame na centarot za socijalna rabota.
jas makfiret saipi so zivealisye vo tetovo ulica ohridska35 imamtri deca zemav roditelski dodatok za treto dete skoro 1 godina potoa mi se ukina bideyki nes sum gi napravila kontrolite kay maticnata doktorka no yas sum gi naoravila kay druga doktorka i taa me porodila potoa sum pratila tushba advokatski ieve skoro4 meseci nemam dobieno odgovor dali mi e usvoeno pak roditelskiot dotatok za treto dete ili ne ve milam sakam da znaem bideyki jas sun nevrabotena
Pocituvana, kako sto naveduvate imate povedeno upraven spor so tuzba do upraven sud, vo koj slucaj upravniot sud postapuva po tuzbata.
Pocituvani ako otsekogas imalo davanje na ednokratna pomos za novorodeno dete zosto so poslednive izmeni nema za vtoro novorodeno dete.Od koga e toa taka,poradi koja pricina i na kogo mu tekna da ja ukine.pozdrav
Pocituvan, hronoloski pravoto kako pravo za oprema na novorodence ("bebi paket) se ostvaruvase za prvorodeno dete na majkata , se donesuvani izmeni so koi navedenoto pravo se ostvaruvase za novorodeno dete na majkata, imase i voveden materijalen cenzus za ostvaruvawe na pravoto, pa pravoto od 2009 godina se vostanovi kako ednokratna paricna pomos za novorodence, koe so Zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za zastita na decata donesen od Sobranieto na Republika Makedonija na 30 juni 2009 godina pravoto ednokratna paricna pomos za novorodence se ostvaruva za prvorodeno dete na majkata.
majka sum na 2 deca i sega povtorno sum ostaneta so treto dete koe treba da se rodi vo 2013 godina ,dali ke vazi zakonot i za taa godina za obezbeduvanje na roditelski dodatok za treto dete.so pocit do vas i vasiot odgovor sto ke go dobijam
Поцитувани, во примена е Законот за заштита на децата со кој е регулирано остварувањето на правото на родителски додаток за дете (за трето дете). За поблиски и конкретни информации може да се обратите во центарот за социјална работа.
Pocituvani me interesira zosto dodatoko za treto dete za mesec mart uste ne e isplaten .Jas sum od Vinica.Odnapred vi blagodaram za odgovorot pozdrav.
Поцитувана, проверете во центарот за социјална работа во што е проблемот, бидејќи средства за овој месец беа пуштени според поднесени барања од центрите за социјална работа..
Pocituvani me interesitra zosto paricniot nadomestok za treto dete za masec april uste ne e isplaten vo cela opstina Vinica.Vo centarot za socijalni raboti vo Vinica ni rekoa deka nema dovolno pari pusteno od kaj vas.Koga ke ki gi pustite ostanatite sredstva cekame veke cel mesec. Vi blagodaram za odgovorot.
Pocituvana, poradi precki vo kopjuterskiot sistem vo Makedonska posta ima zastoj vo isplatata na roditelskiot dodatok vo Vinica koj najbrzo ke bide otstranet i isplatata izvrsena.
Pocituvani me interesitra zosto paricniot nadomestok za treto dete za masec april uste ne e isplaten vo cela opstina Vinica.Vo centarot za socijalni raboti vo Vinica ni rekoa deka nema dovolno pari pusteno od kaj vas.Koga ke ki gi pustite ostanatite sredstva cekame veke cel mesec. Vi blagodaram za odgovorot.
daden odgovor.
Каде се вади уверение за жителство и кои документи се потребни?
pocituvana, vo Ministerstvo za vnatresni raboti, na nivniot sajt ima se sto Vi e potrebno vo vrska so vaseto prasawe vo odnos na dokumenti..
Pocituvani, ni se rodi vtoro dete na 20.06.2012 god. Dali ni sleduva ednokratna paricna pomos i koi dokumenti se potrebni. Blagodaram
Pocituvani, soglasno odredbite od Zakonot za zastita na decata za vtoro dete na majkata ne sleduva ednokratna paricna pomos za novorodence (preku centarot za socijalna rabota)
vo pravoto za roditelski dodatok za treto dete pisuva''Правото во случај мајката да не е жива, да го напуштила детето, или од оправдани причини да е спречена непосредно да се грижи за детето, правото наместо мајката може да го оствари таткото или старателот доколку ги исполнува пропишаните законски услови.'' dali vazi i koga majka ima makedonsko drzavjanstvo a raboti i zivee vo stranstvo i e sprecena neposredno da se grizi za deteto tatkoto ima pravo na dodatok?
Почитуван, во контекс на поставеното прашање Ве информираме дека не може да го оствари.Правото на родителски додаток за дете може да го оствари таткото односно старателот доколку мајката од оправдани причини е спречена непосредно да се грижи за детето во случај на: - подолготрајно континуирано болничко лекување на мајката; - сериозно нарушена здравствена состојба на мајката; - студиски престој, усовршување и специјализација на мајката; - одземена деловна способност на мајката.
Би сакала да прашам дали мајка која веќе зема надоместок за четврто дете, ако стапи во работен однос ќе го изгуби правото на родителски додаток? Благодарам
Pocituvani, vo konteks na Vaseto prasawe Ve izvestuvame deka na koristeeto na pravoto na roditelski dodatok za dete ne vlijae materijalniot cenzus, konkretno sto prasuvate ne vlijae dali ste vo raboten odnos ili ne.
Vo odnos na ostvaruvanjeto na pravoto na roditelski dodatok eden od navedenite uslovi e i da decata od prethoden red na raganje da ne se smesteni vo ustanova od oblasta na socijalnata zastita.Me interesira koi se tie ustanovi vo koi deteto ne treba da bide smesteno bidejki i detskite gradinki i dnevnite centri se del od MTSP.Dali ako dete od prethoden red na raganje posetuvalo nekolku meseci dneven centar vo 2007 god. i potoa prekinalo na negovata majka i sleduva pravo na roditelski dodatok za treto dete ako gi ispolnuva site drugi uslovi?
Pocituvana, vo vrska so Vaseto prasawe Ve informirame deka ne se odnesuva na ustanovi za socijalna zastita vo koja decata prestojuvat vo tekot na denot.
Dali vazi zakonot za dodatok za 4 dete? Pozdrav i ubav raboten den.
Pocituvani, soglasno Zakonot za zastita na decata majkata moze ako gi ostvari uslovite da ostvari pravo na roditelski dodatok za dete (za treto dete).Za ostvaruvawe na istoto redosledot se utvrduva spored brojot na zivi deca na majkata pri podnesuvawe na barawe za ostvaruvawe na pravo na roditelski dodatok za dete (za treto dete).
pocituvani me interesira zosto vo opstina Vinica nadomestokot za treto dete ne se isplaka do krajot na mesecot kako sto bese.Sega kasni duri do sredinata na naredniot mesec vo sto e problemot.Vi blagodaram za odgovorot.
Pocituvani, isplatata po pravilo e istovremeno na celata teritorija na RM, po podneseni barawa na sredstva od centrite za socijalna rabota. Vo Vinica od objektivni pricini minatiot mesec imase zastoj za koj od postaveno prasawe od graganin na op[tina Vinica bese podetalno daden odgovor, problemot od posta bese nadminat i se izvrsi isplatata i vo vasata opstina. Ve informirame deka so isplata na pravata od zastita na decata se ocekuva za cela teritorija na Republikata da se otpocne vo tekot na idnata nedela.
dali vazi zakonot za vtoro treto i cetvrto dete do koga ce vazi pozdrav
Pocituvan, Ve informirame deka se ostvaruva pravo na roditelski dodatok za dete (za treto dete), dokolku se ispolnat uslovite za ostvaruvawe na navedenoto pravo soglasno Zakonot za zastita na decata, sto znaci navedenoto pravo ne se ostvaruva za vtoro i cetvrto dete. Za konkretni informacii Ve upatuvame na centarot za socijalna rabota.
pocituvani-jas sum razveden od zenami veke 4 godini pred toa bevme vo brak celi 11 godini od koi imame dve deca koji sudot mi gi dodeli na cuvanje kaj mene.vo meguvreme mojata bivsa zena e premazena i ima dete t.s(treto dete) koe zima pricena pomos sekoj mesec ili nekoj vid penzija dodeka deteto ne napolni 18 god.prasanjeto mi e slednoto:kako e mozno da zima pari za treto dete a dvete deca sa kaj mene ?-------------------------odnapred vi se zablagodaruvam
Почитуван, претпоставувам дека се интересирате за правото на родителски додаток за дете (за трето дете) кое како што наведувате Вашата бивша жена го остварила, Ве информираме дека согласно Законот за заштита на децата може да се оствари право на родителски додаток за дете(за трето дете), со тоа што родителски додаток за дете остварува мајка за своето трето живородено дете, мајката треба да е државјанин на Република Македонија со постојано место на живеење во Република Македонија последните три години пред поднесување на барањето. Правото на родителски додаток за дете го остварува мајка која непосредно се грижи за детето за кое поднела барање, чии деца од претходниот ред на раѓање не се сместени во установа за социјaлна заштита, згрижувачко семејство или не се дадени на посвојување и на која не и е одземено родителското право над децата од претходниот ред на раѓање.
Pocituvan kolega, dali za parite za 2,3 ili 4 dete koi gi dostavuva postarot do adresata na korisnikot na nadomestokot treba da mu se plati postarina na postarot ili ne, bidejki spored nekoi kazuvanja postarive stoopiraat sekoj mesec po 100 ili 200 denari na korisnicite na nadomestokot za 2, 3 ili 4 dete? Znaci dali postarinata od korisnicive na andomestocive treba da se plati?
Pocituvani, vo vrska so Vaseto barawe informacija Ve informirame deka konkretno sto Ve interesira kaj pravoto na roditelski dodatok za dete postarinata e platena, ne paga na tovar na korisnikot na pravoto, sto moze da se vidi i na samite cekcinja. So pocit
za uslugi od detki gradinki ,dali se plaka vo kes za nabavka na materijali za rabota so deteto ili e vkluceno vocenata za prestoj od eden mesec
Pocituvani, Cenata sto sega e plaka roditelot pred se e za pokrivawe na delot sto se odnesuva za ishrana na deteto koe prestojuva vo detska gradinka.
pocituvani ve molam vo 2011godina kolku iznesuva prosecnata plata blagodaram
Pocituvana, dadenena e informacija za dobivawe na odgovorot na vaseto prasawe koe go imate postaveno i vo delot na uslugi za detski dodatok.
me interesira kako odi procedurata za dobivanje na alimentacija za dete od 3 meseci ne sme vencani a covekot zivee vo stanstavo koja e procedurata zasto sum nevrabotena i imam uste edno dete i ne mozam da preziveejam bez finansiska pomos ve molam da mi akzete kade treba da se obratam
Pocituvana, ve informirame dekavo vo vrska so Vaseto prasawe istoto ke go prosledime na odgovor do nadlezniot sektor vo Ministerstvoto od koj ke dobiete odgovor. So pocit.
ме интересера во случај кога се зима додаток за трето дете кое потоа за жал починува се укинува паричната помош,потоа мајката рага уште едно дете дали следува дадомест за трето дете
Pocituvana, kaj ostvaruvaweto na pravoto na roditelski dodatok za dete (za treto dete), ako se ispolneti drugite uslovi, kaj ostvaruvaweto na navedenoto pravo redosledot na ragawata na decata na majkata se utvrduva sprema brojot na zivi deca na majkata utvrdeni vo odnos na denot na podnesuvawe na baraweto za ostvaruvawe na pravoto na roditelski dodatok za dete, sprema datata i casot na ragawata zapisani vo maticnata kniga na rodenite.So pocit
Pocituvani, me intersira kolku iznesuva paricniot nadomestok za 2 dete. Vi blagodaram
Pocituvan, soglasno Zakonot za zastita na decaa ne sleduva nadomestk za vtoro dete (preku centarot za socijalna rabota kako prvostepen organ).
koi se pravilata za majka na dete do 1 god i dali treba na rabota da ja drzat poveke od 8 rabotni casa i dali postoi nekoj zakon za majki na deca do 1 god vo odnos za rabotnoto vreme i nivnite prava vi blagodaram
Pocituvana, za dobivawe na konkreten odgovor na Vaseto prasawe istoto ke go prosledime do Sektorot za rabotni odnosi od koj direktno ke go dobiete odgovorot.So pocit.
Почитувани сакам да прасам дали мајката е обврзана да плака алиментација на дете кое има наполнето 18 г и е кај својот татко? . фала
Pocituvani, ova e prasawe koe treba da go postavite na portalot na Ministerstvoto za pravda za da go dobiete konkretniot odgovor.So pocit
So soprugata imame treto dete me interesira dali na moja traksaciona smetka moze da stignuvaat paricnite sredstva bidejki nejze i e blokirana smetkata i za toa se vodi sudski spor ve molam odgovorete mi najbrzo sto moze odnapred vi blagodaram
Pocituvan, Ve informirame deka ako Vasata sopruga go ostvarila pravoto na Vasa transakciska s-ka ne moze da se dobivaat paricnite sredstva, so otpocnuvawe na dobivawe na transakciska smetka ke gi dobiva majkata na deteto na nejzina transakciska smetka. proverete vo bankite vo odnos na nova transakciska smetka.
dali se uste vazi zakonot za treto dete .,, a deteto treba da se rodi vo juli mesec2013 god
Поцчитуван, во контекс на Вашето прасање Ве информираме дека согласно Законот за заштита на децата може да се оствари право на родителски додаток за дете (за трето дете)со тоа што родителски додаток за дете остварува мајка за своето трето живородено дете, мајката треба да е државјанин на Република Македонија со постојано место на живеење во Република Македонија последните три години пред поднесување на барањето. Правото на родителски додаток за дете го остварува мајка која непосредно се грижи за детето за кое поднела барање, чии деца од претходниот ред на раѓање не се сместени во установа за социјaлна заштита, згрижувачко семејство или не се дадени на посвојување и на која не и е одземено родителското право над децата од претходниот ред на раѓање. Правото на родителски додаток за дете не може да се оствари : -ако мајката за време на бременоста не ги вршела задолжителните здравствени прегледи и контроли согласно со закон; Правото на родителски додаток за дете не може да се оствари односно ќе се изгуби веќе оствареното право, доколку: -не се вршат задожителните вакцинации на детето согласно со закон и - детето не биде запишано и редовно не ја следи наставата во основно училиште согласно со закон. Правото на родителски додаток за дете не може да се оствари ако мајката во моментот на поднесувањето на барањето живее и работи во странство. Надлежен за решавање по барањата за остварување на правото на родителски додаток за дете е центарот за социјална работа надлежен за подрачјето на кое мајката има постојано место на живеење. Барањето за остварување на правото на родителски додаток за дете со потребната документација се поднесува најдоцна до наполнети три месеци живот на детето и правото на родителски додаток за дете се остварува од месецот во кој настанало раѓањето на детето. Редоследот на раѓањата на децата кај правото на родителски додаток за дете се утврдува спрема бројот на живи деца на мајката утврдени во однос на денот на поднесување на барањето за остварување на правото на родителски додаток за дете, спрема датумот и часот на раѓањата запишани во матичната книга на родените. за дете(за трето дете).
dali se uste vazi zakonot za treto dete .,, a deteto treba da se rodi vo juli mesec2013 god
Даден одговор.
dali se uste vazi zakonot za treto dete .,, a deteto treba da se rodi vo juli mesec2013 god
Даден одговор
dali se uste vazi zakonot za treto dete .,, a deteto treba da se rodi vo juli mesec2013 god
Даден одговор
dali se uste vazi zakonot za treto dete .,, a deteto treba da se rodi vo juli mesec2013 god
Даден одговор
dali se uste vazi zakonot za treto dete .,, a deteto treba da se rodi vo juli mesec2013 god
Даден одговор
dali se uste vazi zakonot za treto dete .,, a deteto treba da se rodi vo juli mesec2013 god
Даден одговор
Pocituvani dali moze nekoj da mi kaze do kade se predmetite za treto dete da se resat cekam edna godina nikako odgovor da dobijam zatoa sto mi e ukinato.brojot na predmetot mi e Y4 197/12.Odnapred vi blagodaram
Pocituvana, vo vrska so Vaseto prasawe od istoto spored dadeniot broj Vie kaj Upraven sud imate zavedeno upraven spor.So pocit
Pocituvana jas ziveam vo hrvatska cerkata ziveat vo makedonija ima 2 deca sega je rodila treto dete I bila je sve normalno tamo kaj maticniot ginekolog ima praeno kontrolite tamo ali deteto se rodi vo hrvatska I sega normalno je upisano vo maticana sluzba vo makedonija sega je tamo I tamo ziveat ednoto deto idva vo skolo vo makedonija I Dali sleduvat roditelski dodatok vi blahodaram
Почитуван, родителски додаток за дете остварува мајка за своето трето живородено дете, мајката треба да е државјанин на Република Македонија со постојано место на живеење во Република Македонија последните три години пред поднесување на барањето. Правото на родителски додаток за дете го остварува мајка која непосредно се грижи за детето за кое поднела барање, чии деца од претходниот ред на раѓање не се сместени во установа за социјaлна заштита, згрижувачко семејство или не се дадени на посвојување и на која не и е одземено родителското право над децата од претходниот ред на раѓање. Правото на родителски додаток за дете не може да се оствари : -ако мајката за време на бременоста не ги вршела задолжителните здравствени прегледи и контроли согласно со закон; Правото на родителски додаток за дете не може да се оствари односно ќе се изгуби веќе оствареното право, доколку: -не се вршат задожителните вакцинации на детето согласно со закон и - детето не биде запишано и редовно не ја следи наставата во основно училиште согласно со закон. Правото на родителски додаток за дете не може да се оствари ако мајката во моментот на поднесувањето на барањето живее и работи во странство. Надлежен за решавање по барањата за остварување на правото на родителски додаток за дете е центарот за социјална работа надлежен за подрачјето на кое мајката има постојано место на живеење. Барањето за остварување на правото на родителски додаток за дете со потребната документација се поднесува најдоцна до наполнети три месеци живот на детето и правото на родителски додаток за дете се остварува од месецот во кој настанало раѓањето на детето. Редоследот на раѓањата на децата кај правото на родителски додаток за дете се утврдува спрема бројот на живи деца на мајката утврдени во однос на денот на поднесување на барањето за остварување на правото на родителски додаток за дете, спрема датумот и часот на раѓањата запишани во матичната книга на родените. Со почит
Kako prvo sakam da vi gi cestitam novogodishnite i boziknite praznici.Dali moze da mi kazete koi dokumenti se potrebni za obnova za roditelski dodatok za treto dete za 2013 godina odnapred blagodaram.
Blagodaram na cestitkite a voedno i na Vas Vi posakuvam se najubavo, vo vrska so prasaweto Ve informiram deka za prodolzuvawe na pravoto na roditelski dodatok za dete (za treto dete) majkata do 31 mart 2013 g. do nadlezniot centar treba Kon baraweto za prodol`uvawe na pravoto да поднесе важечка лична карта од мајката само на увид за докажување на идентитетот и постојаното место на живеење и gi поднесувам - изјава од мајката како подносител на барањето дека не живее и не работи во странство - доказ дека децата од претходниот ред на раѓање не се сместени во установа за социјална заштита, згрижувачко семејство или не се дадени на посвојување, издаден од центарот за социјална работа; - доказ за вршење на задолжителните вакцинации на детето, издаден од соодветна здравствена установа за трето дете по ред на раѓање, родено од 1 јануари 2009 година; Ве информирам дека образецот барање мозе да го најдете и на порталот на Министерството во делот кај прописи-правилници од областа на заштита на децата. со почит
postovane.imam dve deca bi sakala da prasam dali bez vencane moze da dobivam za treto dete roditeski dodadok
Pocituvana, ostvaruvaweto na pravoto na roditelski dodatok za dete (za treto dete) ne e povrzano so formirawe na bracna zaednica na majkata,
POCITUVANI ke ve molam imam 3 deca ibremena sum vo 2ri mesec dali ke mi sleduva nadomestok za 4to dete vi blagodaram poz
Pocituvana,vo konteks na Vaseto prasawe Ve informirame deka pravoto na roditelski dodatok za dete soglasno Zakonot za zastita na decata ne Ve sleduva za cetvrto dete, So pocit
Pocituvani ke ve molam da mi odgovorite jas imam tri deca na nijedno ne primam nikakva paricna pomos nesme vraboteni ni jas ni mazotmi a bremensum 5 meseci so cetvrtoto kolku sto razbrav ne sleduva nadomestok no zosto dali ako ni paga natalitetot gospodata sto go donele zkonot mislat deka samo so treto dete situacijata ke bide podobra sto za nas sto sme reseni da imame poveke deca?Namesto da bideme nagradeni nas ni se skratuvat pravata.
Pocituvani, pravoto na roditelski dodatok za dete soglasno Zakonot za zastita na decata se ostvaruva za treto dete,soglasno navedeniot zakon ne se ostvaruva za cetvrto dete navedenoto pravo.Voedno Ve informiram deka odgovor na navedenoto prasawe na Vasiot mejl direktno na prasaweto od Sektorot za zastita na decata Vi e daden odgovor.bidejki ne ste vraboteni i ne ostvaruvate nikakva paricna pomos obratete se vo sluzbite na centarot za socijalna rabota za moznosta od ostvaruvawe na nekoe pravo.So pocit
Pocituvani ke ve molam da mi odgovorite koga ke zememe za mesec dekemvri 2012 god.roditelski dodatok za treto dete odnapred blagodaram za odgovorot.
Pocituvani, vo tekot na ovaa nedela.So pocit
почитувани ме интересира дали воопшто ги разгледувате пресудите од управниот суд и какава важност тие пресуди имаат кај вас. имено од управниот суд добив пресуда во моја корист (у-4 бр.840/2010) каде судот ја прифаќа мојата тужба и го враќа предметот на повторно разгледување кај вас со што бараат цитирам...должни сте да ги имате предвид сваќањата на судот,правилно да го применувате законот и да донесувате правилни и законити одлуки... И после оваа пресуда вашето Министерството едноставно со copy-paste повторно ја донесува истата одлука и воопшто не го ни прифаќа мислењето на судот...за на крај повторно да ми кажете дека имам право на тужба до управниот суд ??? уште колку пати ??? не ми е јасно кој во државата е задолжен да ги толкува законите...
Pocituvan, vo vrska so navedenoto vo postapkata od vtorostepeniot organ e potvrdeno resenieto na prvostepeniot organ i se ma pravo na tuzba do Upravniot sud. So pocit
Дали има еднократна помош за второ дете како што има за прво новородено?
Pocituvani, pravoto na ednokratna paricna pomos za novorodence koe se ostvaruva preku centrite za socijalna rabota kako prvostepen organ e za prvorodeno dete na majkata, za vtororodeno dete ne se ostvaruva preku centrite za socijalna rabota.So pocit
Pocituvani me interesira dali i ovaa godina ke docnat primanjata za roditelski dodatok za treto dete kako minatata 2012 primivme prvpat duri vo maj mesec obnovata ja napravivme sega vo januari za 2013 godina odnapred blagodaram na odgovorot.
Pocituvani, Ve informirame deka isplatata se vrsi po doneseno resenie, vo konkretniot slucaj resenie za prodolzuvawe na pravoto.Centrite za socijalna rabota samo po doneseni resenija ja vrsat isplatata po prethodno dostaveni barawa za sredstva po istite. Sto znaci po dobivawe na barawa na sredstva po doneseni resenija Ministerstvoto obezbeduva sredstva od Ministerstvoto za finansii i se vrsi isplata na korisnicite.So pocit
majka sum na 3 maloletni deca nevrabotena prasanjeto e dali me sleduva zdravstvena zastita na decata roditelski dodatok a soprugot ne ostvaruva golemim prihodi inaku 3 to dete e rodeno vo 2007 god
Pocituvani, Ve informirame deka za treto dete rodeno vo 2007 godina ne sleduva roditelski dodatok za dete. So pocit
Zdravo.Bi sakal da dobijam odgovor imam edno dete i sega cekame bliznaci.Dali ke sleduva dodarok za treto dete.?blagodaram
Pocituvani, ako majkata gi ispolnuva uslovite soglasno Zakonot za zastita na decata moze da go ostvari pravoto na roditelski dodatok za dete (za treto dete). Za pobliski informacii Ve upatuvame na centarot za socijalna rabota. So pocit
Pocituvani ako moze da mi odgovorite koga ke zememe za mesec januari roditelski dodatok za treto dete dokumentite se obnoveni vo januari 2013god.odnapred blagodaram na odgovorot.
Pocituvani, Ve informirame deka isplatata se vrsi po doneseno resenie, vo konkretniot slucaj resenie za prodolzuvawe na pravoto.Centrite za socijalna rabota samo po doneseni resenija ja vrsat isplatata po prethodno dostaveni barawa za sredstva po istite. Sto znaci po dobivawe na barawa na sredstva po doneseni resenija Ministerstvoto obezbeduva sredstva od Ministerstvoto za finansii i se vrsi isplata na korisnicite.So pocit
почитувани јас сум украинка до 11 10 2013 наполнувам 3 години како сум во македонија.регистрирани сме со сопругот.користам лк за странциа стално зивеалисте ми е тука во мк.прво имавме 1 дете по гогина и пет месеци добивме близнаци.со сета доставена документација за трето дете бевме одбиени.децата се водат како држвјани на македонија.па како да не ни следува.ве молам одговорете ми однапред ви благодарам.
Pocituvana, vo konteks na Vaseto prasawe Ve informirame deka uslov za ostvaruvawe na pravoto na roditelski dodatok (za treto dete) od majkata e da e drzavjanin na Republika Makedonija so postojano mesto na ziveewe vo Republika Makedonija poslednite tri godini pred podnesuvawe na baraweto. So pocit
Jas sum vrabotena no mojot soprug ne e. sekoj moment ocekuvame prinova.dali poradi toa shto soprugot mi e nevraboten ni sleduva nekoj dodatok za novorodence ili ednokratna pomosh? inaku sme od o. Centar. blagodram
Pocituvani, od prasaweto proizleguva deka se interesirate za ostvaruvawe na pravo na prvorodeno dete. Moze soglasno Zakonot za zastita na decata da se ostvari pravo na ednokratna paricna pomos za novorodence ako e prvonovorodeno dete na majkata i ako gi ispolnuvate uslovite.Materijalniot cenzus ne vlijae na ostvaruvawe na ova pravo. Se ostvaruva pravoto preku centarot za socijalna rabota na cie podracje majkata ima postojano mesto na ziveewe (spored licna karta), baraweto se podnesuva do nadlezniot centar najkasno do napolnuvawe na tri meseci zivot na deteto. Moze da proverite dali i Vasata op[tina dava nekoja pomos za novorodence. So pocit
zdr jas se naogam vo strano ne sum vo moznos da se vratam do 31 mart dali narednata 2014 ke mozam da obnovam dukumenti ne rabotam vo stransvo sum na lekuvajne so mojot soprug ne sum vo moznos da go ostavam sam poz
Pocituvani, baraweto za prodolzuvawe na pravoto na roditelski dodatok za dete treba da go podnesete do 31 mart 2013 godina.
dali keme sleduva za 3 dete sto kese rodi vo yuni yasum ot kocani wi blagodaram
почитувана, доколку мајката ги исполнува условите согласно Законот за заштита на децата мајката може да оствари право.Конкретно родителски додаток за дете остварува мајка за своето трето живородено дете. Правото го остварува мајка која е државјанин на Република Македонија со постојано место на живеење во Република Македонија последните три години пред поднесување на барањето.Правото на родителски додаток го остварува мајка која непосредно се грижи за детето за кое поднела барање, чии деца од претходниот ред на раѓање не се сместени во установа за социјална заштита, згрижувачко семејство или не се дадени на посвојување и на која не и е одземено родителското право над децата од претходниот ред на раѓање. Правото не може да се оствари ако мајката за време на бременоста не вршела здравствени прегледи и контроли кај избран лекар-специјалист по гинекологија и акушерство. Правото не може да се оствари ако мајката во моментот на поднесувањето на барањето живее и работи во странство. Во случај мајката да не е жива, да го напуштила детето, или од оправдани причини да е спречена непосредно да се грижи за детето, правото наместо мајката може да го оствари таткото или старателот доколку ги исполнува условите . Оправдани причини се: -подолготрејно континуирано болничко лекување на мајката; -сериозно нарушена здравствена состојба на мајката; -студиски престој, усовршување и специјализација на мајката; и -одземена деловна способност на мајката. По барање за остварување на правото за родителски додаток за дете решава центарот за социјална работа надлежен за подрачјето на кое мајката има постојано место на живеење. Барањето за остварување на правото на родителски додаток за дете со потребната документација се поднесува до надлежниот центар за социјална работа, најдоцна до наполнети три месеци живот на детето и правото на родителски додаток за дете се остварува од денот на раѓањето на детето. Редоследот на раѓањата на децата кај правото на родителски додаток за дете се утврдува спрема бројот на живи деца на мајката утврдени во однос на денот на поднесување на барањето за остварување на правото на родителски додаток за дете, спрема датата и часот на раѓањата запишани во матичната книга на родените, кој редослед се утврдува на ист начин и во случаите кога мајка ќе роди повеќе деца одеднаш.
vaka edno malku delikatno prasanje:prvoto dete mi e masko pa vo mesec oktomvri 2012 mi se rodija bliznacinja taka sto posle cetiri dena mi pocina edno od bliznacinjata sega dali me sleduva paricen nadomest za treto dete i kolkav e vremenskiot period za podnesuvanje na dokumentite ve molam za odgovorr odnapred blagodaram.
Pocituvani, Pri ostvaruvawe na pravoto na roditelski dodatok za dete potrebno e da se ispolnat utvrdenite uslovo so Zakonot za zastitata na decata a redosledot na ragawata na decata se utvrduva spored brojot na zivi deca koga se podnesuva baraweto.
Ve molam ako moze da mi ogovorite koga ke zememe za mesec januari 2013 god. roditelski dodatok za treto dete odnapred blagodaram.
Pocituvani, isplata na pravata od zastita na decata, a so toa i na pravoto na roditelski dodatok za dete se vrsi po doneseni resenija, Ve unformirame dokolku ne ste podnele barawe za prodolzuvawe na pravoto na roditelski dodatok za dete toa da go napravite, rokot e do 31 mart 2013 godina.Ve informirame deka za mesec januari se vrsese isplata na navedenoto pravo, Proverete vo nadlezniot centar za socijalna rabota dokolku ste podnele barawe za prodolzuvawe na pravoto dali Vi e doneseno resenie. So pocit
Moze li da mi odgovorite dali ne sleduva ednokratna paricna pomos za vtoro novorodeno dete .i ako sleduva koj dok. se potrebni za podnesuvanje..blagodaram
Pocituvani, za vtorodeno dete ne se ostvaruva pravo na ednokratna paricna pomos za novorodence preku centarot za socijalna rabota kako prvostepen organ, proverete dali Vasata opstina dava paricen nadomestok. so pocit
Pocituvani,vo vrska za ispatata za treto dete, posledni pati koi primiv se na 25.01 i bea za mesec Dekemvri.Od togas nemam zemeno nikakvi pari a resenieto za prodolzuvanje na pravoto mi e gotovo uste na pocetok na mesec Mart.Vo predhodnoto pismo ste odgovorile deka isplata e veke vrsena za Januari, togas koga mozam jas da ocekuvam
Pocituvana, isplata se vrsi po doneseno resenie, centrite samo po doneseni resenija, vo konkretniot slucaj za prodolzuvawe na pravoto (koe kako sto naveduvate Vi e prodolzeno i Vi e doneseno resenie) vo toj slucaj so narednata isplata bi trebalo da Vi se isplatat za januari i fevruari. So pocit
Детето е родено 15 април 2008 дали следува додаток за трето дете
Pocituvani, vo konteks na postavenoto prasawe Ve informirame deka pravo na roditelski dodatok za dete, za treto dete ne sleduva.So pocit
Детето е родено 15 април 2008 дали следува додаток за трето дете
Daden odgovor.
Почитувани, Жители сме на општина К.Вода. Можете ли да ме информирате каде треба да се поднесат документите за додаток за трето дете? Дали се поднесува само еднаш или секоја наредна година? Дали како доказ за редовни прегледи потребна е само „Мајчина Книшка“ или може да се поднесе потврда од матичниот гинеколог, бидејки книшката е изгубена?
Pocituvani, Se interesirate dali sekoja godina se podnesuva barawe, Na ostvareno pravo na roditelski dodatok za dete, sekoja godina se podnesuva barawe so dokumenti za prodolzuvawe na pravoto.Baraweto za prodolzuvawe na pravoto se podnesuva do 31 mart. Zatoa Ve informirame dokolku toa ne ste go napravile bidejki rokot za podnesuvawe na barawe za prodolzuvawe sega do 31 mart 2013 godina toa vednas da go napravite, pri prodolzuvaweto ne Vi treba dokaz za kontrolni pregledi na majkata. Baraweto go podnesuvate vo centarot vo koj ste go ostvarile pravoto. So pocit
Pocituvani ve molam da mi odgovorite koga ke zememe za mesec januari roditelski dodatok za treto dete 2013 god. dokumentite se obnoveni vo januari mesec i e doneseno reshenie za prodolzuvanje odnapred mnogu blagodaram za odgovor pozz.
Pocituvani, dokolku e doneseno resenie za prodolzuvawe na pravoto, kako sto naveduvate, a dosega ne Vi e isplateno, bi trebalo so narednata isplata da Vi bide izvrsena isplata, nemozeme da proverime vo nadlezniot centar za socijalna rabota bidejki ne rspolagame so konkretni podatoci. So pocit
Почитувани, Ке ве замолам да ми казете дали следува додаток за трето дете, ако двете родители се на работен однос? Благодарам
Pocituvani,vo konteks na postavenoto prasawe Ve informirame za ostvaruvawe na pravoto na roditelski dodatok za dete (za treto dete) ne vljae materijalnata sostojba, dokolku se ispolneti uslovite utvrdeni so Zakonot za zastita na decata.So pocit
Pocituvani,dali se uste vazi zakonot za treto deto,jas treba da se porodam vo dekemvri(ce vazi li togas)So pocit
Почитувана, согласно Законот за заштита на децата може да се оствари право на родителски додаток за дете (за трето дете).Доколку мајката ги исполнува условите согласно Законот за заштита на децата мајката може да оствари право.Конкретно родителски додаток за дете остварува мајка за своето трето живородено дете. Правото го остварува мајка која е државјанин на Република Македонија со постојано место на живеење во Република Македонија последните три години пред поднесување на барањето.Правото на родителски додаток го остварува мајка која непосредно се грижи за детето за кое поднела барање, чии деца од претходниот ред на раѓање не се сместени во установа за социјална заштита, згрижувачко семејство или не се дадени на посвојување и на која не и е одземено родителското право над децата од претходниот ред на раѓање. Правото не може да се оствари ако мајката за време на бременоста не вршела здравствени прегледи и контроли кај избран лекар-специјалист по гинекологија и акушерство. Правото не може да се оствари ако мајката во моментот на поднесувањето на барањето живее и работи во странство. Во случај мајката да не е жива, да го напуштила детето, или од оправдани причини да е спречена непосредно да се грижи за детето, правото наместо мајката може да го оствари таткото или старателот доколку ги исполнува условите . Оправдани причини се: -подолготрејно континуирано болничко лекување на мајката; -сериозно нарушена здравствена состојба на мајката; -студиски престој, усовршување и специјализација на мајката; и -одземена деловна способност на мајката. По барање за остварување на правото за родителски додаток за дете решава центарот за социјална работа надлежен за подрачјето на кое мајката има постојано место на живеење. Барањето за остварување на правото на родителски додаток за дете со потребната документација се поднесува до надлежниот центар за социјална работа, најдоцна до наполнети три месеци живот на детето и правото на родителски додаток за дете се остварува од денот на раѓањето на детето. Редоследот на раѓањата на децата кај правото на родителски додаток за дете се утврдува спрема бројот на живи деца на мајката утврдени во однос на денот на поднесување на барањето за остварување на правото на родителски додаток за дете, спрема датата и часот на раѓањата запишани во матичната книга на родените, кој редослед се утврдува на ист начин и во случаите кога мајка ќе роди повеќе деца одеднаш. Со почит
Dali Zakonot za treto dete ce vazi do krajot na godinava,moeto dete treba da se rodi vo dekemvri,vi blagodaram
Даден одговор
Почитувани, ве молам да ми одговорите на ова прашање. Според ова што читав до сега, Правото за додаток за трето дете имаат сите мајки кои за време на бременоста вршела здравствени прегледи и контроли кај избран лекар-специјалист по гинекологија и акушерство. Дали тоа подразбира и прегледи во приватни ординации како што се Ремедика, Систина и други. Благодарам
Pocituvani, za ostvaruvawe na pravoto na roditelski dodatok za dete (za treto dete) potrebno e da bidat ispolneti utvrdenite uslovi soglasno Zakonot za zastita na decata.Vo odnos na postavenoto prasawe, majkata za vreme na bremenosta treba da vrsi zdravstveni pregledi i kontroli kaj izbran lekar specijalist po ginekologija i akuserstvo.Bez ogled na toa kade se vrseni pregledite i kontrolite(vo javna ili privatna zdravstvena ustanova) kaj izbraniot lekar specijalist po ginekologija i akuserstvo istite treba da bidat evidentirani.So pocit
me interesira koga ke se isplatat parite za mesec mart za cetvrto dete
Pocituvani, vo kontekas na Vaseto prasawe Ve informirame deka isplatata na pravoto na roditelski dodatok za dete, e so dinmika isplata vo tekovniot mesec za prethodniot mesec, se ocekuva isplata vo vtorata polovina na mesec april. So pocit
Pocituvani ve molam ako moze da mi kazete koga ke ima isplata za mesec januari roditelski dodatok za treto dete odnapred blagodaram.
Pocituvani, so isplata na roditelski dodatok za dete e otpocnato i se vrsi, konkretno isplata se vrsi po doneseno resenie za ostvaruvawe, odnosno prodolzuvawe na pravoto na roditelski dodatok za dete, se nadevame deka ste podnele barawe za prodolzuvawe na pravoto na roditelski dodatok za dete, po koe se nosi resenie, i samo po doneseno resenie se vrsi isplata, Ve molime proverete vo nadlezniot centar za socijalna rabota, So pocit
POCITUVANI KE VE MOLAM DA MI ODGOVORITE KOGA KE SE ISPLATAT PARITE ZA TRETO DETE NEMAM ZEMENO OD JANUARI PA NAVAKA RECISI ZA TRI MESECI A RESENIETO MI E DOSTAVENO I E VI NAJDOBAR RED KOGA NAJDOCNA DA GI OCEKUVAM PARITE BLAGODARAM
Pocituvana, ovie denovi ke se otpocne so isplata na pravoto za mesec mart, dokolku resenieto vi e doneseno pred podnesuvaweto na baraweto na sredstva od centarot za socijalna rabota, bi trebalo vo ovaa isplata da gi dobiete sredstvata od januari do mart, So pocit
podnesov baranje za ednokratna pomos za prvorodeno dete, i dobiv resenie pred 5 nedeli, ama parite seuste ne se stignati. koga ke stignat? inace sum od Biitola, kade treba da prasam?
Pocituvana, Ve informirame deka bidejki ste dobile resenie deka so isplatata sega vo april bi trebalo da Vi se izvrsi isplata, bidejki isplata se vrsi po doneseno resenie, a potoa od strana na sentarot za ostvarenite prava vo prethodniot mesec se baraat sredstva vo naredniot mesec. Moze da proverite vo centarot za socijalna rabota vo Bitola, ne raspolagame so celosni podatoci za da moze da proverime. So pocit
jas sum od ohrid,samohrana majka sum na 9 godisno since.nevrabotena sum i korisnik na socijalna pomos.me ineteresira dali osven socijalnata pomos me sleduva nesto drugo,nekakov drug dodatok-odnapred blagodaram !
Pocituvana, dokolku socijalnata pomos e edinstven prihod vo Vaseto semejstvo ne moze da se ostvari pravo na detski dodatok , smetame deka e potrebno da se obratite vo centarot za socijalna rabota vo koj ke dobiete konkretni informacii po prestavuvawe na Vasata selosna semejna i materijalna sostojba.So pocit
Дали за четврто дете следува родителски додаток ?
Pocituvani, za cetvrto dete ne sleduva pravo na roditelski dodatok za dete.
pocituvani jas sum majka na dve deca bliznaci sega ocekuvam treto dete So gospod napred se da e vo red dali mi sleduva paricen nadomest za treto dete Bagodaram
Почитувана, доколку ги исполнувате условите утврдени со Законот за заштита на може да го остварите правото на родителски додаток за дете (за трето дете). Конкретно родителски додаток за дете остварува мајка за своето трето живородено дете. Правото го остварува мајка која е државјанин на Република Македонија со постојано место на живеење во Република Македонија последните три години пред поднесување на барањето.Правото на родителски додаток го остварува мајка која непосредно се грижи за детето за кое поднела барање, чии деца од претходниот ред на раѓање не се сместени во установа за социјална заштита, згрижувачко семејство или не се дадени на посвојување и на која не и е одземено родителското право над децата од претходниот ред на раѓање. Правото не може да се оствари ако мајката за време на бременоста не вршела здравствени прегледи и контроли кај избран лекар-специјалист по гинекологија и акушерство. Правото не може да се оствари ако мајката во моментот на поднесувањето на барањето живее и работи во странство. Во случај мајката да не е жива, да го напуштила детето, или од оправдани причини да е спречена непосредно да се грижи за детето, правото наместо мајката може да го оствари таткото или старателот доколку ги исполнува условите . Оправдани причини се: -подолготрејно континуирано болничко лекување на мајката; -сериозно нарушена здравствена состојба на мајката; -студиски престој, усовршување и специјализација на мајката; и -одземена деловна способност на мајката. По барање за остварување на правото за родителски додаток за дете решава центарот за социјална работа надлежен за подрачјето на кое мајката има постојано место на живеење. Барањето за остварување на правото на родителски додаток за дете со потребната документација се поднесува до надлежниот центар за социјална работа, најдоцна до наполнети три месеци живот на детето и правото на родителски додаток за дете се остварува од денот на раѓањето на детето. Редоследот на раѓањата на децата кај правото на родителски додаток за дете се утврдува спрема бројот на живи деца на мајката утврдени во однос на денот на поднесување на барањето за остварување на правото на родителски додаток за дете, спрема датата и часот на раѓањата запишани во матичната книга на родените, кој редослед се утврдува на ист начин и во случаите кога мајка ќе роди повеќе деца одеднаш.
pocituvani dali sleduva paricen nadomest za vtoro rodeno dete?
Pocituvana,pretpostavuvam deka se interesirate za pravoto na roditelski dodatok za dete, soglasno Zakonot za zastita na decata za vtoro rodeno dete ne se ostvaruva.So pocit
pocituvani jas na 4 mart se porodif so 3 dete dokumentite gi podnsovme po edna nedela od poroduvaneto no se uste nemame dobieno resenie ve molam da mi kazete kolku vreme treba da cekame za da ni dojt resenieto bi blagodaram odnapred
Pocituvani Centarot za socijalna rabota vo rok od 60 dena treba da odluci po dostavenoto barawe.
dali seuste vazi zakonot za cetvrto dete i kjoi se povolnostite
PocituvanSoglasno zakonot za za[tita na deca roditelski dodatok se obezbeduva samo za treto dete.
pocitavani rodiv 5 deca pred edna nedela podadovme dokumentite za plata 500 000 evra i koga ke mi dojdat parite pocituvani
Pocituvani, Prasanjeto nee jasno postaveno. Za koe pravo ste podnele barawe i kade, a i visinata na pravoto????
pocituvani ne saakm da posetsm ginikolog pri sto sum mala imam 14 god sum nemala odnos a vo vaginata imam strasni bolki steganja ... kako da ja smiram bolkata ?? ve molam pomos
Pocituvana Prasaweto treba da go postavite na portalot na ministerstvoto za zdravstvo
Pocituvani!Barame odgovor na prasanje vo vrska so poveke zivorodeni deca i toa poslednoto (8 dete) e rodeno pred eden mesec a denes e 22.05.2013,inaku se raboti za semejstvo koe zivee vo opstina Kisela Voda ,toa e semejstvo so samo eden vraboten (tatkoto) bideki majkata se grizi za decata od koi najstaroto ima 15 godini i e prva godina vo sredno obrazovanie.Semejstvoto Blazevski prethodno ima pobarano roditelski dodatok no nema nisto dobieno kako odgovor deka tretoto i cetvrtoto dete se rodeni pred donesuvanje na zakonot za roditelski dodatok.Bi ve zamolila za odgovor na toa dali postoi nesto sto bi mozele da go ostvarat kako dodatok bideki smetam deka ne e vo red ova semejstvo da ne dobie nisto a ima semejstva kade dvajcata roditeli se vraboteni a voedno i primaat dodatok za treto dete, a da ne zboruvame i za toa deka istoto ova semejstvo sto prima dodatok za treto dete e dobro situirano i imaat svoj biznis....kade e tuka pravdata,a postojano se zboruva za natalitetot i denot na semejstvoto????????? Pozdrav! Se nadevam na brz odgovor i dokolku e pozitiven sto bi trbalo od dokumentacija za ostvaruvanje na ova pravo. Bliska rodnina na semejstvoto!
Pocituvani,soglasno Zakonot za zastita na decata , roditelski dodatok majkata ostvaruva za treto zivo dete po red na ragawe . Ova pravo e vovedeno od 1.1.2009 godina i ne se ostvaruva vo zavisnost od materijalna sostojba na semejstvoto.
ke mii se rode bebe juni 2013 4 dete dali imam pravo
Pocituvani, vo konteks na postavenoto prasawe Ve informirame deka nemate pravo.So pocit
majka sum na 3 deca ne sum primatel na roditelski dodatok zasto deteto e rodeno vo 2007 nevrabotena sum dali go ostvaruvam pravoto na detski dodatok zasto site 3 deca se ucenici
Pocituvani, dokolku i tatkoto na decata ne e vo raboten odnos, penzioner.. soglasno Zakonot za zastita na decata ne se obezbeduva pravo na detski dodatok, a dokolku e vo raboten odnos, penzioner..vo zavisnost od visinata na prihodite na semejstvoto moze da se ostvari pravo na detski dodatok. Za da se proveri ispolnetosta na uslovite za ostvaruvawe na pravo na detski dodatok potrebno e da se obratite do nadlezniot centar za socijalna rabota.So pocit
Почитувани, Ги исполнувам сите точки од законот за заштита на децата за паричен надоместок за трето дете,единствен проблем ми е точката за вакцинација,имено во потесното семејство има голем ризичен фактор од наследни алергии (претходните две деца и споругот) со бурни реакции и компликации,дали со некаква изјава (или друг документ) можи да се компензира потврдата за вакцинација дека истата не е сторена од негрижа или занемарување туку со свесно одложување од здравствени причини за да се оствари правото на надоместокот ? Благодарам однапред.
Pocituvana, Soglasno Zakonot za zastita na decata i podzakonskite akti, za ostvaruvawe na pravoto na roditelski dodatok za dete zadolzitelno e vakcinirawe na deteto soglasno so zakon. Dokolku vo tekot na koristewe na pravo na roditelski dodatok od opravdani pricini ne moze da se izvrsi vakcinacija soglasno zakon, korisnikot na pravoto treba da dostavi dokaz od soodvetna zdravstvena ustanova deka vakcinacija ne moze da se izvrsi. Po otstranuvawe na pricinite, korisnikot na pravoto treba da dostavi potvrda od soodvetna zdravstvena ustanova , za dopolnitelno izvrsenata vakcinacija na deteto. So pocit.
Четврта година по ред поднесувам документи за паричен надоместок за трето дете.Досега не е пристигнато решението ,ниту почната исплата.Минатата година овој период веќе редовно пристигнуваа средствата.Живеам во општина Центар,кога да очекувам одговор?
Pocituvani, Ve izvestuvame deka pravoto na roditelcki dodatok za dete se redovno isplatuva . Zosto dosega nee postapeno po vaseto baraweto ke mora da proverite vo centarot za socijalni raboti kade sto e i podneno baraweto ili pak da ni dostavite brojot na resenieto za ostvaruvawe na pravoto i ime i prezime na nositelot na pravoto za da mozeme sluzbeno da proverime.
Четврта година по ред поднесувам документи за паричен надоместок за трето дете.Досега не е пристигнато решението ,ниту почната исплата.Минатата година овој период веќе редовно пристигнуваа средствата.Живеам во општина Центар,кога да очекувам одговор?
Pocituvani, Prasaweto e veke odgovoreno.
dali seuste vazi pravoto za cetvrto dete? jas sum veke korisnik na rod. dodatok za treto dete, imam tri deca. moeto prasanje e dali ke zemam i za cetvrto dokolku rodam uste edno? odnapred Vi blagodaram
Почитувана, согласно Законот за заштита на децата за четврто дете не Ви следува право на родителски додаток за дете.Со поцит
Pocituvani dali znaete koj e tovcen datum za isplakajne za treto dete
Pocituvana,Ve informirame deka vo tekot na ovaa nedela ke se vrsi isplata na pravoto na roditelski dodatok za dete(za treto dete ) za mesec maj 2013 godina. So pocit
ZDRAVO JAS SUM MAJKA NA 5 DECA I NIKAKOV DODATOK NE ZIMAM KAKO E MOZNO OVAA MAKEDONKA SUM SETO OVA GORE NAVEDENOTO GO PROCITAV I SETO GO POCITUVAM NAVREME VAKCENIRANI NAVREME NA UCILISTE I KOGA 5 E RODENO VO 2010 GODINA I KOGA POJDOV DA PODNESAM DOKUMENTI VO SOCIJALNO ZA DODATOK MI REKOJA NEMOZIME DA GI PRIMIME VASITE DOKUMENTI ZOSTO PRASAV JAS I TOJ MI VELI ZAKONOT BESE DO 15 APRIL A VASETO E RODENO NA 29 APRIL A DRVOTO SO NASITE GRANKI USTE POSTOI PO IZVESNO VREME SE PORODI DRUGARKAMI I DODELIJA KAKO E MOZNO I KOGA POJDOV KAJ DIREKTORKATA NA SOCIJALNO I REKOV KAKO E MOZNO OVA VIE STE DOLZNI DA MI GI PRIMITE DOKUMENTITE A NE DA GI VRAKATE I TAJA BESE TOLKU AROGANTNA MI VELI AKO NEMOZIS DA GO GLEDAS DETETO DAJ GO VO DOMOT KAKVO E OVA PONASANE NA DIREKTORI NE SAMO MENE TOJ ZBOR STO IMAM GO KAZANO TUKU I NA DRUGI NEZNAM NI KAJ DA SE OBRATAM ZA MOJOT SLUCAJ A SEGA I 5 DETE MI SE PRAVESE OPERACIJA VO SVETI ERAZMO OHRID PODADOV DOKUMENTI ZA EDNOKRATNA POMOS I TOA NE MI E DODELENO A NEKOJ STO IMA IM DODELUVA BEZ PROBLEMI DIREKTORKATA OD PRILEP I REKOV DA DOJDI KOMISIJA DA VIDI VO KAKVI USLOVI ZIVEJAD 5 DECA OD PRILEP DEKA SE BEZ STRUJA MOMENTALNO TAJA VELI OVIE PROBLEMI NE SE NASI JAS EDNO STAVNO KRENAV RACE DEKA OVA E DEDEN GAD NEVIDEN STO NE SE P[ONASA KAKO STO TREBA SO STRANKITE A ISTO I GRADONACALNIKOT NA PRILEP GOSPODINOT MARJAN RISTESKI E ZAPOZNAEN SO SLUCAJOT I USTE EDNO ZNAEME DEKA NEKOJ GI JADI PARITE OD NASITE DECA ALI KRV DA IM SE STORAT OVA E NEIZDRZLIVO NEKOJ DA ZEMA NEKOJ DA NEMA STO DA JADI OVAJ ZAKON E SAMO ZA ALBANKITE I ROMKITE A NE ZA MAKEDONKITE POCITUVANI GOSPODARI ZATOA KE JA NAPRAVAT GOLEMA ALBANIJA A NE GOLEMA MAKEDONIJA POSTO JAS KE GI IZGLEDAM DECATA NEMA DA GI FRLAM NA ULICA KAKO STO KAZA DIREKTORKATA OD SOCIJALNO DA GI DAM VO DOM NE ALI NEMA DA OSTANAT VO DRZAVATA DA BIDAT MAKEDONCI POSTO GLEDATA NIVNITE RODITELI KAKO SE BORAT VO MAKEDONIJA DA IZLEZAT NA KRAJ DECATA
Почитувана, Ве информираме дека согласно Законот за изменување и дополнувања на Законот за заштита на децата („Службен весник на РМ“ бр.83/2009), кој влезе во сила на 11 јули 2009 година, правото на родителски додаток за дете го остварува мајка за своето трето живородено дете и доколку ги исполнува утврдените услови со Законот. Согласно преодните одредби од наведениот Закон по сите барања за остварување на правото на родителски додаток за дете (второ, трето и четврто) поднесени во рок најдоцна до наполнети три месеца живот на детето во периодот од девет месеци од денот на влегување во сила на овој закон, ако се исполети условите можеше да се оствари правото на родителски додаток за дете. Ве информираме дека за петто дете не следува родителски додаток за дете.. Согласно Законот за социјалната заштита еднократна парична помош или помош во натура се доделува на лице или семејство кое се нашле во положба на социјален ризик, како и на лице и семејство заради претрпена природна непогода или епидемија и подолго лекување во здравствена установа. Под помош во натура, во смисла на овој закон, се подразбира обезбедување на облека, исхрана и други средства за кои центарот за социјална работа ќе утврди дека се неопходни за минимална егзистенција на граѓанинот и семејството. Еднократната парична помош се остварува во центарот за социјална работа, а во итни и неодложни случаи министерот може да донесе решение за доделување еднократната парична помош. Со почит
Korisnik sum na socijalna paricna pomos a roditel sum na treto dete.Soglasno so zakonot dostaveni mi se site dukumenti za treto dete. Moeto prasajne e:dali go gubam pravoto na socijalna paricna pomos? -Bidejki mene mi go ukinaa pravoto na socijalna paricna pomos.Ve molam odgovoretemi na prasajnevo: -Dali sleduva nekakva pomos, dodeka se razgleda mojata dokumentacija dostavena za treto dete?-Odnapred vi se zablagodaruvam
Pocituvani, dokolku koristite pravo na roditelski dodatok za dete, nemoze da koristite i pravo na socijalna paricna pomos.So pocit
me interesira dali sleduva paricen nadomestok za treto dete,bidejki imam dve deca od prethoden brak koi se so mene a ne mi plaka izdrska bivsiot maz,,sega sum bremena so treto od vtor brak,,dali me sleduva nadomestok za treto dete bidejki nese od ist tatko decata?i dali ke treba da baram licna karta i od bivsiot maz za da ostvaram pravo bidejki toj se vodi tatko na dvete deca,i go nosat negovoto prezime,dali treba da im go smenam prezimeto za dodatok za treto dete,,,dali trite deca treba da bidat na isto prezime i od ist tatko,,blagodaram ,,pozzzzzzzz
Почитувана, Согласно Законот за заштита на децата родителски додаток за дете остварува мајка за своето трето живородено дете. Правото го остварува мајка која е државјанин на Република Македонија со постојано место на живеење во Република Македонија последните три години пред поднесување на барањето.Правото на родителски додаток го остварува мајка која непосредно се грижи за детето за кое поднела барање, чии деца од претходниот ред на раѓање не се сместени во установа за социјална заштита, згрижувачко семејство или не се дадени на посвојување и на која не и е одземено родителското право над децата од претходниот ред на раѓање. Правото не може да се оствари ако мајката за време на бременоста не вршела здравствени прегледи и контроли кај избран лекар-специјалист по гинекологија и акушерство. Правото не може да се оствари ако мајката во моментот на поднесувањето на барањето живее и работи во странство. Во случај мајката да не е жива, да го напуштила детето, или од оправдани причини да е спречена непосредно да се грижи за детето, правото наместо мајката може да го оствари таткото или старателот доколку ги исполнува условите. Оправдани причини се: -подолготрејно континуирано болничко лекување на мајката; -сериозно нарушена здравствена состојба на мајката; -студиски престој, усовршување и специјализација на мајката; и -одземена деловна способност на мајката. По барање за остварување на правото за родителски додаток за дете решава центарот за социјална работа надлежен за подрачјето на кое мајката има постојано место на живеење. Барањето за остварување на правото на родителски додаток за дете со потребната документација се поднесува до надлежниот центар за социјална работа, најдоцна до наполнети три месеци живот на детето и правото на родителски додаток за дете се остварува од денот на раѓањето на детето. Редоследот на раѓањата на децата кај правото на родителски додаток за дете се утврдува спрема бројот на живи деца на мајката утврдени во однос на денот на поднесување на барањето за остварување на правото на родителски додаток за дете, спрема датата и часот на раѓањата запишани во матичната книга на родените, кој редослед се утврдува на ист начин и во случаите кога мајка ќе роди повеќе деца одеднаш. Со почит
Pocituvani sakam da se informiram,imam 2 deca,a od 02.12.2013 god. i bliznaci (znaci uste 2) imam podneseno za nadomestok za 3 dete na 20.12.2013 god.i imam obnoveno dokumenti za 3 dete vo januari 2014 god.-(vrabotenite rekoa deka se e vo red).Koga ce zapocne prvata isplata na sredstvata za 3-dete t.e kolku se docni od momentot na podnesuvaweto na dokumentite i me interesira dali me opfaca i Zakonot za 4 dete(po napolneti 62 god.starost-mislam na penzija)So pocit.
Почитувана, исплата на средства на правата за заштита на децата во конкретниот случај за право на родителски додаток за дете (за трето дете) се врши по донесено решение за остварување на правото односно за продолжување на правото од првостепениот орган и доставено барање од центарот за социјална работа за обезбедување на средства до министерствпто за труд и социјална политика. Правото на парична помош на мајка која родила четврто дете е регулирано со Законот за социјалната заштита. За остварување на ова право, законот ги пропишува следниве услови: Право на парична помош има мајка која родила четврто живородено дете после 1 јануари 2009 година. При тоа, е потребно мајката да се грижи за децата до 18 годишна возраст. Во пракса, барање за остварување на ова право може да се поднесе по истекот на 18 години, сметано од 1 јануари 2009. При тоа мајката треба да има 62 години живот, да е невработена и да не користи право на пензија. Правото на парична помош на мајка која родила четврто дете не може да се оствари доколку на мајката и било одземено родителското право над едно од децата. Со почит
Dali uste vazi zakonot za treto dete i do koga
Почитувани, Ве информираме дека согласно Законот за заштита на децата ако се исполнат условите може да се оствари право на родителски додаток за дете (за трето дете).Со почит
Dali uste vazi zakonot za treto dete i do koga vazi
даден одговор
se izvinuvam vo avgust 2014 treba da poragam dali vazi uste zakonot za treto dete
Почитувани, согласно Законот за заштита на децата ако се исполнат условите се обезбедува правото на родителски додаток за дете (за трето дете). Согласно Законот за заштита на децата родителски додаток за дете остварува мајка за своето трето живородено дете. Правото го остварува мајка која е државјанин на Република Македонија со постојано место на живеење во Република Македонија последните три години пред поднесување на барањето.Правото на родителски додаток го остварува мајка која непосредно се грижи за детето за кое поднела барање, чии деца од претходниот ред на раѓање не се сместени во установа за социјална заштита, згрижувачко семејство или не се дадени на посвојување и на која не и е одземено родителското право над децата од претходниот ред на раѓање. Правото не може да се оствари ако мајката за време на бременоста не вршела здравствени прегледи и контроли кај избран лекар-специјалист по гинекологија и акушерство. Правото не може да се оствари ако мајката во моментот на поднесувањето на барањето живее и работи во странство. Во случај мајката да не е жива, да го напуштила детето, или од оправдани причини да е спречена непосредно да се грижи за детето, правото наместо мајката може да го оствари таткото или старателот доколку ги исполнува условите. Оправдани причини се: -подолготрејно континуирано болничко лекување на мајката; -сериозно нарушена здравствена состојба на мајката; -студиски престој, усовршување и специјализација на мајката; и -одземена деловна способност на мајката. По барање за остварување на правото за родителски додаток за дете решава центарот за социјална работа надлежен за подрачјето на кое мајката има постојано место на живеење. Барањето за остварување на правото на родителски додаток за дете со потребната документација се поднесува до надлежниот центар за социјална работа, најдоцна до наполнети три месеци живот на детето и правото на родителски додаток за дете се остварува од денот на раѓањето на детето. Редоследот на раѓањата на децата кај правото на родителски додаток за дете се утврдува спрема бројот на живи деца на мајката утврдени во однос на денот на поднесување на барањето за остварување на правото на родителски додаток за дете, спрема датата и часот на раѓањата запишани во матичната книга на родените, кој редослед се утврдува на ист начин и во случаите кога мајка ќе роди повеќе деца одеднаш. Со почит
Dali ima nekoja izmena vo zakonot za vtoro rodeno dete t.e dali ima paricen nadomest za vtoro rodeno dete koe treba da se rodi vo maj?
Почитувани, согласно Законот за заштита на децата се остварува право на родителски додаток за дете (за трето дете). Со почит
Zdravo jas sum od VINICA me interesira koga ke bidat isplateni parite za treto dete utre e 28 a parite ne se isplateni vo sto e problemot. Vo poslednite meseci isplatata se vrsi se pokasno vo mesecot.Vi blagodaram za odgovorot.
Почитувана, со исплата на правото е отпочнато. Ве информираме дека исплата се врши само по донесено решение за остварено, а во конкретниот случај за продолжено право на родителски додаток за дете. Ве потсетуваме доколку до надлежниот центар за социјална работа не сте поднеле барање за продолжување на правото тоа да го направите, рокот е до 31 март 2014 година. Со почит
SE IZVINUVAM VO SREDA POSTAVIV PRASANJE USTE NE MI E ODGOVORENO. PRASANJETO E ZOSTO NE E IZVRSENA ISPLATATA ZA TRETO DETE ZA MESEC JANUARI . DENES E 1 MART A ISPLATA NEMA VO STO E PROBLEMOT VE MOLAM DA MI ODGOVORITE.POZDRAV
Почитувана, со исплата на правото на родителски додаток е отпочнато, исплатата се врши само по донесено решение за остварено односно продолжено право на родителски додаток за дете. Ве упатуваме на надлежниот центар за социјална работа доколку не сте го поднеле барањето за продолжување на правото тоа да го направите, рокот е до 31 март 2014 година. Со почит
SE IZVINUVAM VO SREDA POSTAVIV PRASANJE USTE NE MI E ODGOVORENO. PRASANJETO E ZOSTO NE E IZVRSENA ISPLATATA ZA TRETO DETE ZA MESEC JANUARI . DENES E 1 MART A ISPLATA NEMA VO STO E PROBLEMOT VE MOLAM DA MI ODGOVORITE.POZDRAV
Деден одговор
Izvinete ama sakam da prasam koga ke picnat da gi pustaat parite za treto dete.prv pat podnesov ,pa da prasam koga treba da gi pustat.Blagodaram
Почитувани, Ве информираме дека средства се исплакаат само по донесено ресение, во конкретниот случај надлежниот центар за социјална работа по Вашето поднесено барање за остварување на правото на родителски додаток за дете треба да донесе решение. Само по донесено решение за остварување на правото се врши исплата. Со
Izvinete ama sakam da prasam koga ke picnat da gi pustaat parite za treto dete.prv pat podnesov ,pa da prasam koga treba da gi pustat.Blagodaram
даден одговор
pocituvani imam edno prasanje na 07.03.2014 godina podnesov baranje za detski dodatok za treto dete potocno obnovuvanje na dokumenti resenieto mi e gotovo .,megjutoa duri denes potvrdata so socijalniot broj mi ja prijavija vo banka. Moeto prasanje e za kolku vreme ke mi se isplatat parite na smetka od mesec januari nemam zemeno nadomest vi blagodaram mnogu
Pocituvani, isplata na sredstva za roditelski dodatok za dete se vrsi na transakciska smetka na korisnikot, po doneseno resenie za ostvareno, odnosno prodolzeno pravo i povrzan socijalen broj so transakciskata smetka na korisnikot na pravoto vo banka. isplata se vrsi posle 15 ti vo mesecot. Ve molime da proverite vo centarot za socijalna rabota , nemame Vasi konkretni podatoci i vo koj centar go imate ostvareno pravoto za da proverime.So pocit
Pozdrav..izvinite me dali mozete da mi kazete za 2 dete dali se zemat paricna pomos kako za 1 I 3 dete?
Pocituvan, soglasno Zakonot za zastita na decata pravoto na ednokratna paricna pomos za novorodence mo\e da se ostvari za prvorodeno dete na majkata, a pravoto na roditeldki dodatok za dete se ostvaruva za treto dete.Za vtoro dete ne se ostvaruvaat navedenite prava. So pocit
Pozdrav..izvinite me dali mozete da mi kazete za 2 dete dali se zemat paricna pomos kako za 1 I 3 dete?
Pocituvan, soglasno Zakonot za zastita na decata za vtoro dete na majkata ne se ostvaruvat pravata na ednokratna paricna pomos za novorodence i pravoto na roditelski dodatok za dete.So pocit
Pozdrav..izvinite me dali mozete da mi kazete za 2 dete dali se zemat paricna pomos kako za 1 I 3 dete?
Pocituvan, soglasno Zakonot za zastita na decata pravoto na ednokratna paricna pomos za novorodence moze da se ostvari za prvorodeno dete na majkata, a pravoto na roditeldki dodatok za dete se ostvaruva za treto dete.Za vtoro dete ne se ostvaruvaat navedenite prava. So pocit
Dobar den..jas vcera ve prasav za 2 dete a uste nemam odgovor od vas..posto tuka kaj nas ne znaat.pozdrav cekam
Pocituvan, soglasno Zakonot za zastita na decata pravoto na ednokratna paricna pomos za novorodence moze da se ostvari za prvorodeno dete na majkata, a pravoto na roditeldki dodatok za dete se ostvaruva za treto dete.Za vtoro dete ne se ostvaruvaat navedenite prava. So pocit
Dobar den..jas vcera ve prasav za 2 dete a uste nemam odgovor od vas..posto tuka kaj nas ne znaat.pozdrav cekam
Pocituvan, na Vaseto prasanje e daden odgovor nekolkupati, So pocit